Aankondiging Sociale en andere specifieke diensten: 140038REG Bedrijfscateringvoorzieningen

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 28 okt 2016

Voor deze aanbesteding wordt een meervoudige onderhandse procedure gevolgd conform de Richtlijn 2014/24/EU, Bijlage XIV artikel 74 Sociale en andere specifieke diensten, als bedoeld in artikel 74, waarvan de procedure verder vormvrij is. De meervoudige onderhandse procedure zal in één (1) fase verlopen. Hiervoor worden in totaal vijf (5) partijen uitgenodigd waarvan drie partijen rechtstreeks. Daarnaast wordt geïnterreseerde partijen de mogelijkheid geboden zich aan te melden voor deelneming, waarbij de eerste twee gegadigden die zich aanmelden (per e-mail en o.b.v. datum en tijdstip) eveneens worden uitgenodigd voor deelneming. Partijen die zich later melden dan de eerste twee (2) gegadigden worden niet tot de procedure toegelaten en ontvangen hiervan een bericht. Aanvraag tot deelneming geschiedt uitsluitend per e-mail via inkoop@drechtsteden.nl én o.v.v. het kenmerk: 'aanbesteding 140038REG Bedrijfscateringdiensten'. Aanmeldingstermijn: 28 oktober 2016 - 12:30 uur. Aanbestedingsdocumenten worden na sluiting aanmeldingstermijn beschikbaar gesteld aan de vijf (5) partijen. De meervoudige onderhandse aanbesteding is verdeeld in twee (2) percelen, te weten: Perceel 1: Bedrijfscateringvoorzieningen Servicecentrum Drechtsteden (namens de haar deelnemende gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht en klantorganisatie GRD Hellingen Dordrecht. (Bedrijfsrestaurant, vergaderservice Dordrecht en Zwijndrecht en op afroep en naar behoefte vergaderservice GRD Hellingen en op afroep en naar behoefte (van alle deelnemende partijen) banqueting. Perceel 2: Bedrijfscateringvoorzieningen Drechtwerk. (Bedrijfsrestaurant, vergaderservice en op afroep en naar behoefte banqueting). Overig: Het is inschrijvers toegestaan op beide percelen in te schrijven. Het is niet toegestaan om op losse onderdelen van één (1) van de percelen in te schrijven omdat de onderdelen van de uit te voeren opdracht (binnen een perceel) logisch samenhangend en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Voor deze aanbesteding zal per perceel een raamovereenkomst tussen tussen de aanbestedende diensten en leverancier afgesloten worden. De raamovereenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening tussen de desbetreffende Opdrachtgever en Opdrachtnemer en wordt gesloten voor een periode van drie (3) jaar met een optionele verlenging van eenmaal een (1) jaar. De ingangsdatum van de raamovereenkomst is vastgesteld op 2 januari 2017.

CPV codes:

  • Cateringdiensten

Publicaties bij deze opdracht:

17 jan 2017

Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten

20 okt 2016

Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten