Ondersteunende diensten voor Dienst Gezondheid & Jeugd

Aanbestedende dienst: Dienst Gezondheid & Jeugd
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)

In het kader van een efficiënte samenwerking met de 6 gemeenten die zijn aangesloten bij de GR Drechtsteden, alsmede met de GR Drechtsteden zelf, is de Dienst Gezondheid & Jeugd voornemens om haar ondersteunende diensten te laten verrichten door het Servicecentrum Drechtstreden, zijnde een aanbestedende dienst. De juridische basis voor de dienstverlening op het gebied van ICT, Financiën, Juridisch en P&O zal zijn gebaseerd op het uitsluitend recht, conform artikel 2.24(a) Aanbestedingswet 2012. Omdat de Dienst Gezondheid & Jeugd als aanbestedende dienst deze opdracht voor diensten zal verlenen aan een andere aanbestedende dienst, is zij van mening dat er in dit verband geen aanbestedingsplicht op haar rust.

CPV codes:

  • Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
  • IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
  • Financiële en verzekeringsdiensten

Publicaties bij deze opdracht:

10 dec 2013

Aankondiging van een gegunde opdracht

01 nov 2013

Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf