Levering en implementatie Kabels & Leidingen applicatie Drechtsteden

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 20 jan 2017

In de regio Drechtsteden wordt al geruime tijd samengewerkt binnen het domein van Kabels & Leidingen. De afgelopen jaren is veel werk verzet in het uniformeren van de processen. Zo zijn er inmiddels geüniformeerde verordeningen en het werkproces van de 6 deelnemende gemeenten is op hoofdlijnen hierop aangepast. In de Nederlandse ondergrond ligt voor 1,7 miljoen kilometer aan kabels, leidingen, buizen en andere infrastructuur. Alle werkzaamheden die gericht zijn op de aanleg en instandhouding daarvan, zorgen voor veel overlast, hinder en maatschappelijke kosten. De komende decennia zal het aantal graafwerkzaamheden sterk toenemen, als gevolg van saneringen van oude infra, nieuwe aanleg en verglazingsprojecten. De verantwoording van de gemeente is om hinder als gevolg hiervan tot een minimum te beperken, tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten en met borging van de continuïteit van voorzieningen. Dit vereist grip (sturing, regie en coördinatie) op werken en een goede samenwerking en interactie met netbeheerders, grondroerders en andere partijen. De beoogde applicatie ondersteunt en faciliteert dit gehele proces vanaf de vergunningverlening, voorbereiding van werkzaamheden en uitvoering tot en met de financiële afhandeling. Feitelijk helpt een dergelijke applicatie de Drechtsteden gemeenten vele malen efficiënter dan nu het geval, de coördinatie te verzorgen van (onderhouds) werkzaamheden aan alle kabels- en leidingennetwerken onder de grond van de gemeenten. Hierbij zien we efficiency in zowel het vergunningsproces (ontvankelijkheid bepalen, automatisch leges berekenen en verstrekken, directe publicatie) als ook vanuit toezicht en handhaving op de vergunningseisen (digitale start –en gereed melding, efficiënte routebepaling, digitale opgave van tracés, degeneratie bepaling, etc.).

CPV codes:

  • Providerdiensten van applicatieservice

Publicaties bij deze opdracht:

24 apr 2017

Aankondiging van een gegunde opdracht

13 jan 2017

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

11 nov 2016

Aankondiging van een opdracht