Verkenning Sociale dienst Drechtsteden - doorontwikkeling detacheren ihkv de Participatiewet

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 14 apr 2017

Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) is de regionale sociale dienst voor de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. SDD voert de Participatiewet uit en één van haar instrumenten betreft het aanbieden van dienstverbanden aan en vervolgens bij inleners detacheren van mensen die tot de doelgroep van de Participatiewet behoren. Een deel van deze taak wordt uitgevoerd buiten SDD. SDD overweegt een deel van de taak ‘detacheren van mensen vanuit de Participatiewet’ te organiseren buiten haar eigen organisatie. Dat kan door de taak geheel uit te besteden aan een bestaande (commerciële) organisatie, door een eigen entiteit op te richten of door een combinatie waarbij een eigen entiteit wordt opgericht die een aantal diensten inkoopt bij bestaande (commerciële) organisaties. Mogelijk zou deze entiteit daarnaast tevens de werkgeversrol voor de SW medewerkers van Drechtwerk kunnen vervullen. Berenschot voert in opdracht van SD Drechtsteden een verkenning uit naar de mogelijkheden die de markt biedt. Partijen die aangeven deel te willen nemen aan de verkenning worden uitgenodigd voor een bijeenkomst ten kantore van Berenschot in Utrecht en ontvangen daaraan voorafgaand een informatie document. De Sociale Dienst Drechtsteden heeft de verkenning op 4 april 2017 gepubliceerd op TenderNed (www.tenderned.nl). Geïnteresseerde marktpartijen kunnen zich aanmelden binnen 10 dagen na publicatie , ofwel uiterlijk op 14 april 2017 tot 17:00 uur, door middel van een email aan o.matern@berenschot.nl met als titel van de mail ‘Verkenning SDD detacheren’.

CPV codes:

  • Sociale diensten
  • Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten

Publicaties bij deze opdracht:

17 mei 2017

Aankondiging van een gegunde opdracht

04 apr 2017

Vooraankondiging