Subsidietender Maatschappelijke Dienstverlening 2017-2018

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 05 aug 2016

De subsidieverlener is de gemeente Papendrecht, hierna te noemen ‘de gemeente’. De gemeente Papendrecht is een middelgrote gemeente met van circa 32.000 inwoners. Kenmerkend voor de inwoners van Papendrecht is dat zij bewust hebben gekozen voor een gemeente die is gelegen nabij een grootstedelijke omgeving (Rotterdam, Dordrecht) en een landelijk gebied (Alblasserwaard). Men woont in Papendrecht, maar leeft tegelijkertijd in een breder regionaal verband, waarbij men praktisch gebruik maakt van de lokaal en regionaal aanwezige voorzieningen. Papendrecht is gelegen aan het drukst bevaren punt voor scheepvaartverkeer in Europa en is onderdeel van dé maritieme topregio van Nederland. Voorzieningen op het gebied van zorg, volksgezondheid en welzijn maken een integraal onderdeel uit van de woon- en leefgemeenschap. Kenmerkend voor Papendrecht is het goed ontwikkelde maatschappelijke leven, waaronder een grote diversiteit aan levensbeschouwelijke stromingen en kerken. Er is een grote variëteit van verenigingen op het terrein van sport en cultuur. Papendrecht is daarnaast een echte onderwijsgemeente, die zich kenmerkt door kwaliteit en variëteit. Papendrecht heeft twee scholen voortgezet onderwijs en negen basisscholen, waarvan enkele scholen meerdere locaties hebben. Papendrecht vervult hierin en met haar goede voorzieningenniveau een centrumfunctie. In Papendrecht kunnen de meeste mensen, zowel oud, als jong, gelukkig op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren hun leven prima organiseren en hun talenten toepassen. Voor een deel van de inwoners is dit jammer genoeg niet mogelijk vanwege ouderdom, chronische ziekte of omdat het simpelweg tijdelijk niet lukt. Maatschappelijke dienstverlening wordt ingezet als ondersteuning bij het oplossen van vragen en problemen van deze inwoners die er zelf even niet uitkomen. Dit kan door het bieden van informatie en advies, maar ook door kortdurend ondersteuning te bieden. Uiteindelijk doel is dat inwoners naar vermogen kunnen participeren in de samenleving, talenten kunnen benutten en zo lang mogelijk zelfstandig mee kunnen doen. Let op: het betreft hier geen aanbesteding van een overheidsopdracht, maar een subsidietender waarbij de subsidieverstrekking niet onder de directe werking van de Aanbestedingswet valt. TenderNed zal enkel als publicatie middel voor de subsidietender gebruik worden. De subsidietender heeft betrekking op de verschillende activiteiten binnen maatschappelijke dienstverlening die nu worden geleverd. Aanbieders worden uitgedaagd om met hun eigen blik invulling te geven aan deze activiteiten. Het gaat om de volgende activiteiten: - Algemeen maatschappelijk werk; - Schoolmaatschappelijk werk; - Individuele (thuis)begeleiding of soortgelijk als algemene voorziening - Toegangsmedewerker CJG en Sociaal Team - Mogelijk het coördinatorschap Sociaal Team en CJG per 1-1-2018 Aan de te verstrekken subsidie worden enkele specifieke voorwaarden gesteld: - Via het sociaal team wordt een bijdrage geleverd aan vroegsignalering, preventie en beëindigen van huisvestings- en zorgproblematiek, ondersteuning tijdens Wet tijdelijk huisverbod en regie op begeleiding van preventieve contracten en leefbaarheid. - Er wordt gewerkt volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en men conformeert zich aan het convenant Zorg voor Jeugd (risico verwijsindex) en Convenant CJG / Sociaal domein. - Er wordt gewerkt met het Convenant preventiehuisuitzettingen. - Er wordt gewerkt met ICT systeem van CJG en Socitaal Team, respectievelijk RIS en TICK. - Er wordt gewerkt volgens de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy. De volgende taken rondom kwetsbare inwoners vallen buiten deze subsidietender: 1. Alle taken in een vorm van individuele ondersteuning of hulpverlening (maatwerk via een beschikking). 2. Alle taken die al op een andere manier bekostigd worden, zoals de basistaken jeugdgezondheidszorg.

CPV codes:

  • Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

Publicaties bij deze opdracht:

05 jan 2017

Aankondiging van een gegunde opdracht

08 jun 2016

Aankondiging van een opdracht