RECONSTRUCTIE BURGEMEESTER KEIJZERWEG EN GROOT ONDERHOUD MOLENLAAN TE PAPENDRECHT

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 27 nov 2014

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. treffen van verkeersmaatregelen; b. aanbrengen van omleidingsroutes; c. verrichten van opruimingswerkzaamheden; d. uitvoeren van grondwerk; e. verwijderen / vullen en aanbrengen van riolering; f. verwijderen en aanbrengen drainage; f. verwijderen en aanbrengen van funderingslagen; g. verwijderen van en aanbrengen van verkeersregelinstallaties, incl. masten; h. verwijderen en aanbrengen van detectielussen; i. verwijderen en aanbrengen van opsluitingen; j. verwijderen en aanbrengen van asfaltverhardingen; k. verwijderen en aanbrengen van bestratingen; l. verwijderen en aanbrengen van markeringen; m. verwijderen en aanbrengen van verkeersborden; n. verwijderen en aanbrengen van straatmeubilair en wegmeubilair; o. verwijderen van groen; p. voorbewerking voor boomaanplant en heesters (aanleg door derden) en inzaaien gras; q. coördineren van het verwijderen en aanbrengen van openbare verlichting, wegmeubilair (wegwijzers); r. het slopen en demonteren van kunstwerken (bruggen) s. het aanbrengen van (onderheide) duikers; t. verrichten van betonreparaties aan bruggen; u. coördineren van het plaatsen van voetgangersbrug; v. coördineren van aanpassingen door de nutsbedrijven in desbetreffende netwerken.

CPV codes:

  • Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
  • Aanbrengen van verharding
  • Hoofdleidingen voor riolering

Publicaties bij deze opdracht:

27 feb 2015

Aankondiging van een gegunde opdracht

31 okt 2014

Aankondiging van een opdracht