140129GDD Inhuur bijzondere opsporingsambtenaren, overname en plaatsing medewerkers toezicht gemeente

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: nee

Algemeen Dit aanbestedingsdocument van de Gemeente Dordrecht (hierna: de Gemeente) behoort bij de aanbesteding voor de inhuur van bijzondere opsporingsambtenaren (Kenmerk: 140129GDD) en beschrijft de procedure van aanbesteding, de voorwaarden en uitgangspunten voor deelname aan de aanbestedingsprocedure. Er is gekozen voor een aanbestedingsprocedure conform de categorie "IIb diensten" waarbij er een beperkt gedeelte van de Europese aanbestedingsrichtlijnen van toepassing is op deze aanbesteding. Op grond van de IIb-categorisering wordt er geen publicatie vooraf gedaan. Het is alleen verplicht om de gunning achteraf te publiceren. Over dit aanbestedingsdocument De Gemeente is voornemens een contract af te sluiten met één opdrachtnemer met een looptijd van vijf jaar. Deze looptijd correspondeert met de looptijd van het sociaal plan. Het contract zal ingaan na een succesvolle afronding van de Concretiseringsfase. Overgang naar Negometrix Zoals aangegeven in ons e-mailbericht van 7 december jl. vragen wij u de documenten via het platform van Negometrix te uploaden. Er hoeven geen hardcopy documenten te worden ingeleverd, tenzij per brief/email hier om wordt gevraagd. Alle documenten die zijn verstrekt per e-mail zijn opgenomen in deze elektronische tender.

CPV codes:

  • Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
  • Opsporings- en beveiligingsdiensten
  • Diverse zakelijke en andere diensten
  • Recruteringsdiensten

Publicaties bij deze opdracht:

03 okt 2016

Aankondiging van een gegunde opdracht

11 jul 2016

Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf