Duurzame verwerking gemeentelijk groenafval

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 01 sep 2014

De aanbesteding heeft als doel een marktpartij te contracteren die de gemeentelijke groenafvalstromen gedurende de contractperiode afvoert en verwerkt, waarbij de geselecteerde opdrachtnemer voldoet aan voorwaarden van expertise en kwaliteitsborging zoals in dit bestek omschreven. Door middel van de overeenkomst worden de wederzijdse rechten en verplichtingen eenmalig voor de duur van het project vastgelegd. De Raamovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 2014 en wordt gesloten voor een periode van 3 jaar met optionele verlenging voor 1 maal 1 jaar.

CPV codes:

  • Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

Publicaties bij deze opdracht:

14 okt 2014

Aankondiging van een gegunde opdracht

22 aug 2014

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

30 jun 2014

Aankondiging van een opdracht