Marktconsultatie Dordtpas

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 29 okt 2018

Deze marktconsultatie is een vrijblijvende verkenning, waarmee de gemeente zich een beeld kan vormen van de mogelijkheden die de markt ziet voor de implementatie van de Dordtpas in Dordrecht. Het is geen aanbesteding en brengt voor noch de deelnemers, noch de gemeente enigerlei verplichting met zich mee. Voor deelname aan de marktconsulatie wordt geen vergoeding gegeven. De gemeente stelt geen specifieke eisen aan de wijze van beantwoording. Zij verzoekt de deelnemers aan de marktconsultatie hun antwoorden uiterlijk op 29 oktober 2018 om 12:00 uur per e-mail te versturen via de emailadres inkoop@drechtsteden.nl. Daarnaast nodigt de gemeente de verschillende deelnemers uit om hun antwoorden op 31 oktober of 1 november 2018 in een persoonlijk gesprek toe te lichten.

CPV codes:

  • Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen

Publicaties bij deze opdracht:

12 dec 2018

Aankondiging van een gegunde opdracht

03 okt 2018

Aankondiging van een opdracht