Aanschaf Beheersysteem Openbare ruimte

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 10 jun 2015

De Drechtsteden werken op diverse gebieden samen. De gemeenten bedienen samen een gebied met 215.000-300.000 inwoners. Een stedelijk gebied dat qua omvang in het lijstje met de grootste steden van Nederland op de vijfde plaats zou komen, tussen Utrecht en Eindhoven in. De Drechtsteden zijn samen eigenaar van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD). De GRD behartigt de gemeenschappelijke regionale belangen op de beleidsterreinen Economie en Bereikbaarheid, Fysiek, Sociaal en Bestuurlijke ontwikkeling. De GRD zorgt voor efficiënte en effectieve uitvoering van taken op het terrein van sociale zaken, belastingheffing en –invordering, sociaal geografisch onderzoek, ingenieurstaken, bedrijfsvoering en facilitaire diensten. Het Servicecentrum Drechtsteden - onderdeel van de GRD- begeleidt de uitvoering van onderhavige aanbesteding. De Drechtsteden gaan de samenwerking intensiveren op het gebied van het beheren van de openbare ruimte, zowel in de uitvoering als op ICT-gebied. De Drechtsteden-gemeenten willen de stap maken naar een moderne beheeromgeving, een omgeving waarbinnen gegevens van vele vakdisciplines in de openbare ruimte integraal beheerd kunnen worden. Drechtsteden heeft ervoor gekozen deze Opdracht door middel van een Europese openbare procedure met een sterk kwalitatief gunningkarakter voor een zo breed mogelijke geschikte groep potentiële inschrijvers in de markt te zetten. Hiermee verwacht Drechtsteden de best presterende leverancier met een goed passende oplossing aan te trekken en aan zich te binden. Om de best presterende leverancier te kunnen contracteren heeft Drechtsteden gekozen voor een openbare procedure waarbij elementen van de methodiek Best Value Procurement (BVP) worden gehanteerd en waarbij onder andere: - eisen worden gesteld aan de vakbekwaamheid en financiële draagkracht van de organisatie; - een schifting van het aantal Inschrijvingen plaatsvindt op basis van de behaalde score van: o Prestatieonderbouwing; o Risicodossier; o Kansendossier; o Inschrijfsom en vervolgens op basis van: o Interviews met Sleutelfunctionarissen van Inschrijvers (van wie de plannen voldoen aan het boven- bedoelde kwaliteitsminimum), waarbij de Sleutelfunctionarissen worden beoordeeld op de mate waarin zij de Opdracht en hun Inschrijving doorgronden en in staat zijn de Opdracht binnen hun functie te kunnen managen. o Demonstratie van de aangeboden oplossing; o Inschrijfsom. De Europese openbare procedure, die tot gunning van de Opdracht zal moeten leiden, bestaat uit meerdere fasen: I Informatiefase II Inschrijvingsfase III Concretiseringsfase.

CPV codes:

  • Software en informatiesystemen

Publicaties bij deze opdracht:

19 mei 2016

Aankondiging van een gegunde opdracht

20 apr 2015

Aankondiging van een opdracht