Vervoer en opslag

Vervoer en opslag

MAAT Transport

MAAT Transport
Het uitoefenen van een expeditie- en transportbedrijf, alsmede de opslag van goederen, alsmede het deelnemen in, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van bestuur over andere ondernemingen, het zich (mede)verbinden voor verplichtingen van Groepsmaatschappijen, het zich verbinden voor en het stellen van zekerheid voor anderen.

MAAT Transport

MAAT Transport
Het uitoefenen van een expeditie- en transportbedrijf; Groothandel in emballage. In- en uitlenen van personeel.

Truckparq 24/7

Truckparq 24/7
De ontwikkeling, financiering, exploitatie, advisering van en het beheer over onroerende zaken, meer in het bijzonder ten aanzien van parkeervoorzieningen en alle daarbehorende bouwwerken en installaties.

Staay Export B.V.

Staay Export B.V.
De groothandel in en de im- en export, de op- en overslag van groenten en fruit, de verhuur van koelfaciliteiten en overige bedrijfsmidde- len

Braanker Logistics

Braanker Logistics
De exploitatie van een transport- en expeditiebedrijf en het verrichten van alle werkzaamheden op het gebied van het transport, expeditie, op- en overslag van goederen en logistiekedienstverlening en de daarmee verband houdende formaliteiten.

Braanker Logistics

Braanker Logistics
Het verzorgen, uitvoeren, doen uitvoeren van vervoer in de meest ruime zin van het woord alsmede al hetgeen met het vorenstaande ver- band houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn; groothandel in emballage

L.C. Van Tiel Logistics B.V.

L.C. Van Tiel Logistics B.V.
De uitoefening van een internationaal transport- en expeditiebedrijf

Braanker Logistics

Braanker Logistics
Het verzorgen van administratieve- en fiscale dienstverlening

Braanker Logistics

Braanker Logistics
De groothandel in, het beheren, verkrijgen, bezitten, administreren en vervreemden, de exploitatie van-, het huren en verhuren (ook door middel van het sluiten van lease overeenkomsten) van bedrijfsmiddelen, materieel, machines, inventaris, gereedschappen en alle aanverwante artikelen, zaken en producten, tevens de exploitatie van een transport- en expeditiebedrijf

Braanker Logistics

Braanker Logistics
De exploitatie van een transport en expeditiebedrijf en het (doen) verrichten van alle werkzaamheden op het gebied van het transport, expeditie, op- en overslag van goederen en logistieke dienstverlening.

Braanker Logistics

Braanker Logistics
Het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van de logistieke dienstverlening en alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van de expeditie van goederen en de daarmede verband houdende formaliteiten.

Hoek Bouw - 0800-AANBOUW.nl

Hoek Bouw - 0800-AANBOUW.nl
De handel in-, het beheren, verkrijgen, bezitten, administreren en vervreemden, de exploitatie van-, het huren en verhuren (ook door middel van het sluiten van lease overeenkomsten) van materieel, machines, vervoermiddelen, inventaris, gereedschappen en alle aanverwante artikelen, zaken en producten ten behoeve van de burgerlijke-, utiliteits-, weg- en waterbouw.

Santova Logistics B.V.

Santova Logistics B.V.
Het geven van advies en verrichten van consultancy, het uitvoeren van expeditiewerkzaamheden op het gebied van transport, scheepvaart en douane, het im- en exporteren van roerende ambulante goederen

Publiship Logistics Netherlands B.V.

Publiship Logistics Netherlands B.V.
Expeditie en transport van drukwerk.

World Freight Relocations B.V.

World Freight Relocations B.V.
De uitoefening van een berederings-, carga- doors-, expeditie, bevrachtingsbedrijf, en daaronder begrepen de afwikkeling en vervoers- opdrachten van nationale en internationale opdrachtgevers middels het vervoeren en doen vervoeren van goederen. Het uitoefenen van een groothandelsbedrijf w.o. mede begrepen de im- en export van goederen. Beheer en holdingactiviteiten en het beleggen van gelden.

Jager Transport

Jager Transport
Transport van alle voorkomende goederen nationaal en internationaal, met alle bijbehorende werkzaamheden.

29 jaar oud

Jazon Koeriers Alblasserdam

Jazon Koeriers Alblasserdam
Koeriersdienst tevens pakketdienst

NashParcel B.V.

NashParcel B.V.
Het verrichten van postverzendingen, nationaal als ook internationaal, alsmede het verzorgen van daaraan gerelateerde diensten.

B & S Transport B.V.

Het vervoeren van goederen over de weg zowel nationaal als internationaal (welk vervoer uitdrukkelijk geen verhuizingen betreft)

De Rooij Transport

De Rooij Transport
Goederenvervoer over de weg.

Den Ouden Tanktransport

Den Ouden Tanktransport
De uitoefening van het (tank)transportbedrijf, waaronder met name begrepen het (doen) verzorgen van tank- en andere transporten en/of ander (on)geregeld vervoer, zowel nationaal als internationaal, en het verrichten van alle voorkomende transportactiviteiten. De exploitatie van één of meerdere wasstraten annex wasinrichtingen met name ten behoeve van tankwagens, tankcompartimenten, vrachtwagens, trucks, opleggers, containers en andere transport- en opslagmiddelen. Het verrichten van alle voorkomende onderhouds- en reparatiewerkzaamheden met betrekking tot tankwagens, vrachtwagens, trucks, opleggers, containers en andere transport- en opslagmiddelen.

dit is Bas BV

dit is Bas BV
Het (in opdracht van derden) inzamelen en transporteren van keukenmontage afvalproducten.

FTA Logistics ltd

FTA Logistics ltd
Internationaal logistiek dienstverlener, cargadoors-, expeditie- en transportovername- bedrijf zomede het fungeren als lijnagent en containeroperator (groothandel) alsmede het im- en exporteren van industriële en agrarische produkten één en ander in de meest ruime zin

Smeets Ferry BV

Smeets Ferry BV
De uitoefening van het transport- en handels- bedrijf

Mediproma B.V.

Mediproma B.V.
Het demonteren, monteren, (al dan niet intern) transporteren casu quo verplaatsen van medische scanapparatuur, alsmede van alle overige apparatuur, machines en toebehoren met name doch niet uitsluitend in ziekenhuizen en andere gezondheidscentra, trailers of andere mobiele locaties; alsmede het tijdelijk aansluiten daarvan en het (tijdelijk) opslaan daarvan.

Mister Vanish Magic Entertainments

Mister Vanish Magic Entertainments
Het organiseren van shows en evenementen. Ongeregeld personenvervoer over de weg.

Smeets Ferry BV

Smeets Ferry BV
Transport- expeditie- en ferrybedrijf

SnelleVliet Touringcars b.v.

SnelleVliet Touringcars b.v.
Beheren van het materieel, vnl. Touringcars

42 jaar oud

SnelleVliet Touringcars b.v.

SnelleVliet Touringcars b.v.
Het exploiteren van een touringcarbedrijf annex taxibedrijf.

Verdoorn Gelegenheidskoetsen

Verdoorn Gelegenheidskoetsen
Verhuur van trouwkoetsen, volgkoetsen, janple- ziers, arresleeën, rondritten met janpleziers, braderiën, reclameoprachten enz.

Deining V.O.F.

Deining V.O.F.
Het uitoefenen v/h beroep binnenschipper als- mede deelneming; het construeren van kleine metalen scheepsonderdelen Scheepsreparatie Verhuur werkvaartuig t.b.v. waterbouw

Dkj Transport

Dkj Transport
Transportbemiddelingsbedrijf.

'Haan' Tankstation De Helling

De exploitatie van een tankstation waaronder met name begrepen de verkoop van motorbrand- stoffen, exploitatie van autowasserettes alsmede de verkoop van andere shop-producten.

26 jaar oud

Ecw Logistics B.V.

Ecw Logistics B.V.
Uitoefening transport- en expeditiebedrijf en de handel in roerende goederen, alles in de ruimste zin

Ecw Logistics B.V.

Ecw Logistics B.V.
Het verzorgen van exportdocumenten en het uitoefenen van transport gerelateerde activiteiten

Moovle BV

Moovle BV
Het coördineren van de complete logistieke keten, onder andere voor de machine- en apparatenindustrie en aanverwante producten, daarbij het doen vervoeren van deze goederen, verzorgen van douaneformaliteiten en fiscale vertegenwoordiging, warehousing, exportverpakking, ladingzekering, alsmede handelsonderneming, het adviseren over logistieke concepten en bijbehorende logistieke engineering, risicobeheersing en verzekeren

Stallingbedrijf Black-Horse

Stallingbedrijf Black-Horse
Stalling-ruimte verhuur en caravanstalling. Caravan reparatie en onderhoud. Onder de medehandelsnaam ACT Montage wordt uitgeoefend: het verrichten van montage werkzaamheden op het gebied van de burgerlijke- en de utiliteitsbouw.

Tempo Shipping

Tempo Shipping
Innovatie, advies en dienstverlening in de binnenvaart.

B.A. van Herk Transport

B.A. van Herk Transport
Transport.

42 jaar oud

Fast Fleet B.V.

Fast Fleet B.V.
Het organiseren van reizen, uitvoeren van tourwagenritten, groepsvervoer, het voeren van beheer over, deelnemen in en financieren van andere ondernemingen

Geurtsen Transport

Geurtsen Transport
Transportbedrijf

Kleijn Transport B.V.

Kleijn Transport B.V.
De uitoefening van een transportbedrijf

Nugteren Transport BV

Nugteren Transport BV
De exploitatie van een transport- en expeditiebedrijf alsmede de groothandel in emballage.

10 jaar oud

Heuvelman Techniek

Heuvelman Techniek
De exploitatie van een binnenvaartbedrijf. Levering materialen aan binnenvaartschepen.

Heuvelman Techniek

Heuvelman Techniek
Exploiteren van een of meer motorvrachtschepen

Denkers International B.V.

Denkers International B.V.
De uitoefening van een internationaal expeditiebedrijf

Indep. Marine Cons./Surv. B.V.

Indep. Marine Cons./Surv. B.V.
Het bedrijfsmatig exploiteren van een bureau tot het verlenen van adviezen op de gebieden van risicobeheersing, schadepreventie, goederenvervoer, verpakkingen, vervoersystemen, vervoersmiddelen, transportsystemen en transportwerktuigen, de organisatie van het vervoer, het uitvoeren van risicobeoordeling, projectbegeleiding, schade-expertise, de supervisie en controle over transporthandelin- gen, het controleren en doen controleren van goederen, het zeevast zetten en doen zeevast zetten van ladingen

De Vreugd Transport V.O.F.

Transportonderneming alsmede het doen van kleintransport alsmede de in- en verkoop en verhuur van zeecontainers tevens het verrichten van administratieve en transport verwante dien- sten één en ander in de meest ruime zin

FT Taxi

Taxibedrijf

GerTruck

Transportonderneming en verhuur van transportmiddelen. Brede administratieve dienstverlening. Koeriersdiensten

Denkers Shipping B.V.

De bemiddeling in transport van goederen, zoals bloemen en bloembollen alsmede de uitoefening van een internationaal expeditiebedrijf.

Abram de Haan Vastgoed B.V.

Abram de Haan Vastgoed B.V.
Het voeren van doen vervoeren van goederen voor derden, tevens opslag, overslag, inslag en handling van deze goederen

Attrans BV

Attrans BV
De exploitatie van een expediteursbedrijf.

Brinor Freight

Brinor Freight
Expeditiebedrijf, nationaal en internationaal, alsmede de verhuur van trailers

De Haan

De Haan
Het uitvoeren van nationale en internationale verhuizingen. De opslag van (in)boedels. Hetvervoeren van meubels. Tevens relocation services.

GD-iTS Forwarding B.V.

GD-iTS Forwarding B.V.
Internationale expeditie, opslag, distributie. het drijven van internationale handel

Gebroeders Zijderveld B.V.

Gebroeders Zijderveld B.V.
Handel in stro, hooi en voedergewassen en aanverwante artikelen,loon- en transportbedrijf

Karreman Logistiek Verpakkingen en Verhuizingen

Karreman Logistiek Verpakkingen en Verhuizingen
Logistiek van verpakkingen en verhuizingen

Mondial Movers

Mondial Movers
Verhuisbureau en samenwerkingsverband van verhuisbedrijven.

Roadridder

Roadridder
Koeriersbedrijf; verhuisservice

Uitman Transport

Uitman Transport
Transportbedrijf

Waltrans

Waltrans
Transportbedrijf, die het vervoer voor derden voldoet

Bianca B.V.

Bianca B.V.
Tankvaart

M. Timmerman

M. Timmerman
Freelance kapitein rijn- en binnenvaart tevens beloodsingen

Maranta Shipping B.V.

Maranta Shipping B.V.
De uitoefening van binnenvaart- en/of zeevaartonderneming in de ruimste zin.

Mooij/Veldman B.V.

Mooij/Veldman B.V.
Binnenscheepvaart

Breemen & Verschoor VOF Van

Breemen & Verschoor VOF Van
Tankvaart

Scheepvaartbedrijf G.C. de Jong en Zoon

Scheepvaartbedrijf G.C. de Jong en Zoon
Het voeren van een binnenscheepvaartbedrijf

V.O.F. Klos-ten Kate

V.O.F. Klos-ten Kate
Exploitatie van een binnenvaartschip

V.O.F. Leonore

V.O.F. Leonore
Uitoefenen van een scheepvaartbedrijf

A. Heuvelman

A. Heuvelman
Aflosschipper en loods; Tevens reparatie van scheepsdieselmotoren

Consultrans

Consultrans
Het bemiddelen in transport

Gasmiko Nederland B.V.

Gasmiko Nederland B.V.
De exploitatie van een handelsmaatschappij, be- middeling in (scheeps)bevrachtingen, de in- en verkoop en het bevrachten, het exploiteren en de overslag van (binnenvaart)schepen en duw- bakken

Kingair Aviation Services

Kingair Aviation Services
Het geven van vlieglessen, adviezen

Maarten Maritiem

Maarten Maritiem
Markthandel in brood, koek en banket alsmede het verrichten van activiteiten voor vervoer over water.

Rob rijdt

Rob rijdt
Het geven van trainingen en les in de Duitse taal en transportbedrijf.

Varkensbedrijf, Veehouderij Klootwijk van der Wegen V.O.F.

Varkensbedrijf, Veehouderij Klootwijk van der Wegen V.O.F.
Varkenshouderij, veehouderij en caravanstalling

Hofman Montagebedrijf

Hofman Montagebedrijf
Montagebedrijf voor dak en gevelsystemen; koeriersdiensten.

A.T.T.Materieel B.V.

Verkrijgen, bezitten, beheren, exploiteren, huren en verhuren van transportmiddelen en toebehoren t.b.v. het transportbedrijf

B.V. Autotransport en -Techniek A.T.T.

De uitoefening van een transport- en garage- bedrijf, pallethandel, alsmede de uitoefening van een handelsonderneming; het verrichten van logistieke diensten, met name opslag; fabricage kentekenplaten

Citt B.v.

Citt B.v.
Het uitoefenen van een transport- en expeditiebedrijf

DHLM

De exploitatie van een managementadviesbureau op het gebied van logistieke dienstverlening.

Jojo's verhuisservice

Koeriersbedrijf

Keijzer transport

Transportbedrijf

Lodder Logistics

Uitvoeren van transporten en pakketbezorging.

Ons Cafu00e8

Transportbedrijf

Put Transport

Transportbedrijf.

Snoo Media transport

Koeriersdiensten

Taxibedrijf Vervaet

Taxibedrijf

Transportservice Alblasserdam C.V.

Transportonderneming.

Twin Handels en Koeriersdienst

Het exploiteren van een onderneming op het gebied van vrachtvervoer (zowel nationaal als internationaal).

CNCW-Europa

Las en constructiewerk. Scheepvaart.

H. Heuvelman

Het exploiteren van een of meer schepen, als- mede het verrichten van alle activiteiten welke daarmede in de meest ruimste zin verband houden

JVM ship services

Verlenen van specialistische diensten aan maritieme sector en daaraan gelieerde bedrijven. Tevens assistentie bij allerhande activiteiten in diverse sectoren.

Linquenda Transport B.V.

Linquenda Transport B.V.
De exploitatie van een schaapvaart onderneming, waaronder begrepen het vervoer van alle soorten goederen, binnenlands en buitenlands, en de handel in zand en grint.

MTS Sally

Scheepvaart in de internationale binnenwateren

Pauline Anette V.O.F.

Pauline Anette V.O.F.
Exploitatie van een binnenvaartschip

Scheepvaart-Maatschappij Dahlia B.V.

Binnenscheepvaart met schepenexploiteren. Uitoefenen van het rederij-, transport- en expeditiebedrijf

Theunisse-Vat V.o.f.

De exploitatie van een binnenvaartschip

V.O.F. Den Herder-Snoey

V.O.F. Den Herder-Snoey
Binnenscheepvaartbedrijf

V.O.F. Helena Jantine

Transport van goederen met binnenvaart schip

V.O.F. J.J. Geluk

Binnenscheepvaartbedrijf

V.O.F. Vacando

Binnenscheepvaartbedrijf

Vacando B.V.

De handel in- en exploitatie van binnenvaart- schepen, het bemiddelen bij financieringen, alsmede de uitoefening van een rederij, bevrachtings- en vervoerbedrijf voor de binnenvaart

A. de Jong-Projectmanagement

Projectmanagement, ICT consultancy, Logistiek consultancy.

B. Evers Port Support

Het uitvoeren van diverse werkzaamheden in de haven, zoals laad-, los- en overslagactiviteiten.

15 jaar oud

Benno Verhuur

Het zich verhuren als freelance chauffeur. Internationale Expeditie. Op- en overslag en logistieke dienstverlening.

Dcl Transport Consultancy

Dcl Transport Consultancy
Logistiek dienstverlener, het verrichten van werkzaamheden als tussenpersoon op het gebied van transport.

De Haan Minerale Oliu00ebn B.V.

Onderhoudswerkplaats en magazijnen

Pro Shipservice B.V.

Het exploiteren van een scheepvaartbedrijf, het uitlenen van scheepvaartpersoneel, het verzorgen van bevrachtingen en overige scheepvaartgerelateerde werkzaamheden, binnenvaart (vracht-, tank- en sleepvaart), dienstverlening voor vervoer, dienstverlening voor vervoer over water en het verzorgen van primair en speciaal onderwijs, alsmede praktijkonderwijs

Simlex

Hijsbegeleider (Rigger). Bouwondersteuning.

Smallegange Marine Consultancy (S.M.C.) B.V.

Smallegange Marine Consultancy (S.M.C.) B.V.
Het voeren van een adviesbureau op maritiem gebied betrekking hebbende op de scheepsbouw en scheepvaart

a.n.e.a. transport

Koeriersdiensten Im-& export van elektronische producten Huur en verhuur bestelwagens

ANR Transport

Koeriersbedrijf

Butterfly koerier

Koeriersdiensten

G. Peeters Diensten

Beveiliging, het verrichten van onderhoudswerkzaamheden in en om huizen en gebouwen. Koerierswerkzaamheden

Garik Schilder

Koeriersbedrijf. Schildersbedrijf.

Gemakswinkel Krol & de Kleijn

Hermax Onderhoud & Schoonmaak

Onderhoud en schoonmaak van schepen. Koeriersbedrijf.

Manuk Services

Koeriersdiensten, hoveniersbedrijf, ambulante kapper.

VanM

Management advisering en koeriersdiensten.

DAR Bouwadvies B.V.

DAR Bouwadvies B.V.
Holdingactiviteiten. Persoonlijke dienstverlening, chauffeursdiensten

SnelleVliet Touringcars b.v.

SnelleVliet Touringcars b.v.
Houdstermaatschappij

MBS Logistics B.V.

MBS Logistics B.V.
De uitoefening van een expeditiebedrijf, alsmede het verrichten van alle andere daden op financieel, commercieel, economisch en administratief gebied.

Kleijn Transport B.V.

Kleijn Transport B.V.
Beheer- en beleggingsmaatschappij

Beheermaatschappij A. Maat B.V.

Beheer van vermogen. Financiering roerende en onroerende zaken; beheer van onroerende zaken, financiering ondernemingen, directievoering over ondernemingen.

Big Red Company B.V.

Big Red Company B.V.
De uitoefening van een expeditiebedrijf, het ontplooien van handelsactiviteiten en het verhuren en leasen van transportmaterieel, alsmede de in- en verkoop en het bevrachten, het exploiteren en de overslag van (binnenvaart)schepen en duwbakken; houdster- en financieringsactiviteiten

Braanker Holding B.V.

Beheermaatschappij

L. Smeets Beheer B.V.

Beheersdoelstelling. Transport-, expeditie- en ferrybedrijf.

A. Bak Holding B.V.

Holdingdoel. Maritieme dienstverlening.

CIBa Trading B.V.

Logistieke dienstverlening (het doen vervoeren van goederen als expediteur), detachering, tussenhandelverkoop (van bananen en citrus), beheeractiviteiten.

Hilyon (Netherlands) B.V.

Het verrichten van expeditie-, vervoer- en controle activiteiten. Beleggingsmaatschappij.