Onderhoud grasvegetatie 2015 t/m 2017

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 11 feb 2015

De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak: a. het maaien van gazon; b. het maaien van gazon met bolgewassen; c. het maaien en afvoeren van ruw gras; d. het maaien en afvoeren van bermen en taluds; e. het herstellen en renoveren van gazon, ruw gras en bermen; f. activiteiten in het kader van de Flora- en faunawet; g. het toepassen van verkeersmaatregelen. Niet alle werkzaamheden komen in alle percelen voor.

CPV codes:

  • Beplanten en onderhouden van groengebieden

Publicaties bij deze opdracht:

15 mei 2015

Aankondiging van een gegunde opdracht

19 jan 2015

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

14 jan 2015

Aankondiging van een opdracht