Bodemsanering Polder Stedelijk te Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 08 jan 2015

Bodemsanering Polder Stedelijk te Dordrecht. Het werk bestaat in hoofdzaak uit : - het verrichten van voorbereidende werkzaamheden; - het nemen van maatregelen in het kader van de flora en fauna; - het verwijderen van restmaterialen; - het aanbrengen van zand met permanente drainfunctie; - het graven van kwelsloten, waarvan een deel onder archeologische begeleiding van derden; - het graven van een waterpartij ten behoeve van een helofytenfilter; - het aanbrengen van kaden rondom het helofytenfilter en langs de kwelsloten; - het aanplanten met een mengsel van speciale helofyten; - het verwerken van overtollige grond in herstel van de deklaag op de stort; - het inzaaien van de bewerkte terreindelen; - het onderhouden van het helofytenfilter tot 31 december 2015; en het verrichten van bijkomende en bijbehorende werkzaamheden.

CPV codes:

  • Bodemsanering

Publicaties bij deze opdracht:

13 feb 2015

Aankondiging van een gegunde opdracht

25 nov 2014

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

25 nov 2014

Aankondiging van een opdracht