170125REG Raamovereenkomst voor het leveren, aanbrengen en onderhouden van kunstgras valdempende ondergronden en informele met zand ingeveegde kunstgras trapvelden

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 26 jan 2018

Opdrachtgever beoogt met deze aanbesteding één opdrachtnemer te contracteren voor 2 jaar met 2 maal een verlengingsoptie van 1 jaar (totaal maximaal 4 jaar), die over voldoende capaciteit en kwaliteit beschikken om de opdrachten binnen de te sluiten raamovereenkomst te kunnen uitvoeren. De aard van de opdracht is het leveren en aanbrengen van kunstgras valdempende valondergronden c.q. trapvelden en het jaarlijks onderhouden van het nieuw aangelegde en reeds aanwezige kunstgras. Iedere deelnemende gemeente sluit apart een overeenkomst met de opdrachtnemer(s). Door middel van de overeenkomst worden de wederzijdse rechten en verplichtingen éénmalig voor de duur van het contract vastgelegd. De overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De ingangsdatum van deze overeenkomst is vastgesteld op 1 maart 2018.

CPV codes:

  • Onderhoud van terreinen
  • Reparatie en onderhoud van speelplaatsuitrusting

Publicaties bij deze opdracht:

08 dec 2017

Aankondiging van een opdracht