150081REG Print- en kopieerpapier v2

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 22 dec 2015

Leveren van print- en kopieerpapier voor de diverse locaties van de organisaties van de Drechtsteden door middel van een raamovereenkomst. De Europese Aanbesteding heeft als doel om een leverancier te selecteren voor het leveren van print- en kopieerpapier.   Er wordt een raamoverkomst met 1 partij afgesloten, waarbij de geselecteerde leverancier voldoet aan uniforme voorwaarden van kwaliteit, expertise en kwaliteitsborging. Opdrachtgever acht het van groot belang dat de geselecteerde leveranciers een duidelijke toegevoegde waarde leveren op het gebied van het leveren van print- en kopieerpapier.   Door middel van de overeenkomst worden de wederzijdse rechten en verplichtingen éénmalig voor de duur van de overeenkomst vastgelegd. De overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en wordt gesloten voor een periode van 2 jaar met een optionele verlenging van 1 jaar, alles zonder afnameverplichting.   De ingangsdatum van deze overeenkomst is vastgesteld op 1 februari 2016.

CPV codes:

  • Fotokopieer- en xerografisch papier
  • Xerografisch papier
  • Fotokopieerpapier
  • Kantoorbenodigdheden

Publicaties bij deze opdracht:

22 mrt 2016

Aankondiging van een gegunde opdracht

10 nov 2015

Aankondiging van een opdracht