Aanschaf, beheer en (door)ontwikkeling van een wetenschappelijk beproefd screeningsinstrument schuldhulpverlening

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: nee

Aanschaf, beheer en (door)ontwikkeling van een wetenschappelijk beproefd screeningsinstrument schuldhulpverlening: Tegen de achtergrond van de economische crisis, veranderingen in de aard, omvang en complexiteit van schuldenproblematiek en financiële druk op gemeenten, wil de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) beschikken over een wetenschappelijk beproefd screeningsinstrument voor schuldhulpverlening. In lijn met het programma 'Op weg naar effectieve schuldhulp' (Nibud, VNG, Divosa, MO-groep, NVVK, Wijzer in geldzaken en SZW) en de handreiking "Klantprofielen in de schuldhulpverlening" (publicatie SZW 2011), heeft de SDD het voornemen om te gaan werken met wetenschappelijk onderbouwde klantprofielen waar uniforme informatie over de motivatie, gedrag en vaardigheden van de klant centraal staan. Verder geeft een klantprofiel een indicatie van de mogelijkheden en de aard van de eventuele ondersteuning die past bij de klant. De inzet van klantprofielen, ingepast binnen een onderbouwde en gedeelde werkwijze, dient de effectiviteit, efficiency en kwaliteit/professionaliteit van de schuldhulpverlening op de volgende punten te verbeteren: . Het voorkomen van uitval uit de schuldregeling omdat klanten onvoldoende klaar/toegerust blijken voor een succesvolle regeling. Oftewel schuldregelingen aanbieden aan mensen die het echt nodig hebben en in staat zijn om de regeling met succes te doorlopen; . Het voorkomen van uitval uit andere ondersteuningstrajecten op basis van (meer) passende doorverwijzingen; . Tijdsbesparing op de diagnose-stelling (voorin de workshop gepositioneerd). Een klantprofiel, gecombineerd met een individueel gesprek, ondersteunt de trajectbegeleider (schuldhulpverlener) om samen met de klant sneller en op maat een bewuste keuze te maken over het in te zetten instrumentarium met de meeste kans op succes. . Faciliteren van een snellere, meer gerichte, en warme doorverwijzing naar ketenpartners. Om het werken met klantprofielen te ondersteunen is een handvat nodig aan de hand waarvan de SDD klanten kan indelen in profielen. Een dergelijk handvat is een screeningsinstrument. Het is feitelijk een assessmentinstrument die informatie verzamelt over de klant, rekenregels om de vragen te combineren tot profielen en een toelichting. Op verzoek van Divosa en financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van SZW hebben Regioplan Beleidsonderzoek B.V. en Social Force B.V. zo'n assessmentinstrument ontwikkeld: het methodisch screeningsinstrument schulddienstverlening Mesis© (hierna: Mesis©) (een digitale web-based vragenlijst). De onafhankelijke Stichting Beheer en Ontwikkeling Instrumenten Ondersteuning Vakmanschap Sociaal Domein (hierna: Stichting Instrumenten Vakmanschap) is verantwoordelijk voor het beheer en de (door)ontwikkeling van Mesis©, daaronder ook begrepen het waarborgen van de wetenschappelijke validiteit en het bieden van ICT-ondersteuning. Na een zorgvuldige marktverkenning heeft de SDD geconcludeerd dat Mesis© op dit moment het enige wetenschappelijk beproefde screeningsinstrument is die aan de bovenstaande doelstellingen van de SDD beantwoordt. De SDD is dan ook voornemens om de opdracht tot de levering, het beheer en de (door)ontwikkeling van een screeningsinstrument schuldhulpverlening onderhands te gunnen aan Stichting Instrumenten Vakmanschap, en publiceert deze mededeling uit het oogpunt van volledige vrijwillige transparantie.

CPV codes:

  • Software voor analytische-, wetenschappelijke, mathematische of voorspellingsdoeleinden

Publicaties bij deze opdracht:

03 mei 2013

Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf