Aanbestedingen

303 resultaten

200002GSD Aanschaf diverse Bedrijfsvoertuigen Gemeente Sliedrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Sliedrecht
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 30 jun 2020
Gesloten: ja (afgerond)

De gemeente Sliedrecht besteedt de levering van diverse bedrijfsvoertuigen uit aan één of meerdere (maximaal 3) deskundige partijen middels een Europese openbare aanbestedingsprocedure. Het bedrijfsvoertuigen dienen te worden afgeleverd in 2021. De aanbesteding bestaat in hoofdzaak uit: De levering van diverse bedrijfsvoertuigen in 2021; - elektrische bestelwagen met kiepende veegvuil-laadbak, één (1) voertuig; - smalle bestelwagen met open laadbak, twee (2) of één (1) voertuigen; - bestelwagen met open laadbak en autolaadkraan, één (1) voertuig.

Meer informatie


Brandverzekering Gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido- Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 02 nov 2020
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Brandverzekering Gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido- Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

Meer informatie


Regionale aanbesteding Leerlingenvervoer Drechtsteden

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 22 mrt 2021
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

De opdracht betreft het leerlingenvervoer voor de volgende zes Drechtsteden gemeenten: Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Meer informatie


190044REG Duurzame verwerking gemeentelijk groenafval

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 02 nov 2020
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

De opdracht omvat het kostenefficiënt en op duurzame wijze transporteren en verwerken van gemeentelijk groenafval voor de deelnemende gemeenten.

Meer informatie


Integraal onderhoudsbestek Hendrik-Ido-Ambacht

Aanbestedende dienst: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 02 nov 2020
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

De opdracht bestaat uit twee delen: - Deel 1: Integraal onderhoud openbare ruimte HIA - Deel 2: Raamovereenkomst groenrenovatie en onderhoud bomen HIA Deel 1 omvat de volgende werkzaamheden:: a. Onderhoud beplantingen; b. Onderhoud gras- en kruidachtigen; c. Onderhoud bomen; d. Onderhoud speeltoestellen- en ondergronden; e. Onkruidbeheersing op verharding; f. Zwerfvuilbeheersing openbare ruimte; g. Onderhoud watergangen; h. Afhandelen klachten en meldingen openbare ruimte. Deel 2 omvat de volgende werkzaamheden: a. Opschonen terrein; b. Ontgraven grond; c. Aanbrengen boomgroeiplaatsen; d. Aanbrengen bomen en beplanting; e. Herstelwerkzaamheden verharding; f. Cyclisch boomonderhoud; g. Vellen bomen. Er kan alleen op de gehele opdracht worden ingeschreven. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht wil een overeenkomst afsluiten met één partij voor het gehele werk.

Meer informatie


200063GZD Onkruidbeheersing op verharding 2021-2023

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 21 okt 2020
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: ? Onkruidbeheersing elementenverharding; ? Onkruidbeheersing goten langs gebonden verhardingen; Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Zwijndrecht.

Meer informatie


Renovatie Engelenburgerbrug te Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 09 mrt 2020
Gesloten: ja (afgerond)

De Engelenburgerbrug bestaat uit twee overspanningen, een vast brugdeel en een beweegbaar deel. Het bewegingswerk van de klep is er slecht aan toe en dient te worden verbeterd om de bedrijfszekerheid te garanderen. Het vaste deel van de brug is aan een conserveringsmaatregel toe. De leuningen van de gehele brug zijn voor 95 % afgekeurd en dienen weer in staat van nieuw te worden teruggebracht. De renovatiewerkzaamheden aan het bewegingswerk, de klep en de vaste overspanning worden door derden uitgevoerd. De landhoofden en de basculekelder zijn gefundeerd op een onderheide, gewapend stamp-betonnen vloer. De paalfundering van de landhoofden, de pijler en de basculekelder bestaat uit houten palen in een dicht patroon. De houten palen zijn aangetast door een bacterie, waardoor de dragende functie op langere termijn niet meer is te garanderen. Vanwege de status als Rijksmonument dient de historische toestand van de gehele brug in tact te blijven.

Meer informatie


200090GPD Onderhoud Bomen 2020-2023

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 03 aug 2020
Gesloten: ja (afgerond)

De opdracht betreft de uitvoering van de onderhoud aan bomen in de gemeente Papendrecht. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: • snoeien van bomen; • verwijderen van bomen; • verwijderen van stobben; • planten van bomen; • bijkomende werkzaamheden. Voor de verdere inhoud van de opdracht wordt verwezen naar bijlage E waarin het bestek inclusief bijbehorende bijlagen is weergegeven.

Meer informatie


Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Zwijndrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 31 okt 2016
Gesloten: ja (afgerond)

De gemeente Zwijndrecht is voornemens een contract aan te gaan met een makelaar/verzekeraar voor de aansprakelijkheidsverzekering. De gemeente Zwijndrecht heeft naar de situatie van 1-1-2016 44.454 inwoners (en de prognose is dat dit aantal niet veel zal wijzigen) en biedt als organisatie zelf werkgelegenheid aan ongeveer 243 medewerkers. De oppervlakte van de gemeente beslaat 22,27 km. De aansprakelijkheidsverzekering bestaat uit de volgende onderdelen: a) Aansprakelijkheidsdekking voor gemeente: personen en zaakschade, dekking € 2.500.000 per aansprak en gelimiteerd tot €5.000.000 per verzekeringsjaar; b) Aansprakelijkheidsdekking voor gemeente: vermogensschade, dekking € 1.250.000 per aanspraak en gelimiteerd tot € 2.500.000 per verzekeringsjaar; c) Aansprakelijkheidsdekking voor stichting Honkwerk te Heerjansdam; Voor de hierboven genoemde punten in paragraaf 1.5, a t/m b geldt een eigen risico van € 2.500 euro per evenement.

Meer informatie


Landmeetkundige diensten

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 11 mei 2016
Gesloten: ja (afgerond)

Onderstaande werkzaamheden worden per project in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer afgestemd, na overleggen van gedetailleerde specificatie (werkprotocollen) van de werkzaamheden: ? DTM’s (digitaal terrein model) ? BOB metingen ? Waterpassingen (primair en secundair) ? Deformatiemetingen ? Inwinnen en uitzetten van gegevens voor grondtransacties en grensuitzettingen ? Het verwerken van metingen ? Reconstrueren van kadastrale grenzen met kadastrale brondocumenten ? Dwars en Lengte profielen ? Hoeveelheidsberekeningen ? Karteren van DTM´s en BGT-inhoud uit luchtfoto´s Opdrachtnemer gaat met de gevraagde werkzaamheden projectmatig om en geeft bij de offerte aan wie of wat wordt ingezet.

Meer informatie


Managed Service Provider voor elf aanbestedende diensten in de regio Drechtsteden / Zuid-Holland-Zuid

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 08 sep 2020
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Regionale aanbesteding voor elf aanbestedende diensten: Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid, Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk, Service Organisatie Jeugd en de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht.

Meer informatie


Levering duurzame elektriciteit

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 16 jun 2020
Gesloten: ja (afgerond)

Levering duurzame elektriciteit

Meer informatie


Levering gecompenseerd gas

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 16 jun 2020
Gesloten: ja (afgerond)

Levering gecompenseerd gas

Meer informatie


Beveiligingsdiensten

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 01 apr 2016
Gesloten: ja (afgerond)

De beveiligingsopdracht bestaat uit een aantal onderdelen, te weten: 1. Openen en sluiten van panden 2. Receptie-invulling t.b.v. borgen orde, rust, gastvrijheid en veiligheid in de gebouwen 3. Alarmopvolging 4. Vervanging medewerkers receptie (regie) 5. Surveillance (regie) Aard en omvang van het takenpakket, en de eisen en wensen ten aanzien van invulling zijn opgenomen in het Programma van Eisen.

Meer informatie


Opstellen Omgevingsvisie Gemeente Hardinxveld-Giessendam-vervolg

Aanbestedende dienst: Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 11 feb 2020
Gesloten: ja (afgerond)

De te vergeven opdracht betreft het opstellen van een omgevingsvisie voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Zie verder de aanbestedingsleidraad.

Meer informatie


Herontwikkeling Maasterras Stationskwartier Zwijndrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 01 feb 2021
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Zie bijgevoegde vooraankondiging.

Meer informatie


Vlijweide

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 11 sep 2020
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Het project Vlijweide wordt door middel van nationale aanbesteding in de vorm van een niet-openbare procedure in de markt gezet. Daarmee beoogt gemeente Dordrecht biedingen te verkrijgen waarmee zij met het gunningcriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving op basis van Beste-Prijs-Kwaliteit-Verhouding een partner kan selecteren en contracteren die het perceel afneemt en ontwikkelt binnen de gestelde eisen en randvoorwaarden. In de Bouwenvelop Vlijweide vindt u alle projectinformatie en de inhoudelijke eisen met betrekking tot de bouwopgave. In deze Aanbestedingsleidraad vindt u alle informatie om uw aanbieding voor de bouwopgave te kunnen doen. Deze aanbestedingsleidraad omvat zowel de procesinformatie voor de selectiefase als voor de daaropvolgende fasen van de aanbesteding.

Meer informatie


Glasbewassing

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 21 mrt 2016
Gesloten: ja (afgerond)

De aanbesteding is een Europese openbare aanbesteding voor glasbewassing t.b.v. de SCD panden. Onder glasbewassing wordt verstaan: • Het streeploos reinigen van gevelglas binnen. • Het streeploos reinigen van gevelglas buiten. • Onder reinigen van glas valt ook de directe omlijsting van het glas en de kozijnen, borstwering en dorpel, met gebruikmaking van de juiste methodiek en juiste reinigingsmiddel. Onder directe omlijsting wordt verstaan het gehele raamwerk waarin ramen en deuren met glas zijn gevat. Separaat aangebrachte vensterbanken maken hier ook deel van uit. Gehecht vuil zoals stopverf, verf, plakband, stickers etc., dient tevens verwijderd te worden. • Het uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) ten behoeve van het uitvoeren van de glasbewassing conform de geldende (ARBO)regelgeving. • Het nauw samenwerken en communiceren met de gecontracteerde schoonmaakdienstverlener. • Het verwijderen van sporen en vervuiling ontstaan tijden de uitvoering van glasbewassing in de omgeving (binnen en buiten) waar de werkzaamheden hebben plaatsgevonden.

Meer informatie


Bouw- en woonrijpmaken Bedrijventerrein Ambachtse Zoom

Aanbestedende dienst: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 26 aug 2020
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: - het verwijderen van riolering, huisaansluitingen en inspectieputten; - het verwijderen van kolken en kolkleidingen; - het verwijderen van kantopsluitingen en elementenverhardingen; - het zagen en verwijderen van asfaltverhardingen; - het verwijderen van groenvoorzieningen en bomen; - het verwijderen van bebording en wegmeubilair; - het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond; - het toepassen van bemaling; - het aanbrengen van riolering, huisaansluitingen en inspectieputten; - het aanbrengen van kolken en kolkleidingen; - het leveren en aanbrengen van fundering van menggranulaat; - het aanbrengen van kantopsluitingen en elementenverhardingen; - het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen; - het uitvoeren van herstraat werkzaamheden; - het aanbrengen van groenvoorzieningen en bomen; - het aanbrengen van bebording en wegmeubilair; - verkeersmaatregelen; - bijkomende werkzaamheden.

Meer informatie


Twee uitzendbureaus voor veertien aanbestedende diensten in de regio Drechtsteden / Zuid-Holland-Zuid

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 08 sep 2020
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Regionale aanbesteding voor veertien aanbestedende diensten: Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid, Gemeenschappelijke Regeling Omgevingdienst Zuid-Holland-Zuid, Parkschap Biesbosch, Stroomlijn, Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk, Service Organisatie Jeugd en de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht.

Meer informatie


200001GSD Aanschaf en onderhoud Kraantrechtervoertuig Gemeente Sliedrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Sliedrecht
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 21 sep 2020
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

De gemeente Sliedrecht besteedt de levering van één (1) Kraantrechtervoertuig, inclusief onderhoud, uit aan een deskundige partij middels een Europese openbare aanbestedingsprocedure. Het kraantrechtervoertuig dient te worden afgeleverd in 2021. De aanbesteding bestaat in hoofdzaak uit: - De levering van één (1) kraantrechtervoertuig in 2021; - Een all-in onderhoudscontract op het chassis voor 96 maanden ingaand op het moment van aflevering.

Meer informatie


Kleine woningaanpassingen 190149SDD

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 25 mrt 2020
Gesloten: ja (afgerond)

De Europese, openbare aanbesteding betreft een Raamovereenkomst voor de levering, de installatie, de gebruiksklare oplevering en het onderhoud van plafondliften.

Meer informatie


Voorbelasting bedrijventerrein 't Oog

Aanbestedende dienst: Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 28 jul 2020
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Dempen/graven watergangen + aanbrengen voorbelasting.

Meer informatie


Huishoudelijke Ondersteuning 2021

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: ja (afgerond)

Overgangsjaar (2021) Huishoudelijke Ondersteuning ihkv Wmo 2015 ingekocht door Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, h.o.d.n. van de Sociale Dienst Drechtsteden. Voor vragen kunt u contact opnemen met contractmanagement@drechtsteden.nl.

Meer informatie


Postdiensten

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 29 apr 2016
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

De aanbesteding heeft als doel om voor de percelen 1 en 2 middels een Europees openbare procedure één opdrachtnemer per perceel te contracteren voor postdiensten van de Aanbestedende dienst. 1. Perceel 1: Postdiensten, bezorging binnen 24 uur; 2. Perceel 2: Postdiensten, bezorging binnen 6 dagen.

Meer informatie


Inkoop HR-systeem

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: nee

Het werkend opleveren en vervolgens het ter beschikking stellen, inclusief onderhouden en ondersteunen, van een ICT-oplossing voor HR-systeem op basis van SaaS.

Meer informatie


Raamovereenkomst belichtingsinstallaties Energiehuis

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 05 mrt 2020
Gesloten: ja (afgerond)

Levering belichtingsapparatuur Energiehuis

Meer informatie


Raamovereenkomst geluidsinstallaties Energiehuis

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 05 mrt 2020
Gesloten: ja (afgerond)

Levering geluidsapparatuur Energiehuis

Meer informatie


Maaien ruw gras, onderhoud watergangen en onderhoud natuurparken Gemeente Papendrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 05 dec 2019
Gesloten: ja (afgerond)

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: - Het maaien van bermen; - Het maaien van grasvelden en rietvegetaties; - Het maaien van watergangen en waterpartijen; - Bijkomende werkzaamheden.

Meer informatie


Marktverkenning Multimodale Regionale Verkeers- en Milieukaart (RVMK)

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 24 aug 2020
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

De regio's Drechtsteden en Alblasserwaard, gelegen in Zuid-Holland, zijn van plan om een multimodale RVMK te laten bouwen en actueel te laten houden voor een periode van 10 jaar.

Meer informatie


190144GPD Machinaal en handmatig reinigen van kolken en lijngoten 2020

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 16 dec 2019
Gesloten: ja (afgerond)

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. Machinaal reinigen van kolken (circa 13.600 stuks) b. Handmatig reinigen van kolken (circa 1.100 stuks) c. Reinigen van lijngoten met rooster (circa 1.675 m) d. Reinigen van lijngoten met smalle sleuf (circa 2505 m, het totaal van 3x reinigen) e. Aanleveren gegevens - vervuilingsgraad per kolk en lijngoot f. Aanleveren gegevens - gebrekenregistratie per kolk en lijngoot g. Afvoeren van vrijkomend kolken-/lijngootslib naar erkende zand-/slibverwerker (circa 140 ton)

Meer informatie


Meerjarig onderhoud sportvelden Zwijndrecht 2020 t/m 2022

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 18 nov 2019
Gesloten: ja (afgerond)

Meerjarig onderhoud sportvelden

Meer informatie


RfI - Subsidiebeheersysteem Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 24 jul 2020
Gesloten: ja (afgerond)

In Dordrecht worden jaarlijks circa 575 subsidiezaken voor uitgaande subsidies afgehandeld voor organisaties en burgers. Voor het verder professionaliseren van haar werkzaamheden heeft het subsidiebureau van de gemeente Dordrecht behoefte aan een ondersteunende omgeving (applicatie) specifiek voor subsidiebeheer. Deze Request for Information is bedoeld om een beeld te krijgen van beschikbare oplossingen in de markt, zodat namens de gemeente Dordrecht een gerichte aanbesteding kan worden uitgevoerd.

Meer informatie


190110GZD Nieuwbouw zwembad De Hoge Devel

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 30 mrt 2020
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Dit project omvat het ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van een nieuw zwembad op basis van een UAV-gc overeenkomst (Design&Build), ter vervanging van het oude zwembad. Het nieuwe zwembad komt op locatie van de buitenbaden (die dus verdwijnen en niet meer terug komen) en tegen het bestaande zwembad aan. Als de nieuwbouw gereed is zal het oude zwembad gesloopt worden. De sloop is geen onderdeel van de uitvraag, het bouwrijp maken wel. Het nieuwe zwembad omvat circa 3.500 m2 bvo (exclusief kelder/badomlopen) en bestaat op hoofdlijnen uit de volgende functies: • Een wedstrijdbad van 25x21 m • Een doelgroepnbad van 20x10 m • Een peuterbad van circa 50 m2 • Tribune • Verengingsruimte • Horeca

Meer informatie


190108GPD Onderhoud sportvelden Papendrecht 2020 – 2021

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 09 dec 2019
Gesloten: ja (afgerond)

Het werk bestaat jaarlijks in hoofdzaak uit: - regulier onderhoud - groot onderhoud - speelklaar maken veld - drainage - regulier onderhoud gazons en bermen

Meer informatie


Camerahandhaving door kentekenregistratie

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 21 nov 2019
Gesloten: ja (afgerond)

De globale omvang van het handhavingssysteem behelst: - De levering, implementatie en gebruiksklare oplevering van een Saas-applicatie voor camerahandhaving op basis van kentekenherkenning. - Het opleiden van BOA's. - Het verzorgen van het technisch beheer en onderhoud en doorvoeren van alle softwarematige updates en upgrades van het geleverde systeem. - Het bieden van een continuïteitsgarantie voor minimaal 10 jaar op het voortdurend conform de gestelde eisen (in het PvE) kunnen functioneren van het geleverde systeem. - Het leveren en plaatsen van hardware.

Meer informatie


Revitalisering Vogelbuurt Noord

Aanbestedende dienst: Gemeente Sliedrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 27 jan 2020
Gesloten: ja (afgerond)

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. Opbreekwerkzaamheden b. Grondwerken c. Verwijderen van funderingslagen d. Verwijderen riolering GWA e. Aanbrengen riolering DWA en HWA f. Aanbrengen uitstroomvoorzieningen g. Straatwerkzaamheden h. Verkeersmaatregelen Zie verder het RAW bestek.

Meer informatie


Onderhoud sportpark Schildman Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Aanbestedende dienst: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 28 nov 2019
Gesloten: ja (afgerond)

Het Werk bestaat in hoofdzaak uit het uitvoeren van: a. Regulier- en groot onderhoud aan natuurgras- en wetravelden. b. Regulier onderhoud aan kunstgrasvelden. c. Regulier onderhoud aan de beregeningsinstallatie m.u.v. pomp en computer. d. Regulier onderhoud aan objecten (o.a. speelveldafzettingen, doelen, doelnetten en ballenvangers) in eigendom van de Opdrachtgever. e. Regulier integraal onderhoud binnen de hekwerken van het sportpark. f. Coördinatie, aansturing, communicatie en planning met betrekking tot de werkzaamheden die worden uitgevoerd door de verenigingen. g. Organisatorische en administratieve werkzaamheden. h. Bijkomende werkzaamheden.

Meer informatie


Plafondliften 190013SDD

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 23 jan 2020
Gesloten: ja (afgerond)

De Europese, openbare aanbesteding betreft een Raamovereenkomst voor de levering, de installatie, de gebruiksklare oplevering en het onderhoud van plafondliften.

Meer informatie


Marktverkenning - Bediening Prins Clausbrug

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 19 nov 2019
Gesloten: ja (afgerond)

De Prins Clausbrug is een brug over het Wantij voor voetgangers en fietsers en vormt de verbinding tussen het Noorderhoofd en Stadswerven te Dordrecht. De nieuw te bouwen brug wordt in het voorjaar van 2021 opgeleverd. De Prins Clausbrug heeft een beweegbaar deel wat lokaal bediend kan worden vanuit de brugkelder. Vanuit deze kelder is er geen zicht op de brug. De brugbediening zal via bediening op afstand gaan, volcontinu 24 uur per dag, 7 dagen per week, het jaar rond.

Meer informatie


Werktuigbouwkundig onderhoud gebouwen

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 25 jun 2019
Gesloten: ja (afgerond)

Werktuigbouwkundig onderhoud aan en storingsdienst van gebouwgebonden installaties in diverse panden.

Meer informatie


Deurautomaten

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 31 jul 2019
Gesloten: ja (afgerond)

De Europese, openbare aanbesteding betreft een Raamovereenkomst voor de levering, de installatie, de gebruiksklare oplevering en het onderhoud van deurautomaten.

Meer informatie


Woonvoorzieningen

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 03 jul 2019
Gesloten: ja (afgerond)

De Europese, openbare aanbesteding betreft een Raamovereenkomst voor de levering, de installatie en gebruiksklare oplevering van standaard Wmo woonvoorzieningen en eenvoudige woningaanpassingen.

Meer informatie


Aanleg hoofdinfra Distripark Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 29 jul 2019
Gesloten: ja (afgerond)

De scope van deze opdracht bestaat uit de aanleg van de Aquamarijnweg incl. rotonde, 1 westelijke bedrijfsstraat en één oostelijke bedrijfsstraat tot aan het nieuwe rioolgemaal. Deze scope is verbeeld in een Definitief Ontwerp Deelproject 3603-07 "Aanleg Hoofdwegen DKIV" en een Coördinatietekening. Voor algemene informatie over Distripark Dordrecht wordt verwezen naar www.distriparkdordrecht.nl De werkzaamheden bestaan globaal uit: Het verwijderen van de overhoogte van de aanwezige voorbelasting. De aanleg van 3 hoofd-rioolstelsels (HWA, DWA en Drainage/blusriool). De aanleg van wegfunderingen, waaronder schuimbitumen. De aanleg van wegverhardingen in asfalt, incl. kantopsluitingen. De aanleg van groenvoorzieningen inrichtingswerkzaamheden.

Meer informatie


Concessie Veerdienst "Kop van 't Land"

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 14 sep 2018
Gesloten: ja (afgerond)

De Aanbestedende dienst wil voor een periode van 12 jaren een concessieovereenkomst afsluiten met een veerexploitant voor het uitvoeren van de veerdienst. Het doel van deze aanbesteding is om de veerexploitant te selecteren die op basis van de gestelde eisen en kwalitatieve gunningscriteria de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding (BPK) heeft ingediend. De ingangsdatum voor de nieuwe Concessie is 1 oktober 2018.

Meer informatie


Multifunctionals (MFP)

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 05 jun 2019
Gesloten: ja (afgerond)

De aanbesteding heeft betrekking op het leveren, plaatsen en onderhouden van Multifunctionals voor de deelnemende organisaties. In totaal zijn er ruim 3.500 medewerkers werkzaam bij deze gemeenten en de deelnemende instanties uit de diverse Gemeenschappelijke Regelingen. Deze medewerkers zijn verspreid over ruim 61 locaties en hebben op dit moment 176 MFP's en 114 overige printers in gebruik. Aan genoemde aantallen zijn geen rechten te ontlenen.

Meer informatie


Gronduitgifte t.b.v. woningbouw Buizerdstraat te Zwijndrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 13 feb 2020
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Gronduitgifte tbv woningbouw Buizerdstraat

Meer informatie


Tijdelijke Verkeersmaatregelen (TVM)

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 23 sep 2019
Gesloten: ja (afgerond)

Doel van de aanbesteding is om voor de planvorming en de uitvoering inzake de tijdelijke ver-keersmaatregelen een Raamovereenkomst af te sluiten met één marktpartij voor de duur van maximaal twee (2) jaar. De opdracht kan maximaal twee (2) keer een (1) jaar optioneel worden verlengd.

Meer informatie


Wijkonderhoudsbestek Stadspolders

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 09 sep 2019
Gesloten: ja (afgerond)

Het werk omvat het dagelijks onderhoud van de groene openbare ruimte, hoofdzakelijk bestaande uit: - Onderhoud groenvoorzieningen, bomen snoei uitgezonderd; - Inboet bomen en heesters; - Afvalbeheersing in groen; - Onkruidbeheersing in groen en op verharding; - Drijfvuil verwijderen; - Legen afvalbakken; - Inzet personeel en materieel voor groenonderhoud; - Het coördineren en uitvoeren van alle werkzaamheden met betrekking tot participatie, inclusief de levering van de benodigde materialen en diensten.

Meer informatie


Wijkonderhoudsbestek Centrum

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 02 sep 2019
Gesloten: ja (afgerond)

Het werk omvat het dagelijks onderhoud van de groene openbare ruimte, hoofdzakelijk bestaande uit: - Onderhoud groenvoorzieningen, specialistisch boomonderhoud uitgezonderd; - Inboet bomen en heesters; - Afvalbeheersing in groen; - Onkruidbeheersing in groen en op verharding; - Drijfvuil verwijderen; - Inzet personeel en materieel voor groenonderhoud; - Het coördineren en uitvoeren van alle werkzaamheden met betrekking tot participatie, inclusief de levering van de benodigde materialen en diensten. De gemeente Dordrecht werkt steeds meer samen met inwoners, ondernemers en andere partijen om de leefomgeving prettig te houden of te verbeteren. Door de aannemer mede verantwoordelijk te maken voor het behouden en stimuleren van initiatieven in de openbare ruimte, verwacht de gemeente een positieve bijdrage te kunnen leveren aan haar doelstellingen i.r.t participatie.

Meer informatie


Opstellen Omgevingsvisie Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Aanbestedende dienst: Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 28 nov 2019
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

De te vergeven opdracht betreft het opstellen van een omgevingsvisie voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Zie verder de aanbestedingsleidraad.

Meer informatie


Raamovereenkomst Bomen en Heesters

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 14 aug 2019
Gesloten: ja (afgerond)

Raamovereenkomst voor de gemeente Dordrecht verdeeld over percelen bomen en heesters. Onder heesters vallen ook klein plantgoed en rozen.

Meer informatie


Open house overeenkomst Jeugdhulp op School 2020-2022 Service Organisatie jeugd Zuid-Holland Zuid

Aanbestedende dienst: Dienst Gezondheid & Jeugd
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: nee

Jeugdhulp op school

Meer informatie


Kunstcollectieverzekering Dordtse Musea

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 21 aug 2019
Gesloten: ja (afgerond)

De opdracht betreft de verzekering van de Kunstcollectie Dordts Museum. Huis van Gijn, Het Hof van Nederland en het Regionaal Archief Dordrecht, maken onderdeel uit van het Dordrechts Museum. De verzekering betreft eigen collectie alsmede bruikleen van derden, in hoofdzaak maar niet uitsluitend, bestaande uit schilderijen, werken op papier, beelden en een 19e eeuwse volledige woonhuisinventaris.

Meer informatie


180100GZD Raamovereenkomst Leveren en plaatsen speelvoorzieningen (incl. speelaanleidingen)

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 19 feb 2019
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Zwijndrecht heeft in de periode van 2019-2023 een geschatte opgave van ca. €1.900.000,= voor de herinrichting/renovatie/vervanging van een groot aantal speelplekken. De opdracht betreft een raamovereenkomst met maximaal 5 partijen voor het leveren en plaatsen van speelvoorzieningen (inclusief speelaanleidingen) in de periode van 1 april 2019 - 31 maart 2023 (met optie tot verlenging 2x 2 jaar). Doel van de raamovereenkomst: spelen als functie in de openbare ruimte neerzetten. Van de partners in de raamovereenkomst wordt meer gevraagd dan alleen het leveren en plaatsen van speeltoestellen. Zij zijn in staat om op basis van de opdrachtomschrijving van een project een passend inrichtingsplan aan te bieden, waarbij de sociale functie van de speelruimte centraal staat. Kernwoorden: duurzame oplossingen, betrokkenheid bij participatie, ontmoeting tussen jong en oud, samen spelen, gehandicapte kind, (verkeers)veiligheid.

Meer informatie


Bouwteam Renovatie Kiltunnel Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 07 dec 2018
Gesloten: ja (afgerond)

Het project Renovatie Kiltunnel omvat het in Bouwteamverband uitwerken van het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de gebouwen en het Schets Ontwerp (SO) met technische omschrijving (PvE) voor de infrastructuur (boven- en ondergronds), TTI en sloop tot een bestek. Na de Bouwteamfase bestaat de uitvoering van het project in hoofdlijnen uit: ? Het renoveren van de verkeerstunnel (‘van stootplaat tot stootplaat’). ? Renoveren van het dienstgebouw. ? Het vernieuwen van alle TTI (Tunneltechnische installaties). ? Het realiseren van een nieuw tolplein met meerstroken dan nu achter het bestaande tolplein. ? Het realiseren van een nieuw kantoor aan de noordzijde van de weg. ? Het continueren van de reeds in gang gezette vernieuwing van het tolsysteem. ? Het opwaarderen van het wegtracé. ? Het opwaarderen van de waterhuishouding in de omgeving van de tunnel.

Meer informatie


Leveren van Kantoorartikelen inclusief print- en kopieerpapier

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 27 mei 2019
Gesloten: ja (afgerond)

De aard van de opdracht is het leveren van kantoorartikelen inclusief print- en kopieerpapier tot aan achter de voordeur van verschillende locaties van de Aanbestedende Diensten binnen de aangegeven leveringstermijnen.

Meer informatie


Onderhoud en wijziging Openbare Verlichting

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 16 mei 2014
Gesloten: ja (afgerond)

De Opdracht omvat werkzaamheden aan of ten behoeve van de openbare verlichtingsinstallatie van de vier gemeenten. De werkzaamheden omvatten o.a. beheer, onderhoud en wijziging waartoe o.a. behoren klachtenbehandeling en groepsgewijs Vervangen van lampen.

Meer informatie


Engineering & Construct Noordelijke Insteekhaven

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 18 mrt 2019
Gesloten: ja (afgerond)

Het werk bestaat uit het, middels een UAV-gc contract, engineeren en realiseren van het dempen van de Noordelijke insteekhaven aan de Beneden Merwede inclusief oeverconstructie, riolering en bouwrijp maken Stadswerven deelgebieden C-west en D.

Meer informatie


Aanschaf en onderhoud huisvuilwagens gemeente Sliedrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Sliedrecht
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 29 apr 2019
Gesloten: ja (afgerond)

De gemeente Sliedrecht besteedt de levering van twee (2) huisvuilwagens / achterladers, inclusief onderhoud, uit aan een deskundige partij middels een Europese openbare aanbestedingsprocedure. 1 huisvuilwagen dient afgeleverd te worden in 2019 en 1 huisvuilwagen dient afgeleverd te worden in 2020. De aanbesteding bestaat in hoofdzaak uit: - De levering van twee (2) huisvuilwagens, één in 2019 en één in 2020; - Een all-in onderhoudscontract op het chassis voor 96 maanden ingaand op het moment van aflevering.

Meer informatie


Dordtpas

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 29 apr 2019
Gesloten: ja (afgerond)

De introductie van een Dordtpas is een breed geuite wens vanuit de Dordtse samenleving en politiek. Met de Dordtpas kan men gratis of met flinke korting gebruik maken van verschillende interessante en sportieve voorzieningen die stad en regio te bieden hebben. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de Dordtpas er voor iedereen moet zijn en niet alleen voor minima. De Dordtpas moet per 1 januari 2020 operationeel zijn. De Europese Aanbesteding heeft als doel om een gespecialiseerde leverancier te contracteren voor de ontwikkeling, implementatie en onderhoud van de Dordtpas, inclusief een marketingcampagne, conform de eisen omschreven in deze leidraad en bijbehorende bijlagen.

Meer informatie


Jeugdgezondheidszorg 2020

Aanbestedende dienst: Dienst Gezondheid & Jeugd
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 30 apr 2019
Gesloten: ja (afgerond)

De inkoop van de regionale basistaken jeugdgezondheidszorg heeft uitsluitend betrekking op het verrichten van diensten. Het betreft hier diensten in het kader van de Wet publieke gezondheid.

Meer informatie


Noodverlichting en brandblusmiddelen

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 12 feb 2019
Gesloten: ja (afgerond)

De scope van de Overeenkomst betreft kleinschalig onderhoud en vervangingen aan de noodverlichting en brandblusmiddelen ten behoeve van de gemeentelijke objecten/panden van deelnemende Gemeenten. De werkzaamheden betreffen in hoofdzaak: • het uitvoeren van een jaarlijkse inspectie en preventief onderhoud; • het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud; • het vervanging van middelen bij einde levensduur.

Meer informatie


Postkoeriersdiensten

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 07 jun 2019
Gesloten: ja (afgerond)

De Opdracht behelst het halen en brengen van poststukken op werkdagen, uitgezonderd van de vooraf landelijk vastgestelde feestdagen en maximaal 5 collectieve vrije dagen per jaar. Uitgangspunt is: - 1 postronde in de ochtend (ronde 1 en 2) langs de postbuslocaties per dag, - 1 ronde in de middag (ronde 3 en 4) langs de klantenlocaties. In de ochtend en de middag worden de rondes met 2 auto's gereden.

Meer informatie


Autolease

Aanbestedende dienst: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 07 jun 2019
Gesloten: ja (afgerond)

De 10 voertuigen van de Omgevingsdienst zijn momenteel onder gebracht in een leasecontract. Deze leasecontracten dient OZHZ nog uit. De nieuw af te sluiten contracten worden afgenomen bij de partij waarmee naar aanleiding van deze EU aanbesteding een raamovereenkomst is afgesloten. Zie voor de samenstelling van de voertuigen Bijlage G Overzicht voertuigen OZHZ april 2019. Diverse factoren kunnen er voor zorgen dat het aantal voertuigen in de toekomst verandert. OZHZ is voornemens om het aantal voertuigen komende vier jaar uit te breiden met circa 5 voertuigen. Naar verwachting zal van deze vijf voertuigen tussen de 1 en de 3 voertuigen afgenomen worden uit het segment Elektrisch. De genoemde aantallen zijn slechts bedoeld ter indicatie. Inschrijvers kunnen aan het genoemde aantal geen rechten ontlenen. Evenmin kunnen de genoemde aantallen leiden tot een afnameplicht.

Meer informatie


Marktconsultatie - Opvang kwetsbare groepen

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 03 sep 2019
Gesloten: ja (afgerond)

Centrumgemeente Dordrecht (GDD) is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe visie op opvang kwetsbare groepen en heroriëntatie op het aanbod binnen de opvangketen. Om ideeën te toetsen en alternatieven te verkennen voert GDD deze zomer een gesloten marktconsultatie uit. Een verslag met verkregen info wordt opgesteld en bij een evt. aanbesteding gepubliceerd. Er komt geen concurrentiegevoelige informatie in dit verslag. Evt. vragen kunnen gesteld worden via contractmanagement@drechtsteden.nl.

Meer informatie


Grondverkoop Stadswerven Wervenpark Oost Vlek E Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 10 okt 2018
Gesloten: ja (afgerond)

Betreft grondverkoop en ontwikkeling van de locatie Stadswerven Wervenpark Oost Vlek E.

Meer informatie


Reconstructie Haven Boven Hardinxveld

Aanbestedende dienst: Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 10 sep 2018
Gesloten: ja (afgerond)

Het project betreft een reconstructie van een deel van de haven van Boven- Hardinxveld in opdracht van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Voor een nadere beschrijving van de werkzaamheden wordt verwezen naar de Inschrijvingsleidraad, hoofdstuk 2, en het bestek inclusief besteksbijlagen

Meer informatie


Raambestek Onderhoud elementenverhardingen en dichtstraten sleuven

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 09 apr 2019
Gesloten: ja (afgerond)

De werkzaamheden worden gekenmerkt door de navolgende uitvoerende aspecten: - Opbreken verhardingen en opsluitingen - Ophogen openbaar gebied - Aanbrengen verhardingen en opsluitingen - Aanbrengen en herstellen kolken - Herstel sleuven netbeheerders - Leveren bestratingsmaterialen - Leveren kolken, afsluiters, putdeksels - Inrichtingsmaterialen buitenruimte - Ter beschikking stelling materieel en personeel

Meer informatie


Voorbelasting de Blauwe Zoom, Fase 2

Aanbestedende dienst: Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 17 jun 2019
Gesloten: ja (afgerond)

Het werk omvat het graven/dempen van watergangen, het aanbrengen van voorbelasting en werkzaamheden die hier mee te maken hebben.

Meer informatie


Herinrichting Zuidwesthoek Boven Hardinxveld

Aanbestedende dienst: Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 27 mrt 2017
Gesloten: ja (afgerond)

Herinrichting en vervanging riolering Zuidwesthoek, Boven Hardinxveld

Meer informatie


Ontwikkeling Amstelwijck Midden

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 13 sep 2019
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Aanbesteding voor de ontwikkeling en realisatie van het gebied Amstelwijck Midden.

Meer informatie


Marktconsultatatie ICT Verandert Drechtsteden - Sourcing

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 03 jul 2019
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Drechtsteden wil door middel van deze marktverkenning zich voorbereiden op één of meer Europese aanbestedingen, voor de levering van IT -infrastructuur als dienst, levering en beheer van (werkplek) hardware en diensten met betrekking tot beheer. Drechtsteden heeft de strategie om meer gebruik te maken van clouddiensten en cloudtechnologie. De ambitie is om uiteindelijk alle applicaties als dienst vanuit de cloud af te nemen ("100% SaaS"). Deze ambitie is richtinggevend voor alle activiteiten die vanuit het programma "ICT Verandert" worden ontplooid. De Drechtsteden zijn een programma "ICT Verandert gestart" om deze ambitie te implementeren.

Meer informatie


Herinrichting Willem Kloosstraat en omgeving

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 09 apr 2019
Gesloten: ja (afgerond)

De gemeente Papendrecht is voornemens om de Willem Kloosstraat in Papendrecht van groot onderhoud te voorzien en her in te richten. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: - opbreekwerkzaamheden elementverharding en kantopsluitingen; - opbreekwerkzaamheden riolering en kolken; - verwijderen groen; - het uitvoeren van grondwerken; - het aanbrengen van riolering en kolken; - het aanbrengen van een hemelwaterbergingssysteem; - het aanbrengen van elementverhardingen en kantopsluitingen.

Meer informatie


Raamovereenkomst Bedrijfswagens Gemeentewerf Zwijndrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 16 aug 2018
Gesloten: ja (afgerond)

De wens van de Gemeente is om de vervangingen inclusief het onderhoud op deze voertuigen op een doel- en rechtmatige wijze aan te besteden. De vervangingen en het onderhoud worden daarom gebundeld in één aanbesteding. Voor alle voertuigen hanteert de Gemeente een afschrijvingsperiode van 10 jaar. Het onderhoud aan de voertuigen zal worden uitgevoerd door de (merk)dealer die de voertuigen levert.

Meer informatie


Onkruidbeheersing op verharding Gemeente Papendrecht 2019-2022

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 05 feb 2019
Gesloten: ja (afgerond)

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: - Onkruidbeheersing elementenverharding; - Onkruidbeheersing ongebonden verharding; - Onkruidbeheersing goten langs gebonden verhardingen; - Overgroei randen verharding.

Meer informatie


Onderhoud van Gazons Gemeente Papendrecht 2019-2022

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 04 feb 2019
Gesloten: ja (afgerond)

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: - het maaien van gazon; - het maaien van loof van bolgewassen; - het afsteken/afsnijden van harde graskanten; - het toepassen van verkeersmaatregelen.

Meer informatie


Collectieve Zorgverzekering Minima

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 13 jun 2018
Gesloten: ja (afgerond)

De Sociale Dienst Drechtsteden biedt inwoners van de Drechtsteden met een laag inkomen (minima) de mogelijkheid om een collectieve zorgverzekering af te sluiten. De onderhavige Concessie heeft samengevat betrekking op de collectieve zorgverzekering voor minima in de Drechtsteden. De Aanbestedende Dienst beoogt derhalve met deze opdracht tot de volgende doelstellingen te bereiken: - Het gericht compenseren van zorgkosten van inwoners van de Drechtsteden met een laag inkomen en hoge zorgkosten; - Het verbeteren van de gezondheids- en verzekeringspositie van kwetsbare burgers en het waar mogelijk verminderen van schuldenproblematiek; - Kwalitatief goede verzekering te verkrijgen tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding; - Tevreden eindgebruikers van de collectieve zorgverzekering voor minima in de Drechtsteden

Meer informatie


Exploitatie Zwembad De Lockhorst

Aanbestedende dienst: Gemeente Sliedrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 30 aug 2018
Gesloten: ja (afgerond)

De gemeente Sliedrecht beschikt over De Lockhorst, een samengestelde accommodatie waar een sporthal, een zwembad, een horecagelegenheid/brasserie, een zalencentrum en een verenigingsruimte voor zwemvereniging DWF in ondergebracht zijn. De exploitatie van het totale complex loopt af per 1 januari 2019, en de gemeente wil per deze datum een nieuwe exploitant voor het zwembad hebben gecontracteerd. De gemeente heeft de wens dat de exploitatie van het zwembad op een creatieve, innovatieve en maatschappelijk verantwoorde wijze plaats vindt, waarbij de exploitatielasten verlaagd worden. Vanaf 2019 zal in de exploitatie, in tegenstelling tot de huidige situatie, het zalencentrum, de horeca en de verenigingsruimte van DWF niet zijn opgenomen. De gemeente zal deze onderdelen rechtstreeks aan de huidige uitbaters/huurders verhuren. Het openstellen van de Sporthal en het onderhoud van de entree is onderdeel van de onderhavige opdracht.

Meer informatie


Aanbesteding vervanging civiele kunstwerken

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 27 jun 2019
Gesloten: ja (afgerond)

Onderhoud van een aantal bruggen in de gemeente Papendrecht

Meer informatie


108869/180013GZD ‘Deelname Bouwteam t.b.v. Realisatie Aanpak winkelcentrum Walburg

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 04 mrt 2019
Gesloten: ja (afgerond)

Het parkeerterrein van Winkelcentrum Walburg is vanuit onderhoud toe aan een totale reconstructie van de bestrating en riolering. Het gehele terrein is verzakt en de bestratingsmaterialen hebben het einde van de levensduur bereikt. De bestrating en de riolering zijn aangelegd in 1972. De groenvoorzieningen zijn in matige staat door onder andere de beperkte groeiomstandigheden van de bomen en hagen. De inhoud van het Werk staat omschreven in het document ‘Technische documenten en aandachtspunten’, die als Bijlage bij deze Inschrijvingsleidraad is toegevoegd.

Meer informatie


Open Oproep Prins Clausbrug Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 21 jan 2015
Gesloten: ja (afgerond)

De gemeente Dordrecht heeft besloten om de ontwikkelingslocatie Stadswerven Noord en de historische binnenstad met elkaar te verbinden door middel van een langzaam verkeersbrug over het Wantij, waarmee tevens de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte aan beide zijden van de brug moet worden versterkt. Het bouwen van deze brug is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het project Stadswerven. De brug zal een belangrijke functie gaan vervullen in de verbinding tussen het centrum en het gehele achterliggende woon-werkgebied De Staart. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Dordrecht besloten om integrale ontwerpteams uit te nodigen hun visie op deze vragen te geven en hiertoe een projectprijsvraag uit te schrijven. Het doel van deze prijsvraag is om, via het verkennen van de mogelijkheden en het verkrijgen van realistische ontwerpvoorstellen, te komen tot realisatie van de brug. Maandag 15 december 2014 houdt de aanbestedende dienst een informatiebijeenkomst.

Meer informatie


Prijsvraag Huis van Stad en Regio Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 11 jun 2019
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Het Stadskantoor van de gemeente Dordrecht voldoet niet meer aan de huidige eisen en zeker niet aan de eisen van de toekomst. Daarom maakt het Stadskantoor plaats voor woningbouw en verhuist meer naar het oosten in het perspectief van de grotere gebiedsontwikkeling Spuiboulevard. Hierdoor ontstaan zowel kansen voor de binnenstad als voor een nieuw Huis van Stad en Regio. Dit nieuwe Huis, met 20.000 m2 bvo, moet plaats gaan bieden aan een deel van de ambtelijke organisatie van de gemeente Dordrecht en de Drechtsteden, Dordrecht Marketing/VVV en de Bibliotheek AanZet. De gemeente heeft de intentie om het winnende ontwerp te realiseren en de winnaar van de prijsvraag daarbij gedurende het hele proces te betrekken. De prijsvraag start met een informatiebijeenkomst op maandag 6 mei 2019 van 10.30 - 13.00 uur in het vm. Belastingkantoor, 7e verdieping, Spuiboulevard 220, Dordrecht.

Meer informatie


Maaibestek Gemeente Alblasserdam en Sliedrecht 2019 - 2020

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 05 mrt 2019
Gesloten: ja (afgerond)

De gemeenten Alblasserdam en Sliedrecht besteden het onderhoud van de gazons uit aan een deskundige partij middels een Europese, openbare aanbesteding, conform hoofdstuk 2 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). Het werk bestaat jaarlijks in hoofdzaak uit: - Het maaien van gazon; - Het maaien van loef van de bolgewassen; - Het afsteken /afsnijden van harde graskanten; - Het toepassen van verkeersmaatregelen. Voor de verdere inhoud van de opdracht wordt verwezen naar het bestek inclusief bijbehorende bijlagen is weergegeven.

Meer informatie


Open House overeenkomst Jeugd & Opvoedhulp 2018-2020 Service Organisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid

Aanbestedende dienst: Dienst Gezondheid & Jeugd
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: nee

Laatste mogelijkheid tot inschrijving op deze tender. De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd) heeft in 2017 de inkoop van jeugdhulp en de inkoopvan jeugdbescherming en jeugdreclassering voor de 17 gemeenten (thans 10 gemeenten) in de regio Zuid-Holland Zuid vormgegeven door middel van het "Open huis model'. De SO Jeugd heeft hiervoor eerder zestenders gepubliceerd via Tenderned. De tenders voor J&O, Jeugd GGZ, Voormalig AWBZ en EED worden per 8juli 2019 definitief gesloten voor inschrijvers. Dit houdt in dat marktpartijen die in aanmerking willen komen vooreen overeenkomst met de SO Jeugd voor J&O, Jeugd GGZ, voormalig AWBZ of EED zich nog tot uiterlijk 8 juli2019 via Negometrix kunnen aanmelden.

Meer informatie


Open house overeenkomst Jeugd GGZ 2018-2020 Service Organisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid

Aanbestedende dienst: Dienst Gezondheid & Jeugd
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: nee

Laatste mogelijkheid tot inschrijving op deze tender. De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd) heeft in 2017 de inkoop van jeugdhulp en de inkoopvan jeugdbescherming en jeugdreclassering voor de 17 gemeenten (thans 10 gemeenten) in de regio Zuid-Holland Zuid vormgegeven door middel van het "Open huis model'. De SO Jeugd heeft hiervoor eerder zestenders gepubliceerd via Tenderned. De tenders voor J&O, Jeugd GGZ, Voormalig AWBZ en EED worden per 8juli 2019 definitief gesloten voor inschrijvers. Dit houdt in dat marktpartijen die in aanmerking willen komen vooreen overeenkomst met de SO Jeugd voor J&O, Jeugd GGZ, voormalig AWBZ of EED zich nog tot uiterlijk 8 juli2019 via Negometrix kunnen aanmelden.

Meer informatie


Open house overeenkomst Behandeling EED 2018-2020 Service Organisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid

Aanbestedende dienst: Dienst Gezondheid & Jeugd
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: nee

Laatste mogelijkheid tot inschrijving op deze tender. De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd) heeft in 2017 de inkoop van jeugdhulp en de inkoopvan jeugdbescherming en jeugdreclassering voor de 17 gemeenten (thans 10 gemeenten) in de regio Zuid-Holland Zuid vormgegeven door middel van het "Open huis model'. De SO Jeugd heeft hiervoor eerder zestenders gepubliceerd via Tenderned. De tenders voor J&O, Jeugd GGZ, Voormalig AWBZ en EED worden per 8juli 2019 definitief gesloten voor inschrijvers. Dit houdt in dat marktpartijen die in aanmerking willen komen vooreen overeenkomst met de SO Jeugd voor J&O, Jeugd GGZ, voormalig AWBZ of EED zich nog tot uiterlijk 8 juli2019 via Negometrix kunnen aanmelden.

Meer informatie


Open House Overeenkomst Jeugdhulp (voormalig AWBZ) 2018-2020 Service Organisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid

Aanbestedende dienst: Dienst Gezondheid & Jeugd
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: nee

Laatste mogelijkheid tot inschrijving op deze tender. De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd) heeft in 2017 de inkoop van jeugdhulp en de inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering voor de 17 gemeenten (thans 10 gemeenten) in de regio Zuid-Holland Zuid vormgegeven door middel van het "Open huis model'. De SO Jeugd heeft hiervoor eerder zes tenders gepubliceerd via Tenderned. De tenders voor J&O, Jeugd GGZ, Voormalig AWBZ en EED worden per 8 juli 2019 definitief gesloten voor inschrijvers. Dit houdt in dat marktpartijen die in aanmerking willen komen voor een overeenkomst met de SO Jeugd voor J&O, Jeugd GGZ, voormalig AWBZ of EED zich nog tot uiterlijk 8 juli 2019 via Negometrix kunnen aanmelden.

Meer informatie


Marktconsultatie Ontwikkeling Amstelwijck

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 17 jul 2019
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Marktconsultatie voor het toetsen van de randvoorwaarden en peilen van de mogelijkheden voor de gebiedsontwikkeling Amstelwijck.

Meer informatie


Alleenrecht dienstverleningsrelatie OZHZ - SCD

Aanbestedende dienst: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: ja (afgerond)

In het kader van een efficiënte samenwerking met de zeven gemeenten die aangesloten zijn bij de GR Drechtsteden, alsmede met de GR Drechtsteden zelf, is de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voornemens om zijn ondersteunende diensten te laten verrichten door het Servicecentrum Drechtsteden, zijnde een aanbestedende dienst. De juridische basis voor de dienstverlening op het gebied van de ICT gerelateerde diensten (vrijwel alle diensten, inclusief telefonie en printers) en de 'overige dienstverlening' (personeelsbeleid, waaronder advies personeelsbeleid, strategische projecten personeelsbeleid, advisering bij werving en selectie, personeelsadministratie en salarisadministratie, archivering van P-dossiers en juridische advisering (waaronder inkoop en aanbesteding algemeen, inkoop verzekeringen, juridisch advies algemeen)zal zijn gebaseerd op het uitsluitend recht, conform artikel 2.24(a) Aanbestedingswet 2012.

Meer informatie


180020GZD Maaien Zwijndrecht 2019-2020

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 26 nov 2018
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Doel van de aanbesteding De Europese Aanbesteding heeft als doel om een dienstverlener te contracteren voor het regulier onderhoud van de natuurgras in de  gemeente Zwijndrecht.   Er wordt een overkomst met 1 partij afgesloten, waarbij de geselecteerde leverancier voldoet aan uniforme voorwaarden van kwaliteit, expertise en kwaliteitsborging. Door middel van de overeenkomst worden de wederzijdse rechten en verplichtingen éénmalig voor de duur van het contract vastgelegd. De overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en wordt gesloten voor de periode van 2 jaar en 2 maal een optie tot verlenging voor een periode van 1 jaar.   De ingangsdatum van deze overeenkomst is vastgesteld op 1 januari 2019.

Meer informatie


Dynamisch Aankoopsysteem OZHZ m.b.t. inhuur van personeel voor specialistische functies

Aanbestedende dienst: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 31 aug 2021
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

De tijdelijke inhuur van extern personeel door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) verloopt via een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS). In deze Leidraad leest u alle informatie over de inhuur van OZHZ ten behoeve van de primaire processen. Het gaat hierbij om de volgende Inhuurkwalificaties: -Vergunningverlening milieu -Vergunningverlening bouw -Vergunningverlening en toezicht bodem -Vergunningverlening APV -Toezicht milieu en groen -Toezicht bouw -Juridisch -Advisering lucht, geluid en externe veiligheid -Advisering bodemFinanciën Om offerteaanvragen te ontvangen voor de gewenste kwalificatie dient u de volgende stappen te nemen: -Registratie op Negometrix; -aanmelden DAS OZHZ; -beantwoorden gestelde eisen en aangeven voor welke kwalificaties u aanvragen wenst te ontvangen. Na indiening ontvangt u van OZHZ bericht of u bent toegelaten of afgewezen. Bij toelating ontvangt u vanaf dat moment Offerteaanvragen met betrekking tot de u geselecteerde kwalificaties.

Meer informatie


Reiniging en onderhoud ondergrondse containers

Aanbestedende dienst: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 29 okt 2018
Gesloten: ja (afgerond)

De inhoud van de Opdracht betreft de reiniging van de complete en geïnstalleerde ondergrondse containers van de opdrachtgever. Het gaat voor wat betreft het reinigen om het uitvoeren van de volgende werkzaamheden per systeem: - reinigen betonput (1x per jaar); - reinigen binnencontainer (2x per jaar); - reinigen voetgangsplatform (4x per jaar); - reinigen zuilen (4x per jaar).

Meer informatie


Marktconsultatie Dordtpas

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 29 okt 2018
Gesloten: ja (afgerond)

Deze marktconsultatie is een vrijblijvende verkenning, waarmee de gemeente zich een beeld kan vormen van de mogelijkheden die de markt ziet voor de implementatie van de Dordtpas in Dordrecht. Het is geen aanbesteding en brengt voor noch de deelnemers, noch de gemeente enigerlei verplichting met zich mee. Voor deelname aan de marktconsulatie wordt geen vergoeding gegeven. De gemeente stelt geen specifieke eisen aan de wijze van beantwoording. Zij verzoekt de deelnemers aan de marktconsultatie hun antwoorden uiterlijk op 29 oktober 2018 om 12:00 uur per e-mail te versturen via de emailadres inkoop@drechtsteden.nl. Daarnaast nodigt de gemeente de verschillende deelnemers uit om hun antwoorden op 31 oktober of 1 november 2018 in een persoonlijk gesprek toe te lichten.

Meer informatie


Brandstoffen

Aanbestedende dienst: Gemeente Sliedrecht
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 23 okt 2018
Gesloten: ja (afgerond)

De levering van Diesel, HVO diesel (vervanging voor reguliere diesel), Benzine en het verzorgen van een tankpassensysteem.

Meer informatie


Aansprakelijkheidsverzekering

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 01 okt 2018
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Doel van de aanbesteding De doelstelling van deze offerteaanvraag is het door middel van een Europese aanbesteding (op basis van Economisch meest voordelige inschrijving) contracteren van een verzekeraar of verzekeringsmakelaar voor een aansprakelijkheidsverzekering voor de gemeente Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht en Sliedrecht. De startdatum voor deze verzekeringen is 1 januari 2019.

Meer informatie


Gezocht: Cataloguswoningen voor nieuwe woonwijk

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 02 mrt 2017
Gesloten: ja (afgerond)

Gezocht: Cataloguswoningen voor nieuwe woonwijk De gemeente Papendrecht start binnenkort met de uitgifte van circa 75 individuele bouwkavels in het woongebied Land van Matena. Uit marktonderzoek blijkt dat er onder de geïnteresseerde kopers grote belangstelling bestaat voor de realisatie van een woning op basis van een reeds uitgewerkt woningontwerp ('een woning uit een catalogus'). Om deze kavelkopers te faciliteren, heeft de gemeente Papendrecht adviesbureau De Regie ingeschakeld om een catalogus met afgeprijsde woningontwerpen samen te stellen. Bent u actief op de markt van "model woningen" en wilt u kans maken op een plek in de catalogus dan kunt u zich aanmelden bij De Regie voor nadere informatie. Zie ook het bij deze publicatie behorende document "Uitnodiging catalogus woningen"

Meer informatie


Warme drankenautomaten

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 20 aug 2018
Gesloten: ja (afgerond)

De opdracht van de onderhavige Openbare Europese aanbesteding 170230REG ''Warme drankenautomaten'' omvat o.a. de volgende activiteiten: De scope van de aanbesteding betreft het verzorgen van koffievoorziening voor de medewerkers van de Aanbestedende dienst op de diverse locaties zoals opgenomen in het locatieoverzicht. Hieronder wordt verstaan de levering en installatie van de koffieautomaten, de levering van koffie(bonen) en andere hete dranken ingrediënten, koffiebekers, , de dagelijkse verzorging van de automaten en het aanvullen van ingrediënten/bekers, de technische service en het onderhoud van de automaten, de storingsdienst en het afvoeren van (gebruikte) materialen. Het gebruik van disposable bekers wordt op termijn vervangen door porselein te beginnen bij SCD en Stadskantoor en later eventueel uit te breiden naar andere klantorganisaties.

Meer informatie


Rioolreiniging en Inspectie 2018-2021

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 04 sep 2018
Gesloten: ja (afgerond)

De inhoud van de opdracht betreft het uitvoeren van rioolreiniging en Inspectie van rioolstrengen in de gemeente Papendrecht.

Meer informatie


170141GZD Regulier onderhoud NHG sportvelden, ten behoeve van gemeente Zwijndrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 06 nov 2017
Gesloten: ja (vroegtijdig beeindigd)

De Europese Aanbesteding heeft als doel om een dienstverlener te contracteren voor het regulier onderhoud van de natuurgras-, hybride en gecombineerde sportvelden in de gemeente Zwijndrecht.   Er wordt een overkomst met 1 partij afgesloten, waarbij de geselecteerde leverancier voldoet aan uniforme voorwaarden van kwaliteit, expertise en kwaliteitsborging. Opdrachtgever acht het van groot belang dat de geselecteerde leverancier een duidelijke toegevoegde waarde levert op het gebied van het regulier onderhoud van de betreffende sportvelden.   Door middel van de overeenkomst worden de wederzijdse rechten en verplichtingen éénmalig voor de duur van het contract vastgelegd. De overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en wordt gesloten voor de periode van 4 jaar en een mogelijke optie tot verlenging voor een periode van 1 jaar.   De ingangsdatum van deze overeenkomst is vastgesteld op 1 februari 2018.

Meer informatie


Marktconsultatie raamovereenkomst speelvoorzieningen

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: nee

De gemeente Zwijndrecht is voornemens in het laatste kwartaal van dit jaar een aanbesteding te starten voor een raamovereenkomst met 3-5 partijen voor de levering en plaatsing van speelvoorzieningen (incl. speelaanleidingen) en het inrichten van speelplekken in haar gemeente. Dit betreft raamovereenkomsten voor een periode van ca. 8 jaar.   Het doel van deze marktconsultatie is om de haalbaarheid van de denkrichting van de gemeente te toetsen in de markt. De informatie die de gemeente met deze marktconsultatie verzamelt, wordt gebruikt voor de nadere uitwerking van de aanbesteding. De gemeente wil graag toetsen of haar duurzaamheidsambities in lijn liggen met het tempo van de marktontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast wil zij graag enkele van haar overige ambities toetsen.

Meer informatie


Marktverkenning Duurzaamheid/circulair inkopen in de GWW

Aanbestedende dienst: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 09 mei 2018
Gesloten: ja (afgerond)

Befreft marktverkenning

Meer informatie


Grondverkoop Stadswerven Energieplein Vlek J Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 18 jun 2018
Gesloten: ja (afgerond)

Betreft grondverkoop en ontwikkeling van de locatie Stadswerven Energieplein Vlek J.

Meer informatie


Wijkonderhoudsbestek Krispijn

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 04 jun 2018
Gesloten: ja (afgerond)

Het werk omvat het dagelijks onderhoud van de groene openbare ruimte, hoofdzakelijk bestaande uit: - Onderhoud groenvoorzieningen, bomen snoei uitgezonderd; - Inboet bomen; - Afvalbeheersing in groen en op verharding; - Drijfvuil verwijderen; - Legen afvalbakken; - Inzet personeel en materieel voor groenonderhoud; - Het uitvoeren van werkzaamheden gericht op participatie. De gemeente Dordrecht werkt steeds meer samen met inwoners, ondernemers en andere partijen om de leefomgeving prettig te houden of te verbeteren. Door de aannemer mede verantwoordelijk te maken voor het behouden en stimuleren van initiatieven in de openbare ruimte, verwacht de gemeente een positieve bijdrage te kunnen leveren aan haar doelstellingen i.r.t participatie.

Meer informatie


Inkoop aanbod onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 22 mei 2018
Gesloten: ja (afgerond)

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor sociale en andere specifieke diensten voor Inkoop aanbod onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om de inkoop van het aanbod in 6 percelen aan te besteden. De aanbestedende dienst is voornemens ieder afzonderlijk perceel aan maximaal 1 inschrijver te gunnen. De inschrijver is vrij om zich voor één of meerdere percelen in te schrijven.

Meer informatie


Sanitaire voorzieningen

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 19 mrt 2018
Gesloten: ja (afgerond)

Drechtsteden beoogt met deze aanbesteding maximaal één (1) Raamovereenkomsten te sluiten voor het leveren en monteren van sanitaire voorzieningen inclusief het leveren van de middelen ten behoeve van de sanitaire voorzieningen. De aanbestedende dienst. De Opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving gelet op de beste Prijs-Kwaliteit Verhouding. Opdrachtgever leaset de sanitaire voorzieningen m.u.v. de vullingen en handdoekrollen tegen een vaste all-in prijs per maand per sanitaire voorziening.

Meer informatie


Realisatie en exploitatie crematorium Munnikensteeg Zwijndrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 02 feb 2018
Gesloten: ja (afgerond)

Deze inschrijvingsleidraad is opgesteld voor de openbare aanbesteding van het project ‘Realisatie en exploitatie crematorium Zwijndrecht’. De Europese aanbesteding conform de openbare procedure geschiedt op basis van de richtlijn 2014/23 (concessierichtlijn voor Werken). algemene Europese Richtlijn 2004/24/EG per 17 april 2014 en de Aanbestedingswet 2012, gewijzigd per 1 juli 2016. De doelstelling van de gemeente Zwijndrecht is het uitbreiden van het voorzieningenaanbod op het gebied van begraven en cremeren in de gemeente Zwijndrecht door middel van de realisatie van een crematorium op de begraafplaats Munnikensteeg. Hiervoor is de gemeente op zoek naar een Inschrijver welke het crematorium wil realiseren en exploiteren. Bij de begraafplaats is een aula aanwezig, die wordt momenteel geëxploiteerd door de gemeente. De aula zal door de Inschrijver worden gemoderniseerd, beheerd en geëxploiteerd.

Meer informatie


Raamovereenkomst Gladheidsbestrijding

Aanbestedende dienst: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 25 jun 2018
Gesloten: ja (afgerond)

De uit te voeren gladheidbestrijding vindt plaats op de openbare wegen en fietspaden die in het beheer zijn van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. De dienst bestaat in hoofdzaak uit: a. het uitvoeren van preventieve strooiacties met materieel van de aannemer op basis van indicatie Meteogroup inclusief levering dooimiddel; b. het uitvoeren van curatieve strooi/ploegacties met materieel van de aannemer op basis indicatie Meteogroup inclusief levering dooimiddel; c. het handmatig strooien van bruggen trappen, winkelcentra en fietstunnel; d. het plaatsen, in standhouden en verwijderen van zoutkisten inclusief levering dooimiddel.

Meer informatie


Preventief en correctief onderhoud mini- en rioolgemalen | 180028REG

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 01 jun 2018
Gesloten: ja (afgerond)

Preventief en correctief onderhoud mini- en rioolgemalen

Meer informatie


Renovatie gemeentehuis

Aanbestedende dienst: Gemeente Alblasserdam
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 22 dec 2017
Gesloten: ja (afgerond)

De Aanbestedende Dienst heeft gekozen om het Werk integraal aan te besteden, waaronder te verstaan: 1. Bouwkundige werkzaamheden, en coördinerende rol over het gehele werk; 2. W-installatie werkzaamheden incl. duurzaamheidsmaatregelen, waaronder WKO in-stallatie; 3. E-installatie werkzaamheden incl. duurzaamheidsmaatregelen, waaronder PV pane-len; 4. Sloopwerkzaamheden rekening houdend met de aanwezigheid van asbest; 5. Asbestsanering; 6. Vaste inrichting. Integrale afstemming tussen deze werkzaamheden is voor het Werk van essentieel Belang. De aannemer heeft een centrale rol en is eindverantwoordelijk voor de kwaliteits-waarborging in het proces van detailengineering, voorbereiding en realisatie. Het programma van het gemeentehuis bestaat in hoofdlijnen uit de volgende verdeling: • Kelder (ca. 957 m2). • Begane grond (ca. 957 m2). • Eerste verdieping (ca. 957 m2). • Tweede verdieping (ca. 957 m2). Totaal aan BVO ca. 3.828 m2.

Meer informatie


Support telefooncentrale

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 23 mrt 2018
Gesloten: ja (afgerond)

De aanbesteding heeft als doel om middels een Europese aanbesteding conform de openbare procedure één opdrachtnemer te contracteren voor de levering van supportdiensten en in voorkomend geval hardware ten behoeve van de bestaande telefooncentrale.

Meer informatie


Gronduitgifte Land van Matena

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 04 dec 2017
Gesloten: ja (afgerond)

De gemeente Papendrecht heeft het voornemen de locatie Land van Matena door middel van een aanbestedingsprocedure te verkopen ten behoeve voor de ontwikkeling van woningbouw. Middels deze Europese, niet openbare aanbestedingsprocedure beoogt de gemeente de meest geschikte partij hiervoor te selecteren.

Meer informatie


Aanbesteding Taxidiensten voor Baanbrekend Drechtsteden

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 19 dec 2017
Gesloten: ja (afgerond)

De Taxidiensten die met deze opdracht uitgevraagd worden betreffen route-gebonden vervoer van BBD-Kandidaten. De Taxidiensten worden voornamelijk, maar niet uitsluitend, ingezet op werkdagen. De Taxidiensten worden ingezet voor het uitvoeren van opstapplaats-tot-bestemming vervoer zonder overstap. Onder vervoer van opstapplaats-tot-bestemming wordt verstaan het vervoer van een BBD-Kandidaat (evt. met begeleiding) vanaf en naar een vooraf gedefinieerde plek (halte of anderszins) tot aan de entree (parkeerplaats) van/bij het bestemmingsadres. Opdrachtgever heeft er voor gekozen een splitsing aan te brengen tussen de regie op het vervoer (ritaanname, planning & aansturing) en de uitvoering van het vervoer. De regie op het vervoer wordt uitgevoerd door het Mobiliteitsplatform Stroomlijn.

Meer informatie


Raamovereenkomst Groenwerken – Nieuwe Dordtse Biesbosch

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 27 mrt 2018
Gesloten: ja (afgerond)

Zie hiervoor de leidraad

Meer informatie


Raamovereenkomst Asfaltonderhoud Gemeente Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 12 apr 2018
Gesloten: ja (afgerond)

De inhoud van de overeenkomst betreft een open posten bestek voor asfalt onderhoud in de gemeente Dordrecht. Het betreft hier klein en middelgroot onderhoud. De gemeente Dordrecht is voornemens om jaarlijks voor ca. €1.200.000,- aan asfaltonderhoud uit te laten voeren binnen deze raamovereenkomst. Dit is een geschatte hoeveelheid en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De looptijd van de overeenkomst bedraagt 1 jaar vast met 3 keer een optionele verlenging van 1 jaar. De totale duur van de overeenkomst kan hiermee dus oplopen tot maximaal 4 jaar.

Meer informatie


Onderhoud begraafplaatsen

Aanbestedende dienst: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 20 mrt 2018
Gesloten: ja (afgerond)

Betreft onderhoud van begraafplaatsen. De werkzaamheden zijn verdeeld in 3 percelen, namelijk: Perceel 1: Groenactiviteiten; Het uit te voeren werk voor perceel 1 is gelegen op de begraafplaats Waalhof; Perceel 2: Groenactiviteiten; Het uit te voeren werk voor perceel 2 is gelegen op de begraafplaats Achterambacht; Perceel 3: Delven en begraven, ruimen. De looptijd van het contract is 1 jaar met 3 keer een optie tot verlenging van 1 jaar. Dit geldt voor alle percelen. De directie neemt uiterlijk 1 november van het jaar 2018, respectievelijk 1 november van het jaar 2019 en 1 november van het jaar 2020 de beslissing tot het verlengen van het contract.

Meer informatie


Design & Construct Prins Clausbrug Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 17 mrt 2017
Gesloten: ja (afgerond)

Design & Construct van de Prins Clausbrug. De gemeente Dordrecht heeft besloten om de ontwikkellocatie Stadswerven Noord en het achterliggende woonwerkgebied De Staart te verbinden met de historische binnenstad middels een brug over het Wantij teneinde de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte aan beide zijden te verbeteren. Het betreft hier een Design & Construct opdracht met een bindend referentieontwerp van René van Zuuk Architekten B.V. De opdracht zal middels een Europese Niet-openbare procedure in de markt worden gezet. Na de Selectiefase blijven maximaal 5 partijen over om een inschrijving in te dienen.

Meer informatie


Afmelding 2B-dienst - Opvang

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: ja (afgerond)

Opdracht van centrumgemeente Dordrecht (voor gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Leerdam, Molenwaard, Papendrecht, Sliedrecht, Zederik, Zwijndrecht). Opdracht betreft maatschappelijke opvang voor 2017. Opdracht wordt afgemeld als 2B-dienst. Inkoopproject is gestart in Q1 van 2016 en overeenkomsten zijn gesloten in 2017.

Meer informatie


Schoonmaakdiensten sportaccommodaties gemeente Zwijndrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 05 feb 2018
Gesloten: ja (afgerond)

De opdracht behelst de schoonmaak van de in de bijlagen opgegeven dislocaties van de gemeente Zwijndrecht. Tevens wordt gevraagd het beheer te verzorgen op de door de gemeente aangegeven locaties.

Meer informatie


Levering en onderhoud elektrische brancards Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid

Aanbestedende dienst: Dienst Gezondheid & Jeugd
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 05 feb 2018
Gesloten: ja (afgerond)

De aanbestedende dienst is op zoek naar één leverancier die elektrische brancardsystemen kan leveren en onderhouden die het best aansluit bij de gestelde eisen en wensen zoals uitgevraagd bij deze aanbesteding/

Meer informatie


Marktconsultatie Beheer en Exploitatie De Lockhorst

Aanbestedende dienst: Gemeente Sliedrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 12 feb 2018
Gesloten: ja (afgerond)

Deze marktconsultatie is een vrijblijvende verkenning, waarmee de gemeente zich een beeld kan vormen van de mogelijkheden die de markt ziet voor de exploitatie van De Lockhorst in Sliedrecht. Het is geen aanbesteding en brengt voor noch de deelnemers, noch de gemeente enigerlei verplichting met zich mee. Voor deelname aan de marktconsulatie wordt geen vergoeding gegeven. De gemeente stelt geen specifieke eisen aan de wijze van beantwoording. Zij verzoekt de deelnemers aan de marktconsultatie hun antwoorden uiterlijk op 15 november 2017 om 12 uur per e-mail te versturen via de berichtendienst van Tenderned. Daarnaast nodigt de gemeente de verschillende deelnemers uit om hun antwoorden op 17 november 2017 in een persoonlijk gesprek toe te lichten.

Meer informatie


ARBO Dienstverlening

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 15 jan 2018
Gesloten: ja (afgerond)

De opdracht die voortvloeit uit de aanbesteding betreft het verzorgen van Arbodienstverlening aan de tien deelnemende partijen. De opdracht bestaat uit dienstverlening, verplicht af te nemen door de deelnemende organisaties en optioneel de inzet van een verzuimcoach.

Meer informatie


Onderhoud gazons 2018-2020

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 05 feb 2018
Gesloten: ja (afgerond)

Het werk bestaat jaarlijks in hoofdzaak uit: - Het maaien van gazon; - Het maaien van loef van de bolgewassen; - Het afsteken /afsnijden van harde graskanten; Het werk start in week 11 van 2018 en loopt af op 31 december 2018 met de mogelijkheid tot verlenging van 2 keer 1 jaar. De verlengingen zijn inclusief de nulbeurt. - Het toepassen van verkeersmaatregelen.

Meer informatie


Europese niet-openbare aanbesteding ten behoeve van de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 14 sep 2017
Gesloten: ja (afgerond)

Het doel van deze niet-openbare Europese aanbesteding is het op transparante wijze sluiten van een of meer brandverzekeringsovereenkomsten tussen Aanbestedende dienst, in hoedanigheid van gemeente in de ruimste zin van het woord, en verzekeraar(s) (al dan niet vertegenwoordigd door een gevolmachtigd agent of een assuradeur), eventueel in co-assurantie. De aanbesteding is onderverdeeld in zes percelen: • perceel 1: Gemeente Alblasserdam; • perceel 2: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; • perceel 3: Gemeente Dordrecht; • perceel 4: Gemeente Papendrecht; • perceel 5: Gemeente Sliedrecht; • perceel 6: Gemeente Zwijndrecht. Raetsheren van Orden B.V. treedt bij de uitvoering van de overeenkomst(en) op als bemiddelende makelaar en maakt als zodanig de polis op, verwerkt de mutaties, incasseert de premies en behandelt de schaden volgens overeengekomen van toepassing zijnde voorwaarden zoals opgenomen in het programma van eisen.

Meer informatie


Vaartuigen Omgevingsdienst ZHZ

Aanbestedende dienst: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 03 sep 2018
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

OZHZ op zoek naar een deskundige, nautische, projectleider die in eerste instantie samen met het projectteam van OZHZ een plan van aanpak (circa 1x A4) opstelt en aansluitend de functionele en technische specificaties beschrijft ten behoeve van de aanbestedingsdocumenten.

Meer informatie


170139GDD Verkoop grond tbv woningbouw Dordrecht, Zuiderpoort

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 04 apr 2018
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

De gemeente Dordrecht heeft het voornemen de locatie Zuiderpoort gelegen in de wijk Oud Krispijn door middel van een aanbestedingsprocedure te verkopen ten behoeve voor de ontwikkeling van woningbouw. Middels deze nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure beoogt de gemeente de meest geschikte partij hiervoor te selecteren. 

Meer informatie


Opdracht om de Maatschappelijke Agenda uit te voeren voor de Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Aanbestedende dienst: Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 18 dec 2017
Gesloten: ja (afgerond)

Gemeente Hardinxveld-Giessendam gaat werken met een Maatschappelijke Agenda (MAG). In deze agenda staan maatschappelijke vraagstukken die te maken hebben met prettig leven in Hardinxveld-Giessendam. De Gemeente heeft de MAG vertaald naar een MAG-opdracht, bestaande uit twee Deelopdrachten. De Deelopdrachten komen overeen met de hoofdthema’s van de MAG: o Perceel 1: Met en voor elkaar o Perceel 2: Actief en gezond.

Meer informatie


170216REG Eerstelijns onderhoud VRI's Drechtsteden

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 23 mrt 2018
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Doel van de aanbesteding De Nationale Openbare Aanbestedingsprocedure heeft als doel om één Opdrachtnemer te contracteren voor 3 jaar met 2 maal een verlengingsoptie van 1 jaar (resp. 1x 2 jaar bij goede evaluatieresultaten over de eerste 3 jaar) (totaal maximaal 5 jaar, alles zonder afnameverplichting) die over voldoende capaciteit en kwaliteit beschikt om de opdrachten binnen de te sluiten Overeenkomst te kunnen uitvoeren.   Opdrachtgever acht het van groot belang dat de geselecteerde leveranciers een duidelijke toegevoegde waarde leveren op het gebied van  het eerstelijns onderhoud van VRI's.   Door middel van de overeenkomst worden de wederzijdse rechten en verplichtingen éénmalig voor de duur van het contract vastgelegd. De overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.   De ingangsdatum van deze overeenkomst is vastgesteld op 1 mei 2018.

Meer informatie


Raamovereenkomst Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 10 mrt 2017
Gesloten: ja (afgerond)

Gemeentes Alblasserdam, Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht, zijn voornemens het leveren en plaatsen van speeltoestellen onder te brengen in meerdere raamovereenkomsten. De gemeentes hebben volgens huidige inzichten de volgende budgetten jaarlijks te besteden aan het leveren en plaatsen van speeltoestellen en sporttoestellen. De verdeling tussen de beide percelen is niet inzichtelijk. - Alblasserdam €40.000,- per jaar; - Papendrecht €25.000,- per jaar; - Dordrecht €120.000,- per jaar; - Sliedrecht €100.000,- per jaar. Aan deze indicatieve bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. Het beheer en onderhoud aan speeltoestellen maakt géén deel uit van de opdracht. De Opdracht betreft het afsluiten van meerdere raamovereenkomsten voor het leveren en plaatsen van speeltoestellen, zoals omschreven in deze aanbestedingsleidraad. Middels deze aanbesteding willen de Gemeenten Inschrijvers selecteren die voldoen aan de gestelde eisen. De aanbesteding is verdeeld in twee percelen, namelijk: Perceel 1. Speeltoestellen (maximaal 10 leveranciers); Perceel 2. Sporttoestellen (maximaal 5 leveranciers). Voor de verdere inhoud van de aanbesteding wordt verwezen naar de aanbestedingsleidraad.

Meer informatie


Afmelding 2B-diensten - Dagbesteding ihkv de Wmo

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: ja (afgerond)

Opdracht van de Sociale Dienst Drechtsteden (t.b.v. gem. Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht). Dagbesteding (db) betreft een professioneel begeleide structurele dagactiviteit met een welomschreven doel waarbij de cliënt actief wordt betrokken en die hem zingeving en – waar mogelijk – perspectief op verbetering van zijn huidige situatie verleent. Db wordt bij voorkeur niet in de woon/verblijfssituatie geboden. Db voorkomt sociaal isolement en draagt er toe bij, onder andere door het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers, dat de cliënt zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. Daarmee wordt de mogelijkheid nadrukkelijk niet uitgesloten. Toetreding tot de overeenkomst dagbesteding is mogelijk. Zie https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/aanbieder-worden. Opdracht wordt afgemeld als 2B-dienst. Inkoopproject is gestart in Q1 van 2016 en overeenkomsten zijn gesloten in Q4 2017.

Meer informatie


Storage- en Server Hardware

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 07 nov 2017
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Drechtsteden beoogt met deze aanbesteding maximaal twee (2) Raamovereenkomsten te sluiten voor de levering van storage- en server hardware. De Opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de laagste prijs. Inschrijver dient in staat te zijn storage-en server hardware van verschillende Fabrikanten te leveren inclusief support.   De opdracht omvat de volgende werkzaamheden: Levering van storage- en server hardwareLeveren van netwerk componenten in datacenter (t.b.v. storage en servers)Het leveren van supportcontracten op nieuwe en bestaande storage- en server hardware en netwerk componenten in datacenter (t.b.v. storage en servers)

Meer informatie


170125REG Raamovereenkomst voor het leveren, aanbrengen en onderhouden van kunstgras valdempende ondergronden en informele met zand ingeveegde kunstgras trapvelden

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 26 jan 2018
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Opdrachtgever beoogt met deze aanbesteding één opdrachtnemer te contracteren voor 2 jaar met 2 maal een verlengingsoptie van 1 jaar (totaal maximaal 4 jaar), die over voldoende capaciteit en kwaliteit beschikken om de opdrachten binnen de te sluiten raamovereenkomst te kunnen uitvoeren. De aard van de opdracht is het leveren en aanbrengen van kunstgras valdempende valondergronden c.q. trapvelden en het jaarlijks onderhouden van het nieuw aangelegde en reeds aanwezige kunstgras. Iedere deelnemende gemeente sluit apart een overeenkomst met de opdrachtnemer(s). Door middel van de overeenkomst worden de wederzijdse rechten en verplichtingen éénmalig voor de duur van het contract vastgelegd. De overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De ingangsdatum van deze overeenkomst is vastgesteld op 1 maart 2018.

Meer informatie


170193GSD Vermarkting oud papier en karton

Aanbestedende dienst: Gemeente Sliedrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 29 sep 2017
Gesloten: ja (afgerond)

De opdracht van de onderhavige Openbare Europese aanbesteding ''Vermarkting van oud papier en karton (OPK)'' o.b.v. het Programma van Eisen (zie hoofdstuk 5 van de aanbestedlingsleidraad 170193GSD d.d. 14 augustus 2017) omvat o.a. de volgende activiteiten: 1. Afname (acceptatie) van het door de gemeente Sliedrecht ingezamelde oud papier en karton (OPK) op een overslag- en/of verwerkingslocatie; 2. Optioneel (voor zover van toepassing): Transport van de overslaglocatie naar de verwerkingslocatie; 3. Zorg dragen voor de vermarkting (sorteren, verwerken en verkoop) van het oud papier en karton (OPK); 4. Zorg dragen voor de financiële en administratieve afhandeling naar de gemeente Sliedrecht. De vermarkting van het OPK dient te resulteren in een opbrengst voor de gemeente Sliedrecht. Voor overige informatie verwijzen wij u naar de bij de aanbestedingsprocedure bijgevoegde Aanbestedingsleidraad met kenmerk 170193GSD d.d. 14 augustus 2017.

Meer informatie


Levering ambulances Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid

Aanbestedende dienst: Dienst Gezondheid & Jeugd
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 23 okt 2017
Gesloten: ja (afgerond)

De aanbestedende dienst is op zoek naar een leverancier die ambulances kan leveren in de uitvoering zoals in de aanbestedingsdocumenten is uitgevraagd.

Meer informatie


Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 29 sep 2017
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Doel van de aanbesteding De doelstelling van deze offerteaanvraag is het door middel van een Europese aanbesteding (op basis van Economisch meest voordelige inschrijving) contracteren van een verzekeraar of verzekeringsmakelaar voor een aansprakelijkheidsverzekering gemeente Dordrecht. De startdatum voor deze verzekering voor de gemeente Dordrecht is 1 januari 2018. Gelet op de aard en omvang van dit verzekeringsproduct en de samenstelling van de markt is deze opdracht ruim toegankelijk voor een groot deel van de markt.  De aansprakelijkheidsverzekering bestaat uit de volgende onderdelen: Aansprakelijkheidsdekking voor gemeente: personen en zaakschade, dekking € 5.000.000 per gebeurtenis;Aansprakelijkheidsdekking voor gemeente: vermogensschade, dekking € 5.000.000 per gebeurtenis;Voor de hierboven genoemde punten geldt een eigen risico van € 2.500 euro per gebeurtenis.      

Meer informatie


Raamovereenkomst Bedrijfswagens Stadsbeheer Dordrecht 2017-2021

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 02 feb 2017
Gesloten: ja (afgerond)

De Europese Aanbesteding heeft als doel om met één partij een Raamovereenkomst te sluiten ten behoeve van de vervanging bedrijfswagens voor de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht, gedurende een (maximale) periode van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2021. Aan de vervanging van een voertuig is een all-in onderhoudsovereenkomst gekoppeld met een looptijd gelijk aan de afschrijvingstermijn van 10 jaar.

Meer informatie


Licentries standaard software

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 28 aug 2017
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Drechtsteden wenst een nieuw contract te sluiten voor het leveren van Commercial of the Shelf (COTS) software en software voor de standaard gemeentelijke kerntaken. Verder wenst Drechtsteden op verzoek advies te krijgen op het gebied van software en complexe licentiestructuren. Eerder nam Drechtsteden haar licenties af van één bedrijf. In de nieuwe opzet die middels deze aanbesteding wordt ingezet, wenst Drechtsteden maximaal twee (2) Raamovereenkomsten te sluiten.    

Meer informatie


Aanschaf Beeldmateriaal

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 04 sep 2017
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

De uitgaven voor cyclorama's en digitale foto's overstijgen het Europese drempelbedrag waardoor uit oogpunt van rechtmatigheid een aanbesteding voor de aanschaf van beeldmateriaal is vereist. De historische uitgaven bedragen ca.:   Perceel 1: cyclorama's inclusief raadpleegapplicatie; 85.000 euro ex btw per jaar Perceel 2: digitale foto's bestaande uit: Obliekfoto's inclusief raadpleegapplicatie; ca. 25.000,- euro ex btw per jaarLuchtfoto's; ca. 30.000,- euro ex btw per jaar  Aan deze cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor nadere informatie en uploaden van bestanden wordt verwezen naar de onderliggende percelen.  

Meer informatie


Taxidiensten

Aanbestedende dienst: Dienst Gezondheid & Jeugd
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 31 aug 2017
Gesloten: ja (afgerond)

De Taxidiensten die met deze opdracht uitgevraagd worden betreft in hoofdzaak routegebonden vervoer van kinderen en jeugdigen (over het algemeen 0 tot 23 jaar). De klantgroep bestaat uit kinderen en jongeren met een diverse en soms ernstige hulpvraag cq. ondersteuningsbehoefte. De Taxidiensten worden voornamelijk, maar niet uitsluitend, ingezet op werkdagen. Tijdens schoolvakanties is er vaak extra behoefte aan vervoer voor deze doelgroep.

Meer informatie


A0-reclameborden Drechtsteden

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 11 dec 2017
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

De Europese Aanbesteding heeft als doel om een gespecialiseerde leverancier te contracteren voor het leveren, plaatsen, onderhouden en exploiteren van A0-reclameborden ten behoeve van de Drechtsteden gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.   De opdracht is niet onderverdeeld in percelen. Er wordt een overkomst met één leverancier afgesloten, waarbij de geselecteerde leverancier voldoet aan uniforme voorwaarden van kwaliteit, expertise en kwaliteitsborging.

Meer informatie


Uitvoering maatschappelijke agenda (welzijn/sociaal domein): betreft penvoerder(s) verantwoordelijk voor uitvoering twee hoofdthema's 'met en voor elkaar' & 'actief en gezond'

Aanbestedende dienst: Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 30 nov 2017
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

De gemeente Hardinxveld-Giessendam is voornemens een aanbesteding te plaatsen in het kader van de implementatie van de Maatschappelijke Agenda.

Meer informatie


Ingenieursdiensten IBD

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 15 mei 2017
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Wanneer er een behoefte is aan advies-/ ingenieursdiensten, wordt er project-specifiek ingehuurd. Wens is om meer product-gestuurd in te gaan huren (bijv. sec het opstellen van een bestek). IBD wenst een raamovereenkomst te sluiten met maximaal drie bureaus per perceel. Als er een behoefte is, moet er snel geschakeld kunnen worden.   De opdracht wordt gesplitst in twee (2) percelen: Wegen/Rioleringen - waterhuishouding, groenvoorziening en cultuurtechniek;Constructies - waterbouwkundig/betonbouw/funderingstechnieken/geotechniek; 

Meer informatie


Beheer en exploitatie zwembad de Louwert Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Aanbestedende dienst: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 10 mrt 2017
Gesloten: ja (afgerond)

Risico dragend en duurzaam beheren en exploiteren, waaronder de uitvoering van het volledige onderhoud van het nieuw te ontwikkelen zwembad voor een contractperiode van 10 jaar.

Meer informatie


Design & Build Renovatie en nieuwbouw zwembad “De Louwert” te Hendrik-Ido-Ambacht

Aanbestedende dienst: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 10 mrt 2017
Gesloten: ja (afgerond)

Ontwerpen en realiseren van een nieuw binnenbad aan de Hoge Kade in de directe nabijheid van de bestaande sporthal. Renoveren van het buitenbad en slopen van het bestaande binnenbad.

Meer informatie


Graffitiverwijdering Gemeente Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 16 okt 2017
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

De Aanbesteding heeft als doel om met één partij een overeenkomst te sluiten voor verwijdering van graffiti en beplakking ten behoeve van de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht. De dienstverlening betreft de verwijdering van graffiti en beplakking van de volgende objectsoorten: panden in de binnenstad en 19e-eeuwse schil in Dordrecht;kunstwerken, zoals bruggen, tunnels en viaducten;objecten in de openbare ruimte, zoals kasten voor VRI's, elektriciteitskasten en gasstations, waaronder objecten van Stedin.

Meer informatie


Trapliften Sociale Dienst Drechtsteden

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 16 okt 2017
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Door middel van het uitvoeren van een Europese aanbesteding conform Richtlijn 2014/24/EG en de Aanbestedingswet 2012, waarbij een openbare procedure wordt gevolgd, heeft de SDD de intentie om over te gaan tot opdrachtverlening ten behoeve van: het leveren van nieuwe of herbruikbare trapliften, het installeren van trapliften, het 10 jaar onderhouden na datum levering van de door de opdrachtnemer geleverde trapliften en, in een aantal omstandigheden, het duurzaam verwijderen en afvoeren van de geplaatste bestaande trapliften.  De SDD heeft het voornemen om per 1 januari 2018 een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor een periode van 2 (twee) jaar met een optie tot verlenging van 2 (twee) maal 1 (één) jaar. De SDD wenst de overeenkomst betreffende het preventieve onderhoud af te sluiten voor een periode van minimaal 10 jaar en maximaal 15 jaar na laatste plaatsing van de traplift.

Meer informatie


Integraal onderhoudsbestek Sterrenburg

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 09 okt 2017
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

De Europese Aanbesteding heeft als doel om een gespecialiseerde leverancier te contracteren voor het groenonderhoud en de onkruidbestrijding van de wijk Sterrenburg in de gemeente Dordrecht.   De opdracht is niet onderverdeeld in percelen. Er wordt een overkomst met één leverancier afgesloten, waarbij de geselecteerde leverancier voldoet aan uniforme voorwaarden van kwaliteit, expertise en kwaliteitsborging. Opdrachtgever acht het van groot belang dat de geselecteerde leverancier een duidelijke toegevoegde waarde leveren op het gebied van duurzaamheid, social return on investment, een schoon straatbeeld m.b.t. onkruidbestrijding en zwerfvuil en het stimuleren en faciliteren van bewonersparticipatie en -initiatieven.

Meer informatie


Afmelding 2B-dienst - maatwerkvoorziening Beschermd Wonen

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: ja (afgerond)

Opdracht van centrumgemeente Dordrecht (voor gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Leerdam, Molenwaard, Papendrecht, Sliedrecht, Zederik, Zwijndrecht). Deze Deelovereenkomst Beschermd Wonen ziet toe op de verdere transformatie van de Maatwerkvoorziening Beschermd Wonen (BW). BW is bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die (nog) niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven of zelfstandig te kunnen wonen. Toetreding tot de overeenkomst BW is mogelijk. Zie https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/aanbieder-worden. Opdracht wordt afgemeld als 2B-dienst. Inkoopproject is gestart in Q1 van 2016 en overeenkomsten zijn gesloten in juli 2017.

Meer informatie


Afmelding 2B-dienst - Dagbesteding tbv Beschermd Wonen

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: ja (afgerond)

Opdracht van centrumgemeente Dordrecht (voor gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Leerdam, Molenwaard, Papendrecht, Sliedrecht, Zederik, Zwijndrecht). Dagbesteding Beschermd Wonen betreft een professioneel begeleide structurele dagactiviteit welke er op is gericht om situatie van cliënt te verbeteren, zodat uitstroom uit BW-voorziening beter mogelijk wordt en cliënt dus terug kan keren naar zijn eigen leefomgeving of een leefomgeving buiten de BW. Doel is om cliënt weer in staat te stellen zich (zoveel mogelijk) op eigen kracht in de samenleving te handhaven. Dagbesteding is ingedeeld in 3 categorieën: Belevingsgericht, Arbeidsmatig en Ontwikkelingsgericht. Toetreding tot de overeenkomst dagbesteding BW is mogelijk. Zie https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/aanbieder-worden. Opdracht wordt afgemeld als 2B-dienst. Inkoopproject is gestart in Q1 van 2016 en overeenkomsten zijn gesloten in juli 2017.

Meer informatie


Inkoop Jeugd & Opvoedhulp 2018-2020 Service Organisatie Jeugd Zuid Holland Zuid

Aanbestedende dienst: Dienst Gezondheid & Jeugd
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 01 okt 2017
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

De Opdrachtgever hanteert voor de inkoop van Jeugd & Opvoedhulp 2018-2020 een toelatingsproces op basis van het Open-House model. Zie onderdeel II.2.4 "Beschrijving van de aanbesteding" van deze vooraankondiging voor een nadere duiding van het Open-House model. Ga naar https://platform.negometrix.com/ en zoek op tendernummer 69667 om de complete publicatie in te zien.

Meer informatie


Inkoop Jeugd GGZ 2018-2020 Service Organisatie Jeugd Zuid Holland Zuid

Aanbestedende dienst: Dienst Gezondheid & Jeugd
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 01 okt 2017
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

De Opdrachtgever hanteert voor de inkoop van Jeugd GGZ 2018-2020 een toelatingsproces op basis van het Open-House model. Zie onderdeel II.2.4 "Beschrijving van de aanbesteding" van deze vooraankondiging voor een nadere duiding van het Open-House model. Ga naar https://platform.negometrix.com/ en zoek op tendernummer 69748 om de complete publicatie in te zien.

Meer informatie


Inkoop Jeugd Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) 2018-2020 Service Organisatie Jeugd Zuid Holland Zuid

Aanbestedende dienst: Dienst Gezondheid & Jeugd
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 01 okt 2017
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

De Opdrachtgever hanteert voor de inkoop van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) 2018-2020 een toelatingsproces op basis van het Open-House model. Zie onderdeel II.2.4 "Beschrijving van de aanbesteding" van deze vooraankondiging voor een nadere duiding van het Open-House model. Ga naar https://platform.negometrix.com/ en zoek op tendernummer 69771 om de complete publicatie in te zien.

Meer informatie


Inkoop Jeugdhulp (voormalig AWBZ) 2018-2020 Service Organisatie Jeugd Zuid Holland Zuid

Aanbestedende dienst: Dienst Gezondheid & Jeugd
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 01 okt 2017
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

De Opdrachtgever hanteert voor de inkoop van Jeugdhulp (voormalig AWBZ) 2018-2020 een toelatingsproces op basis van het Open-House model. Zie onderdeel II.2.4 "Beschrijving van de aanbesteding" van deze vooraankondiging voor een nadere duiding van het Open-House model. Ga naar https://platform.negometrix.com/ en zoek op tendernummer 69839 om de complete publicatie in te zien.

Meer informatie


Voorbelasting Cluster C1 fase 1 te Hendrik-Ido-Ambacht

Aanbestedende dienst: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 12 sep 2017
Gesloten: ja (afgerond)

Het uit te voeren werk is gelegen in De Volgerlanden tussen de bebouwing van Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht en wordt globaal begrensd door de Van Renesseborch, Vrouwgelenweg, Jacobuslaan, en Veersedijk. Voor de exacte locatie, zie tekening INF1606605-01 - Topografische situatie. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. Gereed maken van het werkterrein. b. Uitvoeren van grondwerken. c. Aanbrengen van drainage.

Meer informatie


Leveren bebording regionaal

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 08 mei 2017
Gesloten: ja (afgerond)

Betreft een raamovereenkomst voor het leveren van verkeersborden en straatnaamborden. De regio gemeentes Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht hebben de wens om bij deze aanbesteding samen te gaan werken. Deze aanbesteding heeft als inhoud de levering (naar behoefte) van standaard bebordingsmateriaal. Het betreft hier standaard materiaal als RVV-borden, straatnaamborden, onderborden, beugels en flespalen. De bestelde materialen dienen op de betreffende gemeentewerf te worden afgeleverd door de leverancier. De duur van dit contract betreft een periode van 2 jaar vast met 2 maal een optionele verlenging van 1 jaar.

Meer informatie


Calamiteiten en oliebestrijding oppervlakte wateren havens

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 13 jun 2017
Gesloten: ja (afgerond)

De inhoud van de Opdracht betreft het uitvoeren van rioolreiniging en Inspectie van rioolstrengen in de gemeente Alblasserdam, Dordrecht en Zwijndrecht. Het werk bestaat in hoofdlijnen uit: a. Reiniging van riolering; b. Inspectie van riolering; c. Bijkomende werkzaamheden.

Meer informatie


Inkoop Pleegzorg jeugdhulp 2018-2020 Service Organisatie Jeugd Zuid Holland Zuid

Aanbestedende dienst: Dienst Gezondheid & Jeugd
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 22 aug 2017
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

De Opdrachtgever hanteert voor de inkoop van Pleegzorg Jeugdhulp 2018-2020 een toelatingsproces op basis van het Open-House model. Zie onderdeel II.2.4 "Beschrijving van de aanbesteding" van deze vooraankondiging voor een nadere duiding van het Open-House model.

Meer informatie


Inkoop jeugdhulp Gecertificeerde Instellingen JB/JR 2018-2020 Service Organisatie Jeugd Zuid Holland Zuid

Aanbestedende dienst: Dienst Gezondheid & Jeugd
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 22 aug 2017
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

De Opdrachtgever hanteert voor de inkoop van Jeugdhulp Gecertificeerde Instellingen (JB/JR) 2018-2020 een toelatingsproces op basis van het Open-House model. Zie onderdeel II.2.4 "Beschrijving van de aanbesteding" van deze vooraankondiging voor een nadere duiding van het Open-House model.

Meer informatie


BEGIN 160001GDD

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 31 mrt 2017
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Doel van de aanbesteding De Europese Aanbesteding heeft als doel om een dienstverlener te contracteren voor het ondersteunen van Dordrecht als lead beneficiary en van de projectpartners in het Interreg NSR VB project BEGIN.   Er wordt een overkomst met 1 partij afgesloten, waarbij de geselecteerde leverancier voldoet aan uniforme voorwaarden van kwaliteit, expertise en kwaliteitsborging. Opdrachtgever acht het van groot belang dat de geselecteerde leverancier een duidelijke toegevoegde waarde levert op het gebied van de facilitering en ondersteuning van het project.   Door middel van de overeenkomst worden de wederzijdse rechten en verplichtingen éénmalig voor de duur van het contract vastgelegd. De overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en wordt gesloten voor de duur van het project dat vooralsnog beoogd is te zijn afgerond in 2020.   De ingangsdatum van deze overeenkomst is vastgesteld op ..>.

Meer informatie


Levering van mobile devices

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 06 apr 2017
Gesloten: ja (afgerond)

De aanbesteding heeft als doel om voor de percelen 1 en 2 middels een Europese aanbesteding conform de openbare procedure één opdrachtnemer per perceel te contracteren voor de levering van mobile devices inclusief toebehoren en garantieafhandeling. Perceel 1: Smartphones en tablets Perceel 2: Laptops De opdracht omvat voornamelijk de levering van mobile devices inclusief toebehoren zoals doch niet uitputtend: bijbehorende kabels, opladers, hoezen e.d.

Meer informatie


Verlenging overeenkomst exploitatie Lichtmastreclame Gemeente Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: ja (afgerond)

Betreft verlenging huidige overeenkomst lichtmastreclame gemeente Dordrecht

Meer informatie


Energieplein fase 2 E&C Oeverconstructie te Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 25 mei 2017
Gesloten: ja (afgerond)

Zie leidraad.

Meer informatie


Leveren van vergunningverleners en toezichthouders in het kader van Wabo bouw

Aanbestedende dienst: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 19 dec 2016
Gesloten: ja (afgerond)

De Europese Aanbesteding heeft als doel om voldoende capaciteit beschikbaar te hebben voor de taken op het gebied van vergunningverlening en toezicht in het kader van Wabo bouw die de Aanbestedende Dienst voor haar opdrachtgevers uitvoert. De opdracht is verdeeld in twee percelen. Er wordt per perceel een Overeenkomst met één partij afgesloten.

Meer informatie


interactieve marktverkenning LED armaturen Gemeente Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 31 dec 2018
Gesloten: ja (afgerond)

Marktverkenning LED armaturen Gemeente Dordrecht. Enkele ‘spelregels’ aan deze marktverkenning zijn: - Aan deze marktverkenning wordt geheel vrijblijvend deelgenomen. - Er kunnen door partijen geen rechten worden ontleend voor eventuele vervolgopdrachten. - De marktverkenning heeft een oriënterend karakter. - Er zal geen vergoeding worden uitgekeerd aan de deelnemende partijen.

Meer informatie


Verkenning Sociale dienst Drechtsteden - doorontwikkeling detacheren ihkv de Participatiewet

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 14 apr 2017
Gesloten: ja (afgerond)

Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) is de regionale sociale dienst voor de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. SDD voert de Participatiewet uit en één van haar instrumenten betreft het aanbieden van dienstverbanden aan en vervolgens bij inleners detacheren van mensen die tot de doelgroep van de Participatiewet behoren. Een deel van deze taak wordt uitgevoerd buiten SDD. SDD overweegt een deel van de taak ‘detacheren van mensen vanuit de Participatiewet’ te organiseren buiten haar eigen organisatie. Dat kan door de taak geheel uit te besteden aan een bestaande (commerciële) organisatie, door een eigen entiteit op te richten of door een combinatie waarbij een eigen entiteit wordt opgericht die een aantal diensten inkoopt bij bestaande (commerciële) organisaties. Mogelijk zou deze entiteit daarnaast tevens de werkgeversrol voor de SW medewerkers van Drechtwerk kunnen vervullen. Berenschot voert in opdracht van SD Drechtsteden een verkenning uit naar de mogelijkheden die de markt biedt. Partijen die aangeven deel te willen nemen aan de verkenning worden uitgenodigd voor een bijeenkomst ten kantore van Berenschot in Utrecht en ontvangen daaraan voorafgaand een informatie document. De Sociale Dienst Drechtsteden heeft de verkenning op 4 april 2017 gepubliceerd op TenderNed (www.tenderned.nl). Geïnteresseerde marktpartijen kunnen zich aanmelden binnen 10 dagen na publicatie , ofwel uiterlijk op 14 april 2017 tot 17:00 uur, door middel van een email aan o.matern@berenschot.nl met als titel van de mail ‘Verkenning SDD detacheren’.

Meer informatie


Onderhoud bermen en watergangen

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 03 mrt 2017
Gesloten: ja (afgerond)

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a) maaien bermen b) bijmaaien obstakels en bomen in bermen c) maaien watergangen d) bijmaaien uitstroomvoorzieningen d) bijkomende werkzaamheden zoals maatregelen ter bescherming van flora en fauna

Meer informatie


Levering en implementatie Kabels & Leidingen applicatie Drechtsteden

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 20 jan 2017
Gesloten: ja (afgerond)

In de regio Drechtsteden wordt al geruime tijd samengewerkt binnen het domein van Kabels & Leidingen. De afgelopen jaren is veel werk verzet in het uniformeren van de processen. Zo zijn er inmiddels geüniformeerde verordeningen en het werkproces van de 6 deelnemende gemeenten is op hoofdlijnen hierop aangepast. In de Nederlandse ondergrond ligt voor 1,7 miljoen kilometer aan kabels, leidingen, buizen en andere infrastructuur. Alle werkzaamheden die gericht zijn op de aanleg en instandhouding daarvan, zorgen voor veel overlast, hinder en maatschappelijke kosten. De komende decennia zal het aantal graafwerkzaamheden sterk toenemen, als gevolg van saneringen van oude infra, nieuwe aanleg en verglazingsprojecten. De verantwoording van de gemeente is om hinder als gevolg hiervan tot een minimum te beperken, tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten en met borging van de continuïteit van voorzieningen. Dit vereist grip (sturing, regie en coördinatie) op werken en een goede samenwerking en interactie met netbeheerders, grondroerders en andere partijen. De beoogde applicatie ondersteunt en faciliteert dit gehele proces vanaf de vergunningverlening, voorbereiding van werkzaamheden en uitvoering tot en met de financiële afhandeling. Feitelijk helpt een dergelijke applicatie de Drechtsteden gemeenten vele malen efficiënter dan nu het geval, de coördinatie te verzorgen van (onderhouds) werkzaamheden aan alle kabels- en leidingennetwerken onder de grond van de gemeenten. Hierbij zien we efficiency in zowel het vergunningsproces (ontvankelijkheid bepalen, automatisch leges berekenen en verstrekken, directe publicatie) als ook vanuit toezicht en handhaving op de vergunningseisen (digitale start –en gereed melding, efficiënte routebepaling, digitale opgave van tracés, degeneratie bepaling, etc.).

Meer informatie


160207GDD Assetmanagement Stadsbeheer Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 30 mei 2017
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Stadsbeheer Dordrecht heeft de ambitie om Assetmanagement in te voeren voor het beheer en onderhoud van haar objecten in de openbare ruimte. De invoering betreft zowel het opstellen van een plan van aanpak, alsook de daadwerkelijke implementatie inclusief het opleidings- en cultuurtraject. Doel van de aanbesteding Deze aanbesteding heeft tot doel een dienstverlener te contracteren die de sector Stadsbeheer van gemeente Dordrecht (hierna: Stadsbeheer Dordrecht) gaat ondersteunen en faciliteren in de uitwerking en implementatie van Assetmanagement.

Meer informatie


Rioolreiniging en -inspectie Regionaal

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 23 jan 2017
Gesloten: ja (afgerond)

De inhoud van de Opdracht betreft het uitvoeren van rioolreiniging en Inspectie van rioolstrengen in de gemeente Alblasserdam, Dordrecht en Zwijndrecht. Het werk bestaat in hoofdlijnen uit: a. Reiniging van riolering; b. Inspectie van riolering; c. Bijkomende werkzaamheden.

Meer informatie


160205REG Liftonderhoud

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 10 jan 2017
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Het doel van de Europese aanbestedingsprocedure conform de openbare procedure is een Overeenkomst te sluiten met één leverancier voor het onderhoud aan liften ten behoeve van de deelnemende gemeenten binnen de Drechtsteden. De overeenkomst met de winnende partij wordt gesloten voor de periode van maximaal twee jaar met de mogelijkheid de overeenkomst met twee maal één jaar.

Meer informatie


Inkoop aanbod onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs 2017

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 24 mrt 2017
Gesloten: ja (afgerond)

Voor deze aanbesteding wordt een meervoudige onderhandse procedure gevolgd conform de Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement de Raad, bijlage XIV artikel 74 Sociale en andere specifieke diensten, als bedoeld in artikel 74, waarvan de procedure verder vormvrij is. De meervoudige onderhandse procedure zal in één (1) fase verlopen. Hiervoor zullen per perceel van de in totaal vijf (5) percelen, partijen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen. In totaal worden maximaal 3 partijen per perceel uitgenodigd, waarvan er 2 direct door de aanbestedende dienst zullen worden uitgenodigd en er maximaal 1 geschikte kandidaat inschrijver zal worden toegevoegd die zich via deze vooraankondiging als kandidaat inschrijver aanmeld. In het document Procedure en wijze van aanmelding als kandidaat inschrijver staat beschreven op welke wijze u zich kunt aanmelden als kandidaat inschrijver en welke informatie u daarvoor dient toe zenden.

Meer informatie


Realisatie hoofdkantoor Fokker

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 11 feb 2016
Gesloten: ja (afgerond)

Het doel van het project is de realisatie van de nieuwbouw van het hoofdkantoor Fokker te Papendrecht en inrichting van het bijbehorend perceel. Het werk betreft een integrale opdracht voor bouwkundige, installatietechnische en infrastructurele werkzaamheden inclusief vast meubilair. Onder bijbehorend perceel valt de aanleg van parkeerplaatsen en alle infrastructuur die op het bijbehorende perceel aanwezig is. De omvang van het nieuwe hoofdkantoor Fokker is ca. 6.400 m2 BVO. In een bouwteam bestaande uit de Opdrachtgever, de architect (AGS Architects International), het installatietechnisch adviesbureau (KVMC) en de constructeur (IMd Raadgevende Ingenieurs) is een plan opgesteld. Dit plan is door de verschillende partijen op hun discipline uitgewerkt en heeft geresulteerd in een Technisch Ontwerp en een bouwkundig, installatietechnisch en infrastructureel bestek met bijbehorende tekeningen. De uiteindelijke opdracht aan de marktpartij bevat op basis van het vorenstaande in elk geval de volgende elementen: - realisatie van het kantoor (bouwkundig en installatietechnisch); - inrichting van het bijbehorende perceel; - partijen wordt uitgedaagd om kwalitatieve verbeteringen ten opzichte van het bestek aan te dragen op het gebied van duurzaamheid, installatie en onderhoud.

Meer informatie


Accountantsdiensten

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 20 okt 2016
Gesloten: ja (afgerond)

Voor u ligt het Beschrijvend Document behorende bij de Europese openbare aanbesteding voor de uitvoering van accountantsdiensten met aanbestedingsnummer 140123REG ten behoeve van de volgende Aanbestedende Diensten: De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid, de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd, de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Spinel Veiligheidscentrum B.V., Drechtwerk en de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Het is de bedoeling dat ieder van de bovengenoemde Aanbestedende Diensten, een afzonderlijke Overeenkomst afsluit met één en dezelfde Opdrachtnemer, teneinde te komen tot een zo groot mogelijke efficiëntie bij de uitvoering van de accountantsdiensten. Om dit te bereiken is deze aanbesteding verdeeld in dertien (13) onderdelen, bestaande uit: 1. De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (onderdeel 1) 2. Gemeente Alblasserdam (onderdeel 2) 3. Gemeente Dordrecht (onderdeel 3) 4. Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (onderdeel 4) 5. Gemeente Papendrecht (onderdeel 5) 6. Gemeente Sliedrecht (onderdeel 6) 7. Gemeente Zwijndrecht (onderdeel 7) 8. Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (onderdeel 8) 9. Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd (onderdeel 9) 10. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (onderdeel 10) 11. Spinel Veiligheidscentrum B.V. (onderdeel 11) 12. Drechtwerk (onderdeel 12) 13. Gemeente Hardinxveld-Giessendam (onderdeel 13)* De genoemde organisaties zijn volop in beweging. Dit betekent dat het aantal deelnemende partijen gedurende de Overeenkomst kan fluctueren. Derhalve kunnen aan de opgegeven aantallen deelnemers geen rechten worden ontleend.

Meer informatie


Aankondiging Sociale en andere specifieke diensten: 140038REG Bedrijfscateringvoorzieningen

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 28 okt 2016
Gesloten: ja (afgerond)

Voor deze aanbesteding wordt een meervoudige onderhandse procedure gevolgd conform de Richtlijn 2014/24/EU, Bijlage XIV artikel 74 Sociale en andere specifieke diensten, als bedoeld in artikel 74, waarvan de procedure verder vormvrij is. De meervoudige onderhandse procedure zal in één (1) fase verlopen. Hiervoor worden in totaal vijf (5) partijen uitgenodigd waarvan drie partijen rechtstreeks. Daarnaast wordt geïnterreseerde partijen de mogelijkheid geboden zich aan te melden voor deelneming, waarbij de eerste twee gegadigden die zich aanmelden (per e-mail en o.b.v. datum en tijdstip) eveneens worden uitgenodigd voor deelneming. Partijen die zich later melden dan de eerste twee (2) gegadigden worden niet tot de procedure toegelaten en ontvangen hiervan een bericht. Aanvraag tot deelneming geschiedt uitsluitend per e-mail via inkoop@drechtsteden.nl én o.v.v. het kenmerk: 'aanbesteding 140038REG Bedrijfscateringdiensten'. Aanmeldingstermijn: 28 oktober 2016 - 12:30 uur. Aanbestedingsdocumenten worden na sluiting aanmeldingstermijn beschikbaar gesteld aan de vijf (5) partijen. De meervoudige onderhandse aanbesteding is verdeeld in twee (2) percelen, te weten: Perceel 1: Bedrijfscateringvoorzieningen Servicecentrum Drechtsteden (namens de haar deelnemende gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht en klantorganisatie GRD Hellingen Dordrecht. (Bedrijfsrestaurant, vergaderservice Dordrecht en Zwijndrecht en op afroep en naar behoefte vergaderservice GRD Hellingen en op afroep en naar behoefte (van alle deelnemende partijen) banqueting. Perceel 2: Bedrijfscateringvoorzieningen Drechtwerk. (Bedrijfsrestaurant, vergaderservice en op afroep en naar behoefte banqueting). Overig: Het is inschrijvers toegestaan op beide percelen in te schrijven. Het is niet toegestaan om op losse onderdelen van één (1) van de percelen in te schrijven omdat de onderdelen van de uit te voeren opdracht (binnen een perceel) logisch samenhangend en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Voor deze aanbesteding zal per perceel een raamovereenkomst tussen tussen de aanbestedende diensten en leverancier afgesloten worden. De raamovereenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening tussen de desbetreffende Opdrachtgever en Opdrachtnemer en wordt gesloten voor een periode van drie (3) jaar met een optionele verlenging van eenmaal een (1) jaar. De ingangsdatum van de raamovereenkomst is vastgesteld op 2 januari 2017.

Meer informatie


Drechtsteden, Levering Aardgas 2017-2019 met optiejaar 2020 aan gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 06 nov 2016
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

De opdrachtgever(s) van deze aanbestedingsprocedure zijn de gemeenten Drechtsteden (gemeenten Alblasserdam (aansluitnr. 151720132), Dordrecht (aansluitnr. 111720547), Hardinxveld-Giessendam (aansluitnr. XXX), Hendrik-Ido-Ambacht (aansluitnr. 361720172), Papendrecht (aansluitnr. 47677148), Sliedrecht (aansluitnr. 441717790) en Zwijndrecht (aansluitnr. 31678251)), hierna te noemen (Collectief) Drechtsteden of Aanbestedende dienst(en), vertegenwoordigd door Hellemans Consultancy B.V.. Drechtsteden is voornemens de levering van aardgas voor de periode van 1 januari 2017; 6:00 uur tot 1 januari 2020; 6:00 uur met een optiejaar voor 2020 voor alle aansluitingen aan te besteden. De gemeenten hebben een verschillende startdatum van levering. De levering van aardgas aan Gemeente Hardinxveld-Giessendam start per 01-01-2018. De levering van aardgas aan de overige gemeenten binnen Drechtsteden start per 01-01-2017. De einddatum van levering is voor alle gemeenten gelijk.

Meer informatie


Drechtsteden, Levering Elektriciteit 2017-2019 met optiejaar 2020 aan gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 06 nov 2016
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

De opdrachtgever(s) van deze aanbestedingsprocedure zijn de gemeenten Drechtsteden (gemeenten Alblasserdam (aansluitnr. 151720132), Dordrecht (aansluitnr. 111720547), Hardinxveld-Giessendam (aansluitnr. XXX), Hendrik-Ido-Ambacht (aansluitnr. 361720172), Papendrecht (aansluitnr. 47677148), Sliedrecht (aansluitnr. 441717790) en Zwijndrecht (aansluitnr. 31678251)), hierna te noemen (Collectief) Drechtsteden of Aanbestedende dienst(en), vertegenwoordigd door Hellemans Consultancy B.V.. Drechtsteden is voornemens de levering van elektriciteit voor de periode van 1 januari 2017; 0:00 uur tot 31 december 2019; 24:00 uur met een optiejaar voor 2020 voor alle aansluitingen aan te besteden. De gemeenten hebben een verschillende startdatum van levering. De levering van elektriciteit aan Gemeente Hardinxveld-Giessendam start per 01-01-2018. De levering van elektriciteit aan de overige gemeenten binnen Drechtsteden start per 01-01-2017. De einddatum van levering is voor alle gemeenten gelijk.

Meer informatie


Integraal Beheer Openbare Ruimte - IBOR

Aanbestedende dienst: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 16 nov 2016
Gesloten: ja (afgerond)

Het werk betreft het integraal onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Hendrik Ido Ambacht. Globale omschrijving van de werkzaamheden: - Het onderhouden van beplanting; - Het onderhouden van gazons; - Het bestrijden van onkruid in plantvakken en gazons; - Zwerfvuilbeheersing beplanting, gazons, beplantingsvakken en verharding; - Natuurlijk vuilbeheersing beplanting, gazons en plantvakken; - Onderhoud speeltoestellen. - Calamiteitendienst; - Het maaien van watergangen; - Het bestrijden van onkruid op verharding; - Het onderhoud aan bermen; - Het onderhoud aan bomen.

Meer informatie


Subsidietender Maatschappelijke Dienstverlening 2017-2018

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 05 aug 2016
Gesloten: ja (afgerond)

De subsidieverlener is de gemeente Papendrecht, hierna te noemen ‘de gemeente’. De gemeente Papendrecht is een middelgrote gemeente met van circa 32.000 inwoners. Kenmerkend voor de inwoners van Papendrecht is dat zij bewust hebben gekozen voor een gemeente die is gelegen nabij een grootstedelijke omgeving (Rotterdam, Dordrecht) en een landelijk gebied (Alblasserwaard). Men woont in Papendrecht, maar leeft tegelijkertijd in een breder regionaal verband, waarbij men praktisch gebruik maakt van de lokaal en regionaal aanwezige voorzieningen. Papendrecht is gelegen aan het drukst bevaren punt voor scheepvaartverkeer in Europa en is onderdeel van dé maritieme topregio van Nederland. Voorzieningen op het gebied van zorg, volksgezondheid en welzijn maken een integraal onderdeel uit van de woon- en leefgemeenschap. Kenmerkend voor Papendrecht is het goed ontwikkelde maatschappelijke leven, waaronder een grote diversiteit aan levensbeschouwelijke stromingen en kerken. Er is een grote variëteit van verenigingen op het terrein van sport en cultuur. Papendrecht is daarnaast een echte onderwijsgemeente, die zich kenmerkt door kwaliteit en variëteit. Papendrecht heeft twee scholen voortgezet onderwijs en negen basisscholen, waarvan enkele scholen meerdere locaties hebben. Papendrecht vervult hierin en met haar goede voorzieningenniveau een centrumfunctie. In Papendrecht kunnen de meeste mensen, zowel oud, als jong, gelukkig op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren hun leven prima organiseren en hun talenten toepassen. Voor een deel van de inwoners is dit jammer genoeg niet mogelijk vanwege ouderdom, chronische ziekte of omdat het simpelweg tijdelijk niet lukt. Maatschappelijke dienstverlening wordt ingezet als ondersteuning bij het oplossen van vragen en problemen van deze inwoners die er zelf even niet uitkomen. Dit kan door het bieden van informatie en advies, maar ook door kortdurend ondersteuning te bieden. Uiteindelijk doel is dat inwoners naar vermogen kunnen participeren in de samenleving, talenten kunnen benutten en zo lang mogelijk zelfstandig mee kunnen doen. Let op: het betreft hier geen aanbesteding van een overheidsopdracht, maar een subsidietender waarbij de subsidieverstrekking niet onder de directe werking van de Aanbestedingswet valt. TenderNed zal enkel als publicatie middel voor de subsidietender gebruik worden. De subsidietender heeft betrekking op de verschillende activiteiten binnen maatschappelijke dienstverlening die nu worden geleverd. Aanbieders worden uitgedaagd om met hun eigen blik invulling te geven aan deze activiteiten. Het gaat om de volgende activiteiten: - Algemeen maatschappelijk werk; - Schoolmaatschappelijk werk; - Individuele (thuis)begeleiding of soortgelijk als algemene voorziening - Toegangsmedewerker CJG en Sociaal Team - Mogelijk het coördinatorschap Sociaal Team en CJG per 1-1-2018 Aan de te verstrekken subsidie worden enkele specifieke voorwaarden gesteld: - Via het sociaal team wordt een bijdrage geleverd aan vroegsignalering, preventie en beëindigen van huisvestings- en zorgproblematiek, ondersteuning tijdens Wet tijdelijk huisverbod en regie op begeleiding van preventieve contracten en leefbaarheid. - Er wordt gewerkt volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en men conformeert zich aan het convenant Zorg voor Jeugd (risico verwijsindex) en Convenant CJG / Sociaal domein. - Er wordt gewerkt met het Convenant preventiehuisuitzettingen. - Er wordt gewerkt met ICT systeem van CJG en Socitaal Team, respectievelijk RIS en TICK. - Er wordt gewerkt volgens de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy. De volgende taken rondom kwetsbare inwoners vallen buiten deze subsidietender: 1. Alle taken in een vorm van individuele ondersteuning of hulpverlening (maatwerk via een beschikking). 2. Alle taken die al op een andere manier bekostigd worden, zoals de basistaken jeugdgezondheidszorg.

Meer informatie


Inhuur flexibele arbeid

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 29 aug 2016
Gesloten: ja (afgerond)

De deelnemende partijen aan deze aanbesteding zijn alle werkgevers die eigenaar zijn van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en daarnaast de werkgevers die diensten afnemen bij het Servicecentrum Drechtsteden (SCD). Zij hebben het SCD opdracht gegeven een gezamenlijke aanbesteding voor te bereiden en uit te voeren voor het inkopen van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten: Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid, Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, Service Organisatie Jeugd.

Meer informatie


Brokerdiensten

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 29 aug 2016
Gesloten: ja (afgerond)

De deelnemende partijen aan deze aanbesteding zijn alle werkgevers die eigenaar zijn van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en daarnaast de werkgevers die diensten afnemen bij het Servicecentrum Drechtsteden (SCD). Zij hebben het SCD opdracht gegeven een gezamenlijke aanbesteding voor te bereiden en uit te voeren voor het inkopen van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten: Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid, Gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, Service Organisatie Jeugd. De Aanbestedende diensten zijn op zoek een naar een Broker, die erin gespecialiseerd is vast personeel of externe specialisten, bijvoorbeeld ZZP'ers, of werknemers in dienst van derden als een adviesbureau of universiteit, te werven, voor te selecteren en in te zetten bij de Aanbestedende diensten, inclusief het afhandelen van de administratieve processen en het overnemen van de risico’s. De Aanbestedende diensten wensen dus uitdrukkelijk geen specifiek adviesbureau te contracteren, die hoofdzakelijk eigen werknemers ter beschikking kan stellen op een specifiek vakgebied. Daarentegen hebben zij een partij voor ogen die de gehele markt van potentieel aan te bieden Kandidaten kan bestrijken. De Broker is ervoor verantwoordelijk dat hoogwaardige, passende kandidaten worden geworven (tenzij de Aanbestedende diensten dit zelf hebben gedaan), voorgeselecteerd en aangeboden bij de Aanbestedende diensten. Ook dient de Broker ervoor te zorgen dat de Aanbestedende diensten gevrijwaard blijven van financiële en juridische risico’s die verband houden met de inzet van Kandidaten bij de Aanbestedende diensten. Dergelijke risico’s kunnen bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend betreffen de naleving rond geheimhouding, overdracht intellectuele eigendom, fiscale risico’s, risico’s rond faillissementen en continuïteit en de wet DBA. Het accent voor de selectie ligt op het vermogen van de te contracteren partij om uit de markt de beste Kandidaten aan te kunnen aanbieden. Een dergelijke partij vindt zijn toegevoegde waarde in het hanteren van doeltreffende wervingskanalen, het mogelijk beschikken over een marktplaats en het ontzorgen van de Opdrachtgevers in de administratieve afhandeling de inhuur. De aan te bieden medewerkers mogen ZZP'ers zijn, maar mogen ook medewerkers van ondernemingen zijn.

Meer informatie


160178REG - Beveiligingdiensten

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 01 sep 2016
Gesloten: ja (afgerond)

De beveiligingsopdracht bestaat uit een aantal onderdelen, te weten: 1. Openen en sluiten van panden 2. Alarmopvolging 3. Receptie-invulling t.b.v. borgen orde, rust, gastvrijheid en veiligheid in de gebouwen 4. Vervanging medewerkers receptie (regie) 5. Surveillance (regie) Aard en omvang van het takenpakket, en de eisen en wensen ten aanzien van invulling zijn opgenomen in het Programma van Eisen (bijlage J). Gedurende de contractperiode kunnen er locaties en/of werkzaamheden bijkomen en verdwijnen. Deze wijzigingen kunnen deel uitmaken van de opdracht en zullen overeenkomstig de afgesproken condities worden verrekend.

Meer informatie


Inhuur Ambulancepersoneel

Aanbestedende dienst: Dienst Gezondheid & Jeugd
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 10 okt 2016
Gesloten: ja (afgerond)

De Aanbestedende dienst wenst een Raamovereenkomst te sluiten met vijf (5) Leveranciers/ Dienstverleners. Hiermee wordt beoogd de continuïteit van levering zeker te stellen.

Meer informatie


Social Media Tool

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 11 aug 2016
Gesloten: ja (afgerond)

De opdracht omvat het leveren en onderhouden van een social media tool ten behoeve van de webcare en monitoring van social medial, inclusief bijbehorende implementatie en opleidingen.

Meer informatie


Tijdelijke Verkeersmaatregelen (TVM) bij evenementen

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 24 aug 2016
Gesloten: ja (afgerond)

Opdrachtnemer draagt zorg voor: 1. Tijdige plaatsing en verwijdering van Tijdelijke Verkeers Maatregelen (TVM's) bij evenementen; 2. Onderhoud: het onderhouden van TVM’s gedurende de duur van de omleiding; correctie, ver vanging en herstel en controle van geplaatste TVM's; 3. Opslag van gekochte TVM's indien Opdrachtgever daar separaat en schriftelijk opdracht voor gegeven heeft. 4. Aanpassen van tekeningen bestaande omleidingen wanneer noodzakelijk. Oorspronkelijke teke- ning wordt aangeleverd door het evenementenbureau. Voor elk evenement wordt deze tekening geëvalueerd, waarna kleine aanpassingen gedaan moeten worden. 5. Inzetten van verkeersregelaars, wanneer geëist vanuit veiligheidsregio. Evenementen maken het regelmatig noodzakelijk dat er tijdelijke verkeersmaatregelen genomen dienen te worden voor de veiligheid van de burger en ter beperking en bij voorkeur voorkoming van schade.

Meer informatie


Taxi diensten

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 12 aug 2016
Gesloten: ja (afgerond)

De opdracht die met deze aanbesteding wordt aangeboden betreft het leveren van Taxidiensten. Het is aan de Partner om er voor te zorgen dat deze dienstverlening op de gevraagde (blok)tijden én op de juiste aanvangsplek hiervoor exclusief beschik-baar is. De Partner ontvangt hiervoor een vergoeding per ingeroosterd beschikbaarheidsuur. Opdrachtgever beoogt meerdere Partners te selecteren voor het leveren van de Taxi-diensten. Om deze reden heeft Stroomlijn het totale vervoersvolume opgedeeld in 4 percelen.

Meer informatie


Nieuwe Dordtse Biesbosch, Noorderdiepzone

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 05 jul 2016
Gesloten: ja (afgerond)

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. grondwerk, natuur technisch / cultuurtechnisch/ civiel technisch b. slopen en aanbrengen diverse kunstwerken (bruggen, stuwen c. verwijderen en aanbrengen verharding van asfalt d. verwijderen en aanbrengen duikers e. verwijderen en aanbrengen groen (riet, bomen e.d.) f. aanbrengen halfverharding g. slopen bestaande opstallen h. verwijderen, aanpassen en aanbrengen drainage

Meer informatie


EU aanbesteding Arbodienstverlening 150030REG

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 30 aug 2016
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Doel van de aanbesteding De Europese Aanbesteding heeft als doel om een opdracht te verlenen aan de aanbieder met het aanbod dat voldoet aan het gunningscriterium.   Er wordt een raamoverkomst met één partij afgesloten, waarbij de geselecteerde leverancier voldoet aan uniforme voorwaarden van kwaliteit, expertise en kwaliteitsborging. Door middel van de raamovereenkomst worden de wederzijdse rechten en verplichtingen éénmalig voor de duur van het contract vastgelegd. De overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en wordt gesloten voor een periode van 12 maanden met een optionele verlenging van maximaal drie maal 12 maanden, alles zonder afnameverplichting.   De ingangsdatum van deze overeenkomst is vastgesteld op 1 april 2017.

Meer informatie


Belangstellingsregistratie "Jongeren en Ondernemerschap"

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 02 mei 2016
Gesloten: ja (afgerond)

Belangstellingsregistratie "Jongeren en Ondernemerschap" De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) is voornemens om voor jongeren met een bijstandsuitkering dienstverlening in te kopen om deze doelgroep richting zelfstandig ondernemerschap te begeleiden. Hiervoor roept de SDD partijen op zich te melden middels het formulier "belangstellingsregistratie". Het kenbaar maken van de belangstelling kan tot maandag 2 mei 2016 17.00 uur. De afgelopen jaren wordt het zelfstandig ondernemerschap onder jongeren steeds populairder. In het ondernemerschap speelt ervaring een grote rol. Als jongere participeren op de arbeidsmarkt is moeilijk, zeker met bijvoorbeeld het ontbreken van een opleiding of werkervaring en het hebben van veel schulden. Een ondernemende houding kun je aanleren. Wanneer je op een jonge leeftijd al leert ondernemen, heb je in de toekomst een hogere zelfredzaamheid. Het ondernemerschap leert je, je als jongere staande te houden. De SDD is in het kader van de regionale aanpak jeugdwerkloosheid op zoek naar innovatieve methoden om jongeren uit een uitkeringssituatie te helpen. Begeleiding richting het zelfstandig ondernemerschap is één van de onderdelen binnen de aanpak. Toelichting De dienstverlening is gericht op jongeren van 18 tot 27 jaar. Jaarlijks gaat het om +/- 120 jongeren. De aanbieders wordt gevraagd in antwoord op de vragen op het belangstellingsformulier, naar de eigen aanpak voor de gevraagde dienstverlening. Een aantal eisen en voorwaarden wordt wel gesteld: - Het primaire doel van de dienstverlening is duurzame uitstroom uit de bijstand (minimaal 6 maanden) door middel van zelfstandig ondernemerschap. Mocht dit niet direct haalbaar zijn, staat volledige uitstroom bovenaan (richting regulier werk, terug naar school); - Na uitstroom worden de jongeren voor nog een bepaalde periode begeleid om terugval in de uitkering te voorkomen; - De overeenkomst wordt afgesloten op basis van "no-cure-no pay" Toelichting Procedure Op basis van de aanmeldingen n.a.v. de belangstellingsregistratie zal de SDD bepalen of een partij geacht kan worden om daadwerkelijk de uitvoering te verzorgen. Op basis van de antwoorden op de vragen uit de belangstellingsregistratie, zal worden bepaald welke partijen het meest geschikt worden geacht voor uitvoering van de gevraagde dienstverlening. Deze partijen zullen worden uitgenodigd voor een gesprek. Op basis van de uitkomst van dat gesprek zal de SDD bepalen of een partij wordt uitgenodigd om deel te nemen in het offertetraject. De informatie in deze belangstellingsfase is beperkt. In deze fase verwachten wij geen aanbieding maar doen wij het verzoek aan geïnteresseerde partijen om zich aan te melden. In het offertetraject zal meer inhoudelijke informatie over de verwachte dienstverlening worden verstrekt. Vragen met betrekking tot de belangstellingsfase kunt via TenderNed stellen tot uiterlijk 18 april 2016. De vragen en antwoorden zullen aan dit bericht op www.tenderned.nl worden toegevoegd. Indien u de groene button ‘Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding!’ gebruikt, dan wordt u automatisch geïnformeerd over publicatie van deze inlichtingen. Het belangstellingsregistratieformulier en de beantwoording van de vragen dienen uiterlijk maandag 2 mei 2016 17.00 verzonden te worden naar: i.greive@drechtsteden.nl

Meer informatie


140129GDD Inhuur bijzondere opsporingsambtenaren, overname en plaatsing medewerkers toezicht gemeente

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: nee

Algemeen Dit aanbestedingsdocument van de Gemeente Dordrecht (hierna: de Gemeente) behoort bij de aanbesteding voor de inhuur van bijzondere opsporingsambtenaren (Kenmerk: 140129GDD) en beschrijft de procedure van aanbesteding, de voorwaarden en uitgangspunten voor deelname aan de aanbestedingsprocedure. Er is gekozen voor een aanbestedingsprocedure conform de categorie "IIb diensten" waarbij er een beperkt gedeelte van de Europese aanbestedingsrichtlijnen van toepassing is op deze aanbesteding. Op grond van de IIb-categorisering wordt er geen publicatie vooraf gedaan. Het is alleen verplicht om de gunning achteraf te publiceren. Over dit aanbestedingsdocument De Gemeente is voornemens een contract af te sluiten met één opdrachtnemer met een looptijd van vijf jaar. Deze looptijd correspondeert met de looptijd van het sociaal plan. Het contract zal ingaan na een succesvolle afronding van de Concretiseringsfase. Overgang naar Negometrix Zoals aangegeven in ons e-mailbericht van 7 december jl. vragen wij u de documenten via het platform van Negometrix te uploaden. Er hoeven geen hardcopy documenten te worden ingeleverd, tenzij per brief/email hier om wordt gevraagd. Alle documenten die zijn verstrekt per e-mail zijn opgenomen in deze elektronische tender.

Meer informatie


Consolidatie GEO-informatievoorziening Drechtsteden

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 19 sep 2016
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden heeft namens de Drechtsteden besloten om de verschillende Geo-informatievoorzieningen naar één Geo-informatievoorziening voor de Drechtsteden te brengen. Hierbij heeft het sterk de voorkeur dat er één implementatie plaatsvindt van één omgeving waarbinnen de verschillende gemeenten zijn te onderscheiden en ieder voor zich hun geo-werkzaamheden kunnen uitvoeren. De beoogde Opdrachtnemer voldoet aan de voorwaarden van expertise, dienstverlening, kwaliteitsborging en contractvoorwaarden zoals in de aanbestedingsdocumenten is omschreven. Aard en omvang van het eisen- en wensenpakket ten aanzien van de opdracht zijn opgenomen in de offerteaanvraag incl. bijlagen.  

Meer informatie


aanbesteding van de architect voor de functionele programmering en renovatie van het Gemeentehuis te Alblasserdam

Aanbestedende dienst: Gemeente Alblasserdam
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 11 jan 2016
Gesloten: ja (afgerond)

De werkzaamheden van de architect bestaan uit de volgende onderdelen: • het ontwikkelen van de functionele programmering van het gebouw; • het opstellen en uitwerken van een programma van eisen; • uitwerken van het bouwkundig en architectonisch ontwerp betreffende de interne verbouwing en renovatie van het gemeentehuis inclusief inrichting; De werkzaamheden hebben betrekking op de uitwerking van voorgenoemde onderdelen in de projectfasen Projectdefinitie, Structuurontwerp, Voorontwerp, Definitief Ontwerp, Bestek en Werktekeningen, tevens zal de architect tijdens de uitvoering de esthetische begeleiding verzorgen. De te verstrekken opdracht van opdrachtgever aan de architect heeft betrekking op de werkzaamheden voor de Projectdefinitie, het Structuurontwerp, het Voorontwerp en het Definitief Ontwerp. Vervolgopdrachten (d.w.z. opdrachten met betrekking tot de fase ná het Definitief Ontwerp en verder) zullen door opdrachtgever telkens per fase separaat worden verstrekt. De opdrachtgever kan besluiten de opdracht voor een volgende fase niet te gunnen. De architect heeft geen recht op enige vorm van vergoeding van enigerlei kosten, schade en/of anderszins voor projectfasen waar geen opdracht voor wordt verstrekt.

Meer informatie


Marktconsultatie: Concrete advisering over aantoonbaar terugdringen ziekteverzuim

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: nee

Zie bijlage  

Meer informatie


Onderhoud Klimaatinstallaties

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 14 mrt 2016
Gesloten: ja (afgerond)

De opdracht omvat het onderhoud aan Niet-complexe en Complexe klimaatinstallaties van de gemeente Dordrecht, de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) en de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Meer informatie


Reconstructie Lange Geldersekade en omgeving

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 06 jul 2016
Gesloten: ja (afgerond)

Doel van de concurrentiegerichte dialoog is om een Overeenkomst aan te gaan met 1 hoofdaannemer voor het realiseren van de kade herstel werkzaamheden en het met (in hoofdzaak) natuursteen herinrichten van de openbare ruimte: Kadewerkzaamheden: • Lange Geldersekade • Korte Engelenburgerkade Herinrichten Openbare Ruimte: • Lange Geldersekade • Korte Geldersekade • Korte Engelenburgerkade • Houttuinen

Meer informatie


Reconstructie Merwedestraat Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 04 jul 2016
Gesloten: ja (afgerond)

De Merwedestraat is een hoofdontsluitingsweg in de route van en naar de Binnenstad van Dordrecht. De wegconstructie van de Merwedestraat heeft de eindlevensduur bereikt en is toe aan grootschalig onderhoud. Het gehele oppervlak van de openbare ruimte wordt aangepakt tussen de perceelgrenzen van aangrenzende woningen en bedrijven. In lengterichting wordt het werkgebied begrensd aan de stadzijde door de Prins Hendrikbrug bij de rivier het Wantij en aan de zijde van de N3 ligt de werkgrens bij het N3 -viaduct. Maar ook de op en afrit van de N3 aan de westzijde van de N3 wordt gedeeltelijk voorzien van een nieuwe verharding.

Meer informatie


Concessie reclamemast A16 gemeente Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: ja (afgerond)

Betreft verlenging van huidige concessie overeenkomst tbv exploitatie van een bestaande reclamemast langs de A16 door Interbest. In het kader van transparantie publiceert gemeente Dordrecht het voornemen tot verlengen van de huidige overeenkomst.

Meer informatie


Chauffeursdiensten

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 02 sep 2016
Gesloten: ja (afgerond)

Opdrachtgever is voornemens om eind week 24 / begin week 25 2016 een aanbesteding te publiceren voor de aanbesteding van Chauffeursdiensten. De Opdrachtgever heeft er voor gekozen een splitsing aan te brengen tussen de regie op het vervoer (ritaanname, planning & aansturing) en de uitvoering van het vervoer. De regie op het vervoer wordt uitgevoerd door een nog door de opdrachtgever op te richten mobiliteitsplatform. Bij aanvang van de uitvoering van de opdracht is het Openbaar Lichaam Drechtsteden de enige aandeelhouder het mobiliteitsplatform. Deze vooraankondiging is niet bedoeld om gebruik te kunnen maken van kortere termijnen, enkel als bericht richting marktpartijen dat de daadwerkelijke publicatie van deze aanbesteding aanstaande is en vooralsnog plaats vindt eind week 24 / begin week 25 2016.

Meer informatie


'Onkruidbeheersing op verharding 2016'

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: ja (afgerond)

meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure voor bestek 'Onkruidbeheersing op verharding 2016' – voor zowel perceel Alblasserdam als voor perceel Papendrecht

Meer informatie


Aanschaf Beheersysteem Openbare ruimte

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 10 jun 2015
Gesloten: ja (afgerond)

De Drechtsteden werken op diverse gebieden samen. De gemeenten bedienen samen een gebied met 215.000-300.000 inwoners. Een stedelijk gebied dat qua omvang in het lijstje met de grootste steden van Nederland op de vijfde plaats zou komen, tussen Utrecht en Eindhoven in. De Drechtsteden zijn samen eigenaar van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD). De GRD behartigt de gemeenschappelijke regionale belangen op de beleidsterreinen Economie en Bereikbaarheid, Fysiek, Sociaal en Bestuurlijke ontwikkeling. De GRD zorgt voor efficiënte en effectieve uitvoering van taken op het terrein van sociale zaken, belastingheffing en –invordering, sociaal geografisch onderzoek, ingenieurstaken, bedrijfsvoering en facilitaire diensten. Het Servicecentrum Drechtsteden - onderdeel van de GRD- begeleidt de uitvoering van onderhavige aanbesteding. De Drechtsteden gaan de samenwerking intensiveren op het gebied van het beheren van de openbare ruimte, zowel in de uitvoering als op ICT-gebied. De Drechtsteden-gemeenten willen de stap maken naar een moderne beheeromgeving, een omgeving waarbinnen gegevens van vele vakdisciplines in de openbare ruimte integraal beheerd kunnen worden. Drechtsteden heeft ervoor gekozen deze Opdracht door middel van een Europese openbare procedure met een sterk kwalitatief gunningkarakter voor een zo breed mogelijke geschikte groep potentiële inschrijvers in de markt te zetten. Hiermee verwacht Drechtsteden de best presterende leverancier met een goed passende oplossing aan te trekken en aan zich te binden. Om de best presterende leverancier te kunnen contracteren heeft Drechtsteden gekozen voor een openbare procedure waarbij elementen van de methodiek Best Value Procurement (BVP) worden gehanteerd en waarbij onder andere: - eisen worden gesteld aan de vakbekwaamheid en financiële draagkracht van de organisatie; - een schifting van het aantal Inschrijvingen plaatsvindt op basis van de behaalde score van: o Prestatieonderbouwing; o Risicodossier; o Kansendossier; o Inschrijfsom en vervolgens op basis van: o Interviews met Sleutelfunctionarissen van Inschrijvers (van wie de plannen voldoen aan het boven- bedoelde kwaliteitsminimum), waarbij de Sleutelfunctionarissen worden beoordeeld op de mate waarin zij de Opdracht en hun Inschrijving doorgronden en in staat zijn de Opdracht binnen hun functie te kunnen managen. o Demonstratie van de aangeboden oplossing; o Inschrijfsom. De Europese openbare procedure, die tot gunning van de Opdracht zal moeten leiden, bestaat uit meerdere fasen: I Informatiefase II Inschrijvingsfase III Concretiseringsfase.

Meer informatie


160171GDD - Ondersteuning parkeerorganisatie GDD

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: nee

Betreft inhuur van adviseur op het gebied van verkeer, infrastructuur en parkeren. Voor de periode van februari 2014 t/m december 2016.

Meer informatie


Afmelding 2b-dienst ivm beveiliging

Aanbestedende dienst: Gemeente Alblasserdam
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: ja (afgerond)

Betreft beveiligingsdiensten rondom crisisopvang in de gemeente Alblasserdam.

Meer informatie


Rioolreiniging en Inspectie 2016/2017

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 20 mei 2016
Gesloten: ja (afgerond)

De inhoud van de opdracht betreft het uitvoeren van rioolreiniging en Inspectie van rioolstrengen in de gemeente Papendrecht". Het werk bestaat in hoofdlijnen uit voor zowel 2016 als 2017: • Rioolreiniging (inclusief putten) van circa 6 km riool in de gemeente Papendrecht; • Reinigen en TV-camera-inspectie (Panoramo inspectie) van circa 40 km riool in de gemeente Papendrecht; • Het transport van, bij reiniging van de riolen, vrijkomende afvalstoffen naar een erkende verwerkingsinrichting.

Meer informatie


Vernieuwbouw gemeentehuis Papendrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 09 mei 2016
Gesloten: ja (afgerond)

De gemeente Papendrecht (hierna: de gemeente) zal per 8 april verhuizen naar een tijde-lijke locatie om de vernieuwbouw van het huidige gemeentehuis mogelijk te maken. De beoogde vernieuwbouwwerkzaamheden beschreven in deze Gunningsleidraad, volgen op de sloopwerkzaamheden waarvoor de gemeente eerder een meervoudig onderhand-se selectie heeft uitgeschreven. Na het afronden van de vernieuwbouwwerkzaamheden zal de gemeente opnieuw haar intrek nemen in het gemeentehuis. De tijdelijke huisves-ting is voor de gemeente beschikbaar tot eind december. Om die reden is het zaak dat de werkzaamheden tijdig zijn afgerond. De vernieuwbouwwerkzaamheden worden in deze Gunningsleidraad als Opdracht aanbesteed.

Meer informatie


Raambestek MGO Elementenverharding

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 31 mrt 2016
Gesloten: ja (afgerond)

De werkzaamheden worden gekenmerkt door de navolgende uitvoerende aspecten: - Opbreken verhardingen en opsluitingen - Ophogen openbaar gebied - Aanbrengen verhardingen en opsluitingen - Aanbrengen en herstellen kolken - Leveren bestratingsmaterialen - Leveren kolken, afsluiters, putdeksels - Inrichtingsmaterialen buitenruimte - Ter beschikking stelling materieel en personeel De werkzaamheden worden gekenmerkt door de navolgende procesmatige aspecten: - Bereikbaarheid - Communicatie met stakeholders - Administratief - Kwaliteitsborging - Technisch ontwerp

Meer informatie


150081REG Print- en kopieerpapier v2

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 22 dec 2015
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Leveren van print- en kopieerpapier voor de diverse locaties van de organisaties van de Drechtsteden door middel van een raamovereenkomst. De Europese Aanbesteding heeft als doel om een leverancier te selecteren voor het leveren van print- en kopieerpapier.   Er wordt een raamoverkomst met 1 partij afgesloten, waarbij de geselecteerde leverancier voldoet aan uniforme voorwaarden van kwaliteit, expertise en kwaliteitsborging. Opdrachtgever acht het van groot belang dat de geselecteerde leveranciers een duidelijke toegevoegde waarde leveren op het gebied van het leveren van print- en kopieerpapier.   Door middel van de overeenkomst worden de wederzijdse rechten en verplichtingen éénmalig voor de duur van de overeenkomst vastgelegd. De overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en wordt gesloten voor een periode van 2 jaar met een optionele verlenging van 1 jaar, alles zonder afnameverplichting.   De ingangsdatum van deze overeenkomst is vastgesteld op 1 februari 2016.

Meer informatie


Geluidsscherm A15 Sliedrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Sliedrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 02 mrt 2016
Gesloten: ja (afgerond)

De gemeente Sliedrecht en Bouwfonds Property Development (BPD Ontwikkeling BV) ontwikkelen samen de woonwijk Baanhoek-West. De woonwijk wordt afgeschermd door een geluidwerend scherm geplaatst langs de A15. Het scherm sluit aan op het bestaande geluidsscherm en het grondlichaam van het spoorviaduct over de A15. In het midden van het scherm is de afslag tot Baanhoek-West en Sliedrecht geplaatst (afslag 24, Sliedrecht-West vanaf zijde Rotterdam). Gemeente Sliedrecht is met de nader te publiceren offerteaanvraag voornemens het geluidsscherm middels een D&C uitvraag (UAV-GC2005) openbaar aan te besteden op basis van een referentieontwerp opgesteld door ipv Delft. De vormgeving zoals vastgelegd in het referentieontwerp is bindend. Ook zijn er diverse bindende uitgangspunten verzameld en beschreven in deze offerteaanvraag met bijlagen, waaraan de uitwerking moet voldoen. De opdrachtnemer dient op basis van de nader te publiceren offerteaanvraag het voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp uit te werken, de benodigde vergunningen, en toestemmingen te verkrijgen en het geluidsscherm te realiseren met alle benodigde bijkomende werkzaamheden.

Meer informatie


Onderhoud en wijziging Openbare Verlichting maart 2016- maart 2019

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 23 okt 2015
Gesloten: ja (afgerond)

De Opdracht omvat werkzaamheden aan of ten behoeve van de openbare verlichtingsinstallatie van de vier gemeenten. De werkzaamheden omvatten o.a. beheer, onderhoud en wijziging waartoe o.a. behoren klachtenbehandeling en groepsgewijs Vervangen van lampen. De uit te voeren werkzaamheden vinden plaats in de gemeente Alblasserdam, Dordrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Meer informatie


Preventief en correctief onderhoud mini- en rioolgemalen

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 13 jan 2016
Gesloten: ja (afgerond)

Het sluiten van een onderhoudsovereenkomst t.b.v. het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud en het oplossen van storingen aan de mini- en rioolgemalen van drie Drechtsteden gemeenten Dordrecht, Alblasserdam en Zwijndrecht.

Meer informatie


Overeenkomst tot ter beschikking stelling van arbeidskrachten

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: ja (afgerond)

Opdrachtgever de behoefte heeft aan de inzet van arbeidskrachten die vallen onder de Participatiewet, arbeidskrachten met een met een Wsw-indicatie en Wajongers met arbeidsvermogen, WIW, IDen arbeidskrachten voor advies en speciale begeleiding ten behoeve van de hiervoor genoemde arbeidskrachten.

Meer informatie


Marktconsultatie over pensioenadvisering en inkomensverlies bij ontslag

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 13 apr 2016
Gesloten: ja (afgerond)

De afdeling Personeel en Organisatie van het Servicecentrum Drechtsteden, hierna te noemen 'de opdrachtgever' wil door middel van deze Request for Information (RFI) de markt consulteren om ten eerste inzicht te krijgen in het aantal marktpartijen die kunnen adviseren over de pensioenschade en compensatie van inkomen van een individuele medewerker bij volledig of deeltijd ontslag. Ten tweede is zij benieuwd naar hun visie en werkwijze gerelateerd aan de gevraagde dienstverlening. Het SCD is een dochter van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden.

Meer informatie


Raamovereenkomst herinrichting woonerven en woonstraten

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 17 dec 2015
Gesloten: ja (afgerond)

De werkzaamheden worden gekenmerkt door de navolgende uitvoerende aspecten: • Ophogen openbaar gebied • Verplaatsen openbare verlichting • (handmatig en machinaal bestraten (geen onderdeel van de titel) • Vervangen groen (aanleveren via andere raamovereenkomst planten door Opdrachtnemer) • Ondergrondse containers op hoogte stellen • Leveren bestratingsmaterialen • Leveren kolken, afsluiters, putdeksels • Aansluiten van verhardingen in particuliere tuinen op eerste meter vanaf de erfgrens. • Aansluiten van verhardingen in de particuliere brandgang op de eerste meter vanaf de erfgrens

Meer informatie


Inkoop Beschermd Wonen & Opvang 2017

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: nee

Let op: dit betreft een vrijwillige publicatie vooraf van een 2b dienst (huidige richtlijn), uit de categorie Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening van de nieuwe richtlijn. Met inwerkingtreding van de nieuwe richtlijn dienen inkopen in deze categorie met een waarde boven € 750.000 aangekondigd te worden. Opdrachtgever kiest ervoor om vooruitlopend op inwerkingtreding van de nieuwe richtlijn de opdracht voor inkoop Beschermd Wonen & Opvang 2017 (percelen Individuele Begeleiding en Beschermd Wonen & Opvang) vrijwillig aan te kondigen. Inkoop zal geschieden door een bestuurlijke aanbesteding, welke op korte termijn gaat starten (deze aankondiging betreft dus geen uitnodiging tot deelname). Gunning zal naar verwachting plaatsvinden in Q3 2016, in tegenstelling tot wat in deze aankondiging staat. TenderNed biedt helaas geen mogelijkheden om dit aan te kondigen zonder een gunningsdatum in te voeren. De genoemde gunningsdatum dient u daarom buiten beschouwing te laten. Informatie over de procedure/ het proces is te vinden op: https://www.sddrechtsteden.nl/actueel/overeenkomsten-inkoop-wmo-2015

Meer informatie


Inkoop Wmo Begeleiding 2017

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: nee

Let op: dit betreft een vrijwillige publicatie vooraf van een 2b dienst (huidige richtlijn), uit de categorie Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening van de nieuwe richtlijn. Met inwerkingtreding van de nieuwe richtlijn dienen inkopen in deze categorie met een waarde boven € 750.000 aangekondigd te worden. Opdrachtgever kiest ervoor om vooruitlopend op inwerkingtreding van de nieuwe richtlijn de opdracht voor inkoop Wmo Begeleiding 2017 (Dagbesteding, Kortdurend Verblijf en Individuele Begeleiding) vrijwillig aan te kondigen. Inkoop zal geschieden door een bestuurlijke aanbesteding, welke op korte termijn gaat starten (deze aankondiging betreft dus geen uitnodiging tot deelname). Gunning zal naar verwachting plaatsvinden in Q3 2016, in tegenstelling tot wat in deze aankondiging staat. TenderNed biedt helaas geen mogelijkheden om dit aan te kondigen zonder een gunningsdatum in te voeren. De genoemde gunningsdatum dient u daarom buiten beschouwing te laten. Informatie over de procedure/ het proces is te vinden op: https://www.sddrechtsteden.nl/actueel/overeenkomsten-inkoop-wmo-2015

Meer informatie


Bestuurlijke aanbesteding Individuele Begeleiding

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: ja (afgerond)

Maatwerkvoorziening Individuele Begeleiding

Meer informatie


Marktconsultatie Project Drechtsteden@work

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 26 feb 2016
Gesloten: ja (afgerond)

De afdeling Mobiliteit & Ontwikkeling (M&O) van het Servicecentrum Drechtsteden wil door middel van deze Request for Information (RFI) de markt consulteren om inzicht te krijgen in de digitale mogelijkheden, die u als mogelijke leverancier kunt bieden, die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. De oplossing die wij met deze marktconsultatie willen onderzoeken is gericht op het realiseren van: * Een (digitale) toegangspoort die medewerkers 'verleidt', stimuleert en faciliteert bij het zelf vormgeven en voortzetten van hun loopbaan binnen of buiten de organisatie. Belangrijke elementen hierin zijn bewustwording over eigen inzetbaarheid, arbeidsmarktwaarde- kansen en nieuw perspectief. * Instrumenten en workflowsystemen die bijdragen aan de match tussen benodigde kwaliteiten enerzijds en capaciteiten en behoeften van de medewerkers anderzijds. Ook kijken we naar de oplossing ten aanzien van de integraliteit van de oplossing in het HRM werkveld (P-Advies, werving & selectie, trainingen, loopbaan, van-werk-naar-werk). Daarbij is inpassing in het bestaande applicatielandschap belangrijk, maar we zijn ook geïnteresseerd in alternatieve mogelijkheden. Met deze marktconsultatie dagen wij u uit ons te inspireren met uw visie en ons mee te nemen in uw oplossing, vergezeld van een globale kostenindicatie.

Meer informatie


Integraal onderhoudsbestek Stadspolders

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 02 nov 2015
Gesloten: ja (afgerond)

Het betreft het groenonderhoud en de onkruidbestrijding op verharding van de van de wijken Stadspolder, Oudelandshoek en Vissershoek (samen de "Stadspolders") voor de periode 2016 tot en met 2019. Deze werkzaamheden zijn samengevoegd in één onderhoudsbestek omdat de werkzaamheden raakvlakken met elkaar hebben, het zogenaamde van ‘gevel tot gevel’ principe. De aanbestedende dienst heeft met dit bestek gekozen voor aansturing op beeld en deels frequentie op wijkniveau met één aanspreekpunt.

Meer informatie


Digitale Informatie- en Reclameborden

Aanbestedende dienst: Gemeente Sliedrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 24 nov 2015
Gesloten: ja (afgerond)

Het doel van de aanbestedingsprocedure is het selecteren van een exploitant die in staat is om Digi-tale Informatie- en Reclameborden te plaatsen en te exploiteren op de vooraf vastgestelde locaties. De Digitale Informatie- en Reclameborden worden geplaatst op grond die in eigendom is van de gemeente. De Digitale Informatie- en Reclameborden hebben als primaire doel om namens de gemeente activiteiten en evenementen aan te kondigen. In het college uitvoeringsprogramma staat hierover vermeld: “De plaatsen waar het verkeer Sliedrecht binnen komt, moeten het visitekaartje van het dorp zijn en laten zien wat Sliedrecht haar inwoners en bezoekers van buiten te bieden heeft”. De openbare aanbesteding resulteert (met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 3.16) in een Concessieovereenkomst tussen de gemeente Sliedrecht en de exploitant voor het (laten) plaatsen, onderhouden en commercieel exploiteren van Digitale Informatie- en Reclameborden op de aange-wezen locaties.

Meer informatie


Integraal onderhoudsbestek Binnenstad

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 26 okt 2015
Gesloten: ja (afgerond)

Het betreft het groenonderhoud en de onkruidbestrijding op verharding van de Binnenstad voor de periode 2016 tot en met 2019. Deze werkzaamheden zijn samengevoegd in één onderhoudsbestek omdat de werkzaamheden raakvlakken met elkaar hebben, het zogenaamde van ‘gevel tot gevel’ principe. De aanbestedende dienst heeft met dit bestek gekozen voor aansturing op beeld en deels frequentie op wijkniveau met één aanspreekpunt.

Meer informatie


Standaard Wmo woonvoorzieningen

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 29 sep 2015
Gesloten: ja (afgerond)

De Sociale Dienst Drechtsteden is voornemens een raamovereenkomst af te sluiten voor Standaard Wmo woonvoorzieningen. Dit is onderverdeeld in: Losse woonvoorzieningen (o.a. beugels, toiletverhogers, douchestoelen, pakpalen) en standaard woningaanpassingen (o.a. bestrating, drempelhulpen, oploopspie) en automatische schuif- en draaideuraandrijvingen op basis van huur ( levering, installatie en eventueel onderhoud en reparatie). De SDD heeft deze voorzieningen ingedeeld in zogenaamde indicatiegroepen. De inschrijver dient een all-in prijs aan te bieden per indicatiegroep. De Wmo consulent bepaalt de indicatie en deelt deze in een indicatiegroep. De opdrachtnemer dient vervolgens de product selectie uit te voeren van de best passende Standaard Wmo woonvoorziening a.d.h.v. de indicatie en overeenkomstig de Zorgplicht.

Meer informatie


Cyclisch onderhoud bomen Drechtsteden

Aanbestedende dienst: Gemeente Alblasserdam
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: ja (afgerond)

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. Snoeiwerkzaamheden aan bomen b. Verwijderen bomen c. Verwijderen stobben d. Inhuur werknemers en materieel e. Inclusief alle benodigde digitale registratie

Meer informatie


CEK Drechtnet

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 16 dec 2014
Gesloten: ja (afgerond)

Drechtsteden wenst een overeenkomst af te sluiten met één leverancier die in staat is tot het leveren van middelen (hardware en software), advies en ontwerp, implementatie (i.o.m. beheerders Drechtsteden) en het leveren van beheer en onderhoud met betrekking tot het CEK (Centraal Extern Koppelvlak) Drechtnet. Dit is noodzakelijk omdat de huidige overeenkomst met de leverancier voor het leveren van middelen en diensten ten behoeve van het CEK Drechtnet afloopt per 1 januari 2015, Drechtsteden voert zelfstandig het beheer en onderhoud van het Drechtnet uit. De opdracht omvat m.b.t. het Centraal Extern Koppelvlak (CEK) de volgende punten: • Levering middelen: Hardware en software ten behoeve van het CEK Drechtnet. • Dienstverlening: implementatie, leveren van Onderhoud en ondersteuning Beheer ten gunste van het CEK Drechtnet. o Advies: ontwikkeling in de markt, roadmaps, sparring partner bij vragen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. o Ontwerp: ontwerp van de aangeboden oplossing op basis van hetgeen in het Programma van Eisen is omschreven (zie bijlage 6). o Implementatie: op projectbasis invulling geven aan het ontwerp en de uitrol daarvan. o Onderhoud en Beheer: Onderhoud op middelen (updates, upgrades, bugfixes), vervanging bij defecten en beheerondersteuning aan de beheerafdeling van het SCD van op basis van SLA. o Monitoring: Monitoring op basis van het gestelde in het geen in het Programma van Eisen is omschreven (zie bijlage 6). o Training beheerders.

Meer informatie


Klant-, zaak- en archiefsysteem

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 23 dec 2014
Gesloten: ja (afgerond)

De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) is de regionale samenwerking van zes gemeenten. De zes gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht zijn samen eigenaar van de GRD. De gemeenten bedienen samen een gebied met 267.000 inwoners. Een stedelijk gebied dat qua omvang in het lijstje met de grootste steden van Nederland op de vijfde plaats zou komen, tussen Utrecht en Eindhoven in. De GRD behartigt de gemeenschappelijke regionale belangen op de beleidsterreinen Economie en Bereikbaarheid, Fysiek, Sociaal en Bestuurlijke ontwikkeling. De GRD zorgt voor efficiënte en effectieve uitvoering van taken op het terrein van sociale zaken, belastingheffing en –invordering, sociaal geografisch onderzoek, ingenieurstaken, bedrijfsvoering en facilitaire diensten. De aangeboden oplossing zal gebruikt worden door de GRD dochters voor aan hen gedelegeerde of gemandateerde taken en door de zes gemeenten voor taken die zij zelf uitvoeren. De organisaties binnen Drechtsteden willen met hun samenwerking de volgende doelstellingen bereiken: - Verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening - De Drechtsteden willen hun dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen verbeteren en de administratieve lasten- en regeldruk verminderen. - Verminderen van de kwetsbaarheid van de individuele gemeenten- De Drechtsteden denken dat ambtelijke samenwerking noodzakelijk is omdat ze als individuele organisatie te kwetsbaar zijn geworden. - Verhogen van de efficiëntie - Gedreven door de bezuinigingen vanuit de overheid en additionele taakstelling door de drie decentralisaties willen de Drechtsteden efficiënter werken en ervoor zorgen dat geld doelmatig wordt besteed. - Een aantrekkelijke werkgever zijn - De Drechtsteden begrijpen dat medewerkers de basis zijn voor de organisatie en dat zij daarom aantrekkelijk dienen te zijn voor de huidige alsook toekomstige werknemers.

Meer informatie


Landbouwweg Biesbosch

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 23 nov 2015
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Aanbrengen landbouwweg in de Dordtse Biesbosch

Meer informatie


Inrichting Waalbos fase 2

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 24 sep 2015
Gesloten: ja (afgerond)

Het uit te voeren werk is gelegen nabij Rijsoord in de gemeentes Ridderkerk en Zwijndrecht, tussen de Waalweg en Langeweg, één en ander als aangegeven op de bestekstekeningen. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. het verrichten van rooi-, sloop- en opbreekwerkzaamheden; b. het verrichten van grondwerk; c. het aanbrengen van (half)verhardingen; d. het aanbrengen van asfaltverhardingen; e. het aanbrengen van duikers; f. het aanbrengen van waterbouwkundige constructies ; g. het aanbrengen van groenvoorzieningen; h. het aanbrengen van terreinmeubilair; i. het verrichten van onderhoudswerkzaamheden; j. het verrichten van bijbehorende werkzaamheden; k. verrichten van werkzaamheden van algemene aard.

Meer informatie


Wagenparkverzekering Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid

Aanbestedende dienst: Dienst Gezondheid & Jeugd
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 31 aug 2015
Gesloten: ja (afgerond)

De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid is voornemens een contract aan te gaan met een makelaar/verzekeraar voor de wagenparkverzekering. Het wagenpark bestaat uit +/- 30 voertuigen, hoofdzakelijk ambulances en service-auto’s. Voor meer informatie over de voertuigen met objectinformatie, de verzekerde waarden en de verzekeringsvorm per object wordt verwezen naar de bijlage B3. Er dient uitgegaan te worden van een eigen risico van 500 euro per gebeurtenis.

Meer informatie


Bestuurlijke aanbesteding Beschermd Wonen en Opvang

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: ja (afgerond)

Persoonsgerichte ondersteuning Beschermd Wonen en Opvang

Meer informatie


IT trainingen voor Servicecentrum Drechtsteden

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: ja (afgerond)

Het Servicecentrum Drechtsteden verwacht komend jaar een aantal opleidingen/trainingen af te gaan nemen ten behoeve van ICT. Dit betreft opleidingen voor beheerders, architecten, projectmanagers etc. en hebben betrekking op de volgende systemen/onderwerpen: - Cisco - Citrix - Microsoft - VMware - Prince 2 - ITIL - Management vaardigheden - Blue Coat - Juniper - Red Hat - Oracle - Sun

Meer informatie


Opleidingen voor BHV en Diploma Eerste Hulp

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: nee

Deze opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:- het verzorgen van BHV opleidingen;- het leveren van leermiddelen en beschikbaar stellen van  lesmaterialen die nodig zijn om BHV opleidingen tot een goed einde te brengen;- het examineren en zorgdragen voor certificering van deelnemers;- het voeren van een certificatie administratie en daaruit voortvloeiende werkzaamheden.Het verzorgen van BHV opleidingen bestaat uit het verzorgen van diverse opleidingen die betrekking hebben op de functionarissen van de BHV organisatie, zoals:Volledige opleiding Basis BHV conform NIBHV inclusief verzekering; Herhaling Basis BHV conform NIBHV inclusief verzekering;Volledige opleiding BHV ploegleider conform NIBHV;herhaling opleiding BHV ploegleider conform NIBHV;Volledige opleiding Eerste hulp;Herhaling diploma Eerste Hulp;Volledige opleiding CHBHV;Cursus BHV - Brand, Ontruiming en Communicatie;Herhaling Cursus BHV - Brand, Ontruiming en Communicatie;Ontruimingsoefening met toetsen competenties ploegleider. Daar waar in het aanbestedingsdocument gesproken wordt over BHV opleidingen, worden bovengenoemde opleidingen bedoeld. Het voeren van een digitale cursisten administratie, welke te allen tijde te bereiken is, is tevens onderdeel van de opdracht.  

Meer informatie


Leveren van Kantoorinrichting

Aanbestedende dienst: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 18 mei 2015
Gesloten: ja (afgerond)

De Aanbestedende Dienst beoogt met deze aanbesteding een leverancier te contracteren voor de levering van kantoormeubilair ten behoeve van de verhuizing naar een nieuw pand in de binnenstad van Dordrecht. In 2014 heeft OZHZ, ondersteund door Royal HaskoningDHV , hierna RHDHV, een Indelings-plan gemaakt ten behoeve van de nieuwe werkomgeving. Hoofduitgangspunten daarbij zijn: - werkplekken worden activiteit gerelateerd; - er worden in totaal 181 werkplekken gerealiseerd; - de tweede en derde verdieping van Post 120 worden volledig in gebruik genomen door OZHZ. Het traject om de verhuizing naar een moderne kantoorruimte tevens te benutten als na-tuurlijk moment om een nieuwe manier van werken in te voeren, is binnen OZHZ reeds ingezet. Dit proces zal worden voortgezet in de aanloop naar de ingebruikname van de nieuwe werkomgeving. Het betreft de aanschaf van nieuw meubilair, afname is bepaald a.h.v. het beeldkwaliteitsplan van RHDHV, zie bijlage N.

Meer informatie


Levering Bomen en Heesters

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 09 jun 2015
Gesloten: ja (afgerond)

De Aanbestedende dienst voor deze aanbesteding wordt gevormd door de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. De gemeenten hebben besloten om de levering van bomen en heesters in een gezamenlijke Europese aanbesteding te houden, dit heeft geresulteerd in deze aanbesteding. De reden van het gezamenlijk aanbesteden is om binnen de Drechtsteden en in dit geval ook daarbuiten (BAR-gemeenten) de samenwerking te zoeken tussen de deelnemende gemeenten, kennis en kunde te delen en daarbij schaalvoordeel te behalen door grotere volumes aan te kunnen besteden. De uiteindelijke opdracht zal naast levering van plantmateriaal van de inschrijfstaten (bijlagen C1 en C2), óók de levering van niet genoemde (maten) bomen en heesters inhouden. Deze bomen en heesters dienen tegen vergelijkbare prijzen en condities (in de “geest” van deze aanbesteding), als de beplanting van de inschrijfstaten, aangeboden te worden. Dat betekent dus dat de prijzen marktconform en vergelijkbaar met de overige ingediende prijzen moeten zijn.

Meer informatie


Bevoorrading en logistiek medische disposables

Aanbestedende dienst: Dienst Gezondheid & Jeugd
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 02 jun 2015
Gesloten: ja (afgerond)

De Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid (RAVZHZ) vraagt ten aanzien van de levering van medische disposable- en een beperkt aantal non disposable medische verbruiksartikelen en een groot deel van het logistiek proces, volledige ontzorging door opdrachtnemer. Vanuit het perspectief van de RAVZHZ bestaat het volledig ontzorgen uit het leveren van een kernassortiment disposable producten in mobiele magazijnkasten.

Meer informatie


Leerlingenvervoer Drechtsteden gemeenten en Molenwaard (kern Nieuw-Lekkerland)

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 08 apr 2015
Gesloten: ja (afgerond)

Het doel van deze Europese aanbesteding is om te komen tot een overeenkomst met één dienstverlener per perceel, die in opdracht van de gemeente(n) de zorg op zich neemt voor het vervoer van de leerlingen die door de gemeente(n) aan het betreffende perceel worden toegewezen.

Meer informatie


Onderzoekswerkzaamheden Asfaltverhardingen

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: ja (afgerond)

De opdracht bevat de volgende werkzaamheden: - Locatiebezoek + Visuele Inspectie; - Valgewichtdeflectiemeting; - Asfaltboringen doorgezet tot bovenkant fundering; - Constructieboringen doorgezet tot 1 meter onder het verhardingsoppervlak; - Onderzoek civieltechnisch herbruikbaarheid zand; - Verkeersmaatregelen; - Kabels en Leidingen; - Asfaltonderzoek; - Nader Onderzoek; - Bepaling restlevensduur van de wegconstructie; - Opstellen onderhoudsadvies; - Rapportage.

Meer informatie


140128OD DMS-Zaaksysteem

Aanbestedende dienst: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 22 dec 2014
Gesloten: ja (afgerond)

Vanuit Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ) is er behoefte aan verdere digitalisering van hun werkomgeving en dan specifiek in digitaal archiveren en digitaal documenten behandelen binnen de organisatie. Deze behoefte is voortgekomen uit het zaakgericht werken, wat de huidige werkvorm is.

Meer informatie


Onderhoud grasvegetatie 2015 t/m 2017

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 11 feb 2015
Gesloten: ja (afgerond)

De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak: a. het maaien van gazon; b. het maaien van gazon met bolgewassen; c. het maaien en afvoeren van ruw gras; d. het maaien en afvoeren van bermen en taluds; e. het herstellen en renoveren van gazon, ruw gras en bermen; f. activiteiten in het kader van de Flora- en faunawet; g. het toepassen van verkeersmaatregelen. Niet alle werkzaamheden komen in alle percelen voor.

Meer informatie


beschermd wonen en opvang

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: ja (afgerond)

maatwerkvoorzieningen beschermd wonen en maatwerkvoorzieningen maatschappelijke opvang

Meer informatie


Onderhoud en wijziging Openbare Verlichting maart 2015- maart 2019

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 09 okt 2014
Gesloten: ja (afgerond)

De Opdracht omvat werkzaamheden aan of ten behoeve van de openbare verlichtingsinstallatie van de vier gemeenten. De werkzaamheden omvatten o.a. beheer, onderhoud en wijziging waartoe o.a. behoren klachtenbehandeling en groepsgewijs Vervangen van lampen.

Meer informatie


Verzekering Kunstcollectie Dordtse Musea

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 02 feb 2015
Gesloten: ja (afgerond)

De opdracht betreft de verzekering van de Kunstcollectie Dordtse Musea, in hoofdzaak maar niet uitsluitend bestaande uit schilderijen, beelden en een 19e eeuwse volledige woonhuisinventaris.

Meer informatie


Netwerkinfrastructuur Drechtnet

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 11 sep 2014
Gesloten: ja (afgerond)

Drechtsteden heeft behoefte aan gedeeltelijke vervanging van haar netwerkinfrastructuur. Drechtsteden wenst een raamovereenkomst af te sluiten met één leverancier die in staat is tot het leveren van hardware, het ondersteunen bij implementatie, het ondersteunen bij beheer en het leveren van onderhoud met betrekking tot de Netwerkinfrastructuur Drechtnet. De beoogde contractduur betreft 3 jaren met 2 keer een optie tot verlenging van maximaal 2 jaren (tot een maximale contractduur van 7 jaren). De opdracht zal de volgende punten m.b.t. Netwerkinfrastructuur omvatten: • Levering middelen: Hardware en software ten behoeve van de Netwerkinfrastructuur Drechtnet. • Dienstverlening: ondersteuning bij implementatie, leveren van Onderhoud en ondersteuning Beheer ten gunste van de Netwerkinfrastructuur Drechtnet. - Implementatie: op projectbasis invulling geven aan het ontwerp en de uitrol daarvan. Dit als Drechtsteden hiervoor zelf geen capaciteit of expertise voldoende beschikbaar heeft. - Onderhoud en Beheer: Onderhoud op hardware en software (updates, upgrades, bugfixes), vervanging bij defecten en Beheerondersteuning aan de beheerafdeling van Drechtsteden op basis van SLA. De omvang van de opdracht van deze aanbesteding bevat niet: • Middelen voor het fysiek aansluiten/koppelen op de fysieke netwerkcomponenten en fysieke databekabeling in gebouwen en het glasvezelnetwerk. Denk aan aansluitsnoeren, databekabeling, WAN verbindingen en Patchkasten.

Meer informatie


Aanbestedingsdocument Binnengemeentelijk Gebruik Basisgegevens

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 18 aug 2014
Gesloten: ja (afgerond)

Met deze aanbesteding beoogt Drechtsteden te komen tot een overeenkomst met één contractpartij voor het leveren van software en aanvullende diensten, wat moet leiden tot gemeenschappelijke stelselvoorzieningen. De stelselvoorzieningen stellen afnemers in staat basis- en kerngegevens af te nemen en te voldoen aan wettelijke vereisten om deze gegevens te gebruiken, gebruik te maken van eenduidige gegevens met een hogere kwaliteit en waar relevante processen te vereenvoudigen door het elimineren van lokaal inwinnen van gegevens.

Meer informatie


140090REG Brandverzekeringen tbv van de gemeente Alblasserdam, Dordrecht, HI Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 28 okt 2014
Gesloten: ja (afgerond)

nvt

Meer informatie


RECONSTRUCTIE BURGEMEESTER KEIJZERWEG EN GROOT ONDERHOUD MOLENLAAN TE PAPENDRECHT

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 27 nov 2014
Gesloten: ja (afgerond)

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. treffen van verkeersmaatregelen; b. aanbrengen van omleidingsroutes; c. verrichten van opruimingswerkzaamheden; d. uitvoeren van grondwerk; e. verwijderen / vullen en aanbrengen van riolering; f. verwijderen en aanbrengen drainage; f. verwijderen en aanbrengen van funderingslagen; g. verwijderen van en aanbrengen van verkeersregelinstallaties, incl. masten; h. verwijderen en aanbrengen van detectielussen; i. verwijderen en aanbrengen van opsluitingen; j. verwijderen en aanbrengen van asfaltverhardingen; k. verwijderen en aanbrengen van bestratingen; l. verwijderen en aanbrengen van markeringen; m. verwijderen en aanbrengen van verkeersborden; n. verwijderen en aanbrengen van straatmeubilair en wegmeubilair; o. verwijderen van groen; p. voorbewerking voor boomaanplant en heesters (aanleg door derden) en inzaaien gras; q. coördineren van het verwijderen en aanbrengen van openbare verlichting, wegmeubilair (wegwijzers); r. het slopen en demonteren van kunstwerken (bruggen) s. het aanbrengen van (onderheide) duikers; t. verrichten van betonreparaties aan bruggen; u. coördineren van het plaatsen van voetgangersbrug; v. coördineren van aanpassingen door de nutsbedrijven in desbetreffende netwerken.

Meer informatie


Geldgaring Gemeentelijke faciliteiten

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 09 okt 2014
Gesloten: ja (afgerond)

De aanbesteding heeft betrekking op leveren van diensten van geldgaring met betrekking tot: • betaald parkeren in de gemeente Dordrecht op straat en in de parkeergarages; • betaald parkeren in de gemeente Papendrecht in de parkeergarages; • waardetransport voor onder andere musea. De opdracht omvat het legen van voorzieningen voor betaald parkeren en het afhandelen van de ingezamelde geldstromen (zogenaamd chartaal geld, munten en bankbiljetten). Onderdeel van deze afhandeling zijn wisselen van cassettes, kokers en/of hoppers, transport, ledigen, tellen en storten. Ook zal voor een aantal locaties in de gemeente Dordrecht waardetransport op opdracht worden georganiseerd. De gemeente Dordrecht en gemeente Papendrecht zijn voor bovengenoemde werkzaamheden op zoek naar een partner die, naast de juiste vergunningen, beschikt over een goede serviceorganisatie met hooggekwalificeerd personeel en aantoonbare ervaring heeft met soortgelijke projecten.

Meer informatie


Gemeentenieuws Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 17 nov 2014
Gesloten: ja (afgerond)

Bekendmaken gemeentenieuws van de Gemeente Dordrecht door middel van publicatie in een gratis huis-aan-huis krant

Meer informatie


Bodemsanering Polder Stedelijk te Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 08 jan 2015
Gesloten: ja (afgerond)

Bodemsanering Polder Stedelijk te Dordrecht. Het werk bestaat in hoofdzaak uit : - het verrichten van voorbereidende werkzaamheden; - het nemen van maatregelen in het kader van de flora en fauna; - het verwijderen van restmaterialen; - het aanbrengen van zand met permanente drainfunctie; - het graven van kwelsloten, waarvan een deel onder archeologische begeleiding van derden; - het graven van een waterpartij ten behoeve van een helofytenfilter; - het aanbrengen van kaden rondom het helofytenfilter en langs de kwelsloten; - het aanplanten met een mengsel van speciale helofyten; - het verwerken van overtollige grond in herstel van de deklaag op de stort; - het inzaaien van de bewerkte terreindelen; - het onderhouden van het helofytenfilter tot 31 december 2015; en het verrichten van bijkomende en bijbehorende werkzaamheden.

Meer informatie


Inhuur cultureel en artistiek leider

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: ja (afgerond)

Inhuur cultureel intendant en artistiek leider

Meer informatie


Bewerken en Overbrengen Bouwvergunningen

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 17 okt 2014
Gesloten: ja (afgerond)

Archiefdiensten: bewerken en overbrengen van bouwvergunningen

Meer informatie


Kantoorartikelen en computersupplies

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 30 sep 2014
Gesloten: ja (afgerond)

Kantoorbenodigdheden

Meer informatie


Sanering Wieldrechtse Zeedijk te Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 09 sep 2014
Gesloten: ja (afgerond)

Betreft een bodemsanering van een voormalig woonwagencentrum aan de Wieldrechtse Zeedijk te Dordrecht.

Meer informatie


Transitie jeugdzorg 2015 Regio Zuid-Holland Zuid

Aanbestedende dienst: Dienst Gezondheid & Jeugd
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: ja (afgerond)

Transitie jeugdzorg 2015 Regio Zuid Holland Zuid

Meer informatie


Print- en Kopieerpapier

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 30 sep 2014
Gesloten: ja (afgerond)

Print- en Kopieerpapier

Meer informatie


Transitie Wmo 2015 Drechtsteden

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: ja (afgerond)

inkoop Wmo 2015: diensten begeleiding, kortdurend verblijf en ADL

Meer informatie


Duurzame verwerking gemeentelijk groenafval

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 01 sep 2014
Gesloten: ja (afgerond)

De aanbesteding heeft als doel een marktpartij te contracteren die de gemeentelijke groenafvalstromen gedurende de contractperiode afvoert en verwerkt, waarbij de geselecteerde opdrachtnemer voldoet aan voorwaarden van expertise en kwaliteitsborging zoals in dit bestek omschreven. Door middel van de overeenkomst worden de wederzijdse rechten en verplichtingen eenmalig voor de duur van het project vastgelegd. De Raamovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 2014 en wordt gesloten voor een periode van 3 jaar met optionele verlenging voor 1 maal 1 jaar.

Meer informatie


Wmo Hulpmiddelen

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 20 aug 2014
Gesloten: ja (afgerond)

De Aanbestedende dienst voor onderhavige aanbesteding is de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden In deze aanbestedingsprocedure vertegenwoordigd door de Sociale Dienst Drechtsteden. De opdracht omvat het in huur leveren en onderhouden van nieuwe of herbruikbare Wmo-hulpmiddelen én het in voorkomende gevallen installeren en/of duurzaam verwijderen en afvoeren van geplaatste/bestaande Wmo hulpmiddelen: • Vervoersvoorzieningen (o.a. scootmobielen en aangepaste fietsen) • Rolstoelvoorzieningen (o.a. handbewogen en elektrische rolstoelen) • Mobiele tilliften, • Mobiele, verrijd- en verstelbare woonvoorzieningen De SDD heeft deze voorzieningen ingedeeld in zogenaamde indicatiegroepen. Zie hiervoor het overzicht in bijlage L van het aanbestedingsdocument. Onderdeel van de opdracht en de Prijsstelling zijn alle diensten en onderdelen zoals in het Programma van Eisen zijn beschreven zoals passingen en productselectie, maatwerk aanpassingen en levering accessoires, logistieke zaken, service en onderhoud, bestandsbeheer en administratieve zaken, retourregelingen, een WA-verzekering van motorische/elektrisch aangedreven hulpmiddelen, etc.

Meer informatie


DMS-Zaaksysteem

Aanbestedende dienst: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 22 sep 2014
Gesloten: ja (afgerond)

Vanuit Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ) is er behoefte aan verdere digitalisering van hun werkomgeving en dan specifiek in digitaal archiveren en digitaal documenten behandelen binnen de organisatie. Deze behoefte is voortgekomen uit het zaakgericht werken, wat de huidige werkvorm is.

Meer informatie


Klantbegeleidingssyteem

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 04 jun 2014
Gesloten: ja (afgerond)

In de 6 gemeenten die samen de Drechtsteden vormen en de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) is behoefte aan een nieuwe standaard voor een klant begeleidingssysteem (KBS). Het KBS dat als standaard in de Drechtsteden wordt gewenst, heeft diverse aspecten. Allereerst helpt het klanten om altijd en overal te weten waar ze moeten zijn. Ze kunnen via internet afspraken maken en wanneer ze bij de balies komen, zien ze direct waar ze moeten zijn en hoe lang het nog duurt voor ze aan de beurt zijn. Om dit te bereiken kunnen alle medewerkers van de gemeenten en SDD eenvoudig afspraken met klanten inplannen en, bij langskomende klanten, een bon uitprinten waarmee duidelijk is waar de klant moet zijn. Wanneer een medewerker aan de balie werkt, ziet hij of zij direct waarvoor de volgende klant komt en welke extra informatie er beschikbaar is. Ook ziet de medewerker of er in andere profielen nog wachtende klanten zijn, zodat ze direct kunnen inspringen bij oplopende wachttijden. Bij de balies is altijd duidelijk voor klanten wanneer zij worden opgeroepen en waar ze in de wachtrij staan. Dit is visueel en auditief zijn. Voor de organisatie helpt het KBS een efficiëntere bedrijfsvoering in te richten. Dit gebeurt onder meer door standaard bruikbare informatie te geven voor zowel de dagelijkse aansturing als de planning van mensen en middelen op de (middel)lange termijn. Rapportages zijn flexibel in te richten en te delen tussen gebruikers van het KBS.

Meer informatie


Schoonmaakdienstverlening en leveren sanitaire artikelen Stichting OPOD

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 07 jul 2014
Gesloten: ja (afgerond)

De gemeente Dordrecht besteedt middels dit aanbestedingstraject de schoonmaakdienstverlening aan voor de 12 scholen en het stafbureau van stichting OPOD (Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht). De inhoud van de schoonmaakdienstverlening bestaat uit: • Reguliere schoonmaakdienstverlening • Periodieke schoonmaakdienstverlening • Vloeronderhoud • Glasbewassing • Levering en onderhoud sanitaire artikelen De aanbesteding is verdeeld over drie percelen, te weten: • Perceel 1: Reguliere- en periodieke schoonmaakdienstverlening, vloeronderhoud en glasbewassing op 5 scholen en het stafbureau • Perceel 2: Reguliere- en periodieke schoonmaakdienstverlening, vloeronderhoud en glasbewassing op 7 scholen • Perceel 3: Levering en onderhoud sanitaire artikelen inclusief vullingen op 12 scholen en het stafbureau

Meer informatie


Start inkoopproces jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2015

Aanbestedende dienst: Dienst Gezondheid & Jeugd
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 15 sep 2014
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Oproep voor zorgaanbieders: Start inkoopproces jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2015 De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid is namens de 17 gemeenten* in de regio begonnen met de contractering van jeugdhulp voor het jaar 2015. Alle zorgaanbieders die bekend zijn bij de Serviceorganisatie zijn inmiddels geïnformeerd en betrokken bij het inkoopproces. Bent u nog niet betrokken bij het inkoopproces? Levert u in 2014 wel jeugdzorg aan cliënten en gezinnen die vanaf 2015 tot de nieuwe Jeugdwet behoort? Meldt u dan bij de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland-Zuid! Inkoopproces 2015 In de regio Zuid-Holland Zuid is gekozen voor het proces van bestuurlijk contracteren. Op dit moment vinden gesprekken plaats over de proces- en deelovereenkomsten die onderdeel uitmaken van de contractering in 2015 en daarna. Aan de fysieke inkooptafels neemt een representatieve vertegenwoordiging van de ons bekende aanbieders in Zuid-Holland Zuid deel. Daarnaast kunnen alle aanbieders via de website van de Serviceorganisatie, www.jeugdzhz.nl , kennis nemen van en reageren op de stukken die besproken worden aan de fysieke tafel. De feitelijke inkoop vindt plaats in de periode tussen september en november 2014. Oproep! Heeft u niet eerder bericht van ons ontvangen over de inkoop van Jeugdhulp in 2015, maar heeft u de afgelopen jaren wel jeugdhulp geleverd en wenst u dat in 2015 te continueren? Stuur dan voor uiterlijk 15 september een mail naar: contact@jeugdzhz.nl en informeer ons over het volgende; - Levert u in 2014 jeugdhulp aan cliënten uit ZHZ. - Kunt u op hoofdlijnen beschrijven welk type zorg u levert. - Vanuit welke bron ontvangt u uw huidige financiering (Zvw, AWBZ en/of Provincie/Rijk). - Welke contactgegevens kunnen wij noteren en toevoegen aan ons relatiebestand. * Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld,-Giessendam, Leerdam, Molenwaard, Zederik, Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen

Meer informatie


Concessie voor Diensten- Horeca-exploitatie sportcentrum Papendrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 10 apr 2014
Gesloten: ja (afgerond)

Deze aanbesteding handelt over de 1e fase van de openbare aanbesteding met voorselectie van de uitgifte van een concessie voor diensten met betrekking tot de exploitatie van de horecagelegenheid van het nieuwe sportcentrum in Papendrecht. Deze 1e fase betreft het selecteren van de maximaal 5 meest geschikte kandidaten uit de geïnteresseerde ondernemers op basis van de aanmeldingen en aan de hand van selectiecriteria.

Meer informatie


Onderhoud watergangen / ruw-en extensief gras

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 17 mrt 2014
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Onderhouden watergangen en maaien van ruw-en extensief gras in de gemeente Papendrecht.

Meer informatie


Maaien Gazon

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 13 feb 2014
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Het onderhouden van gazon in de gemeente Papendrecht.

Meer informatie


Werkplekhardware

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 24 feb 2014
Gesloten: ja (afgerond)

Opdracht betreft het leveren van Werkplekhardware en installatie van deze apparatuur. Ten behoeve van deze opdracht wenst Drechtsteden een raamovereenkomst aan te gaan waar in één of een aantal eerste Nadere Overeenkomsten tot vervanging van de huidige werkplekhardware (excl. beeldschermen) wordt gekomen.

Meer informatie


Leveren van ondergrondse containers

Aanbestedende dienst: Gemeente Sliedrecht
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 21 feb 2014
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Het leveren van ondergrondse containers en het leveren van bijbehorende betonputten inclusief een garantietermijn van 3 jaar, Het uitvoeren van all- in service en onderhoud m.b.t. de geleverde producten gedurende 3 jaar na levering; Optioneel: het uitvoeren van all- in service en onderhoud na de garantietermijn voor een periode van 7 jaar. Optioneel: Uitbreiden naar containers voor textiel, kunstof en papier.

Meer informatie


"Drechtnet" Netwerk- en Beveiligingsinfrastructuur

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 03 mrt 2014
Gesloten: ja (afgerond)

Deze aanbesteding heeft tot doel om te komen tot drie nieuwe overeenkomsten voor het leveren van middelen en diensten ten behoeve van het vervangen en doorontwikkelen van het Drechtnet. Drechtsteden wenst een overeenkomst af te sluiten met drie mantelpartijen die ieder in staat zijn tot het leveren van hardware, het leveren van advies, ontwerp, implementatie en het leveren van onderhoud met betrekking tot Netwerk- en Beveiliginginfrastructuur.

Meer informatie


Ondersteunende diensten Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Aanbestedende dienst: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: ja (afgerond)

In het kader van een efficiënte samenwerking met de zes gemeenten die aangesloten zijn bij de GR Drechtsteden, alsmede met de GR Drechtsteden zelf, is de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voornemens om haar ondersteunende diensten te laten verrichten door het Servicecentrum Drechtsteden, zijnde een aanbestedende dienst. De juridische basis voor de dienstverlening op het gebied van ICT en telefonie zal zijn gebaseerd op het uitsluitend recht, conform artikel 2.24(a) Aanbestedingswet 2012. Omdat de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid als aanbestedende dienst deze opdracht voor diensten zal verlenen aan een andere aanbestedende dienst, is zij van mening dat in dit verband geen aanbestedingsplicht op haar rust.

Meer informatie


Nieuwbouw kinderboerderij Papendrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 16 sep 2013
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

De opdracht heeft voornamelijk betrekking op de sloop van het hoofdgebouw en het ronde dierenverblijf, het verder onder Design and Build-concept te ontwerpen en nieuw te bouwen hoofdgebouw en dierenverblijf. Tevens dient één van de gebouwen te worden aangepast tot afzonderlijk dierenverblijf. Voor een uitgebreide beschrijving van de opdracht en bijbehorende werkzaamheden verwijzen wij u naar bijlage 5: technische omschrijving nieuwbouw kinderboerderij Papendrecht.

Meer informatie


Baggeren Schouwvakken 2013 en 2014 in de gemeente Zwijndrecht besteknr. 20120033-BS-1

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 29 aug 2013
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. baggerwerkzaamheden; b. transport en storten van baggerspecie; c. schoonspuiten van duikers; d. het afvoeren en storten van bodemvreemd materiaal; e. treffen van verkeersmaatregelen; en alle voor een goede uitvoering van het werk noodzakelijke bijkomende werkzaamheden.

Meer informatie


Integraal onderhoudsbestek Krispijn Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 16 okt 2013
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

De dienst bestaat in hoofdzaak uit onderstaande werkzaamheden, waarbij zowel resultaatsverplichtingen in week (op beeldmeetlat) als op andere eenheden (op frequentie) worden gehanteerd: a. onkruidbestrijding in boomspiegels, beplantingen en verhardingen; b. verwijderen stam- en wortelopschot bomen; c. controleren en vervangen boompalen en -banden; e. watergeven bomen; f. aanvullen boomspiegels; g. zwerfafval verwijderen uit boomspiegels, van grasvegetaties, uit beplantingen, uit speelplaatsen en van verhardingen; h. blad ruimen in beplantingen op grasvegetaties, op trappen, in speelplaatsen en van verhardingen; i. dunnen, snoeien en terugzetten van beplantingen; j. knippen van hagen; k. knippen van beplantingsranden; l. inboeten bomen en beplantingen; m. maaien en bijmaaien van grasvegetaties; n. onderhoud van graskanten; o. drijfvuil verwijderen uit watergangen; p. ledigen en schoonhouden afvalbakken.

Meer informatie


Integraal onderhoudsbestek Sterrenburg Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 09 okt 2013
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

De dienst bestaat in hoofdzaak uit onderstaande werkzaamheden, waarbij zowel resultaatsverplichtingen in week (op beeldmeetlat) als op andere eenheden (op frequentie) worden gehanteerd: a. onkruidbestrijding in boomspiegels, beplantingen en verhardingen; b. verwijderen stam- en wortelopschot bomen; c. controleren en vervangen boompalen en -banden; e. watergeven bomen; f. aanvullen boomspiegels; g. zwerfafval verwijderen uit boomspiegels, van grasvegetaties, uit beplantingen, uit speelplaatsen en van verhardingen; h. blad ruimen in beplantingen op grasvegetaties, op trappen, in speelplaatsen en van verhardingen; i. dunnen, snoeien en terugzetten van beplantingen; j. knippen van hagen; k. knippen van beplantingsranden; l. inboeten bomen en beplantingen; m. maaien en bijmaaien van grasvegetaties; n. onderhoud van graskanten; o. drijfvuil verwijderen uit watergangen; p. ledigen en schoonhouden afvalbakken.

Meer informatie


OMOP Onderhoud asfaltverhardingen 2013-2017 (besteknr 2013-001)

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 08 jul 2013
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: a. frezen van asfalt; b. aanbrengen van asfalt; c. repareren van scheuren; d. onderzoekingen asfalt; e. grondwerken; f. op hoogte brengen putafdekkingen, opbouwgarnituur; g. straatwerk; h. verkeersmaatregelen; i. aanbrengen markeringen

Meer informatie


Europese aanbesteding Storage

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 17 sep 2013
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Onderhavige opdracht betreft het leveren, implementeren van storage, het migreren van de data en het leveren van support.De storage betreft zowel fysieke dataopslagcapaciteit, backup, systeemprogrammatuur als netwerkcomponenten t.b.v. storage in het datacenter. Daarnaast maakt het leveren van support ook deel uit van de beoogde overeenkomst.

Meer informatie


Herinrichting Heerjansdam

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 12 feb 2014
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Het plan bestaat in hoofdzaak uit het vervangen van riolering, het geheel vervangen van verhardingen en aanbrengen van nieuwe parkeervoorzieningen.

Meer informatie


Reconstructie Officiersvliet Noord en Zuid

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 12 feb 2014
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Het plan bestaat in hoofdzaak uit het vervangen van riolering, het geheel vervangen van verhardingen, optimaliseren van parkeerplaatsen en herinrichten van openbaar groen en openbare verlichting.

Meer informatie


Bestek 2013-08 'Revitalisering bedrijventerrein Oosteind, deelgebied zuidoost'

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 17 dec 2013
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het gefaseerd uitvoeren van: a. Opbreken van groenvoorzieningen; b. Opbreken en aanbrengen van kantopsluitingen; c. Opbreken en aanbrengen van elementenverhardingen; d. Uitvoeren van grondwerken; e. Opbreken en aanbrengen van riolering; f. Opbreken en aanbrengen van kolken en huis- en kolkaansluitingen; g Uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

Meer informatie


Ondersteunende diensten voor Dienst Gezondheid & Jeugd

Aanbestedende dienst: Dienst Gezondheid & Jeugd
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: ja (afgerond)

In het kader van een efficiënte samenwerking met de 6 gemeenten die zijn aangesloten bij de GR Drechtsteden, alsmede met de GR Drechtsteden zelf, is de Dienst Gezondheid & Jeugd voornemens om haar ondersteunende diensten te laten verrichten door het Servicecentrum Drechtstreden, zijnde een aanbestedende dienst. De juridische basis voor de dienstverlening op het gebied van ICT, Financiën, Juridisch en P&O zal zijn gebaseerd op het uitsluitend recht, conform artikel 2.24(a) Aanbestedingswet 2012. Omdat de Dienst Gezondheid & Jeugd als aanbestedende dienst deze opdracht voor diensten zal verlenen aan een andere aanbestedende dienst, is zij van mening dat er in dit verband geen aanbestedingsplicht op haar rust.

Meer informatie


Europese aanbesteding Personeels- en Salarisadministratiesysteem

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 05 sep 2013
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

De opdracht betreft de complete levering en implementatie van het salaris- en personeelsadministratiesysteem, dit is inclusief dataconversie vanuit het huidige systeem, ESS/MSS en koppelingen met andere systemen. Daarnaast maakt het leveren van onderhoud ook deel uit van de beoogde overeenkomst.

Meer informatie


130123GDD Aanbesteding Collegevervoer gemeente Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 13 jan 2014
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Directievervoer. Het verzorgen van het vervoer van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht.

Meer informatie


AV middelen Hofcomplex Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 23 aug 2013
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

De opdracht houdt het volgende in: Het leveren, plaatsen, aansluiten en in gebruik stellen van de AV middelen en gerelateerde technische apparatuur inclusief toebehoren. Het verzorgen van service en onderhoud aan de geleverde apparatuur. Het proactief en kosteloos adviseren van de aanbestedende dienst ten aanzien van reparatie van apparatuur versus vervanging, nieuwe ontwikkelingen in de markt e.d. Het betreft: -AV presentatie apparatuur -AV projectoren -AV installatie -AV auto-rolschermen -AV algemeen

Meer informatie


Levering van verkeersregelautomaten en het uitvoeren van 2e lijns onderhoud

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 20 jan 2014
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

De opdracht bestaat uit: - Het onder de voorwaarden van een raamovereenkomst leveren en in bedrijf stellen (in samenwerking met een door opdrachtgever in te schakelen installateur) van verkeersregelautomaten (42 Volt); - Het onder de voorwaarden van een onderhoudsovereenkomst verrichten van 2e lijn onderhoud aan de verkeersregelautomaten.

Meer informatie


Besteknummer 2013-02, inzake "Herstructurering Vinkenwaard Noord te Alblasserdam

Aanbestedende dienst: Gemeente Alblasserdam
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 16 jan 2014
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

- opbreekwerkzaamheden elementenverharding; - verwijderen riolering; - aanbrengen nieuwe riolering; - aanbrengen elementenverharding;

Meer informatie


Aanbesteding Leveren, aanbrengen en onderhoud van kunstgras (veiligheidgras)

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 07 jan 2014
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht zijn Opdrachtgever voor het aanleggen en onderhouden van veiligheidsgras en kunstgras trapvelden in deze gemeenten. Het kunstgras ligt op speelplekken, trapvelden en basketbalvelden. De genoemde gemeenten hebben het Servicecentrum Drechtsteden opdracht gegeven om een Europees openbare aanbesteding uit te voeren. De aanbesteding heeft betrekking op leveren, aanleggen en onderhouden van kunstgras voor deze gemeenten. De opdracht is verdeeld in 2 percelen: Perceel A: Opdrachtgever verwacht in 2014 en 2015 voor 60 speelplekken, trapvelden en basketbal-velden, totaal ca. 6980 m2 over te gaan tot het laten leveren en aanbrengen van valon-dergronden in veiligheidsgras en het jaarlijks onderhouden hiervan (perceel A). Aan de omschreven hoeveelheid kan opdrachtnemer bij een eventuele gunning geen rechten ontlenen. Perceel B: Het één keer per jaar uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud aan het aanwezige kunstgras. Opdrachtgever heeft 365 speelplekken, trapvelden en basketbalvelden, totaal ca. 34.650 m2 waarvan 7865 m2 kunstgras trapvelden en twee Cruijff Courts betreft. Aan de om-schreven hoeveelheid kan opdrachtnemer bij een eventuele gunning geen rechten ontlenen. Binnen de gemeenten kan Inschrijver ook gevraagd worden om kunstgras bij niet openba-re speelplekken aan te leggen. Het betreft hier dan kunstgras locaties bij scholen, peuter-speelzalen, speeltuin verenigingen. De individuele gemeente is hierbij dan het aanspreekpunt en organisator.

Meer informatie


Realiseren afmeervoorziening Mallegat Oost in de gemeente Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 19 dec 2013
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Zie bestek

Meer informatie


Aanschaf verlichting t.b.v. Hofcomplex Dordrecht met referentie 130145GDD.

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 06 jan 2014
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

De opdracht houdt het volgende in: . Het leveren van verlichting inclusief toebehoren. . Het proactief en kosteloos adviseren van de aanbestedende dienst ten aanzien van reparatie van apparatuur versus vervanging, nieuwe ontwikkelingen in de markt e.d.

Meer informatie


raamovereenkomst nader boomtechnisch onderzoek

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: nee

raamovereenkomst nader boomtechnisch onderzoek

Meer informatie


Sanering Kilkade te Dordrecht RECTIFICATIE

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 23 sep 2013
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:a. verwijderen van zwerfafval;b.verwijderen van puin en asfalt resten;c.verwijderen van elementen verhardingen incl kantopsluitingen;d.verwijderen van betonnen vloeren;e. verwijderen van betonnen funderingsbalken en palen tot aangegeven diepte;f. verwijderen van groen; g.ontgraven en afvoeren van gronden;h. ontgraven en intern vervoeren van gronden;i.aanbrengen ontrekkings- en infiltratiedrainage;j. aanbrengen deepwells incl. afvoerleidingen; k. egaliseren terrein;

Meer informatie


Bouwrijp maken Prins Willem Alexanderkade te Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 23 okt 2013
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Bouwrijp maken Prins Willem Alexanderkade te Dordrecht. Betreft het stabiliseren van een bestaande kade door het aanbrengen van ankerjukken met verankeringssystemen. Tevens dient het terrein achter de bestaande kade geconsolideerd te worden d.m.v. aanbrengen van verticale drainage en consolidatie (zand in ophoging).

Meer informatie


Vrijwilligers verzekering

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 23 jul 2013
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

De aanbestedende diensten willen een collectief verzekeringspakket afsluiten die eventuele risico's van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekt. Omstandigheden als leeftijd, aantal uren, en soort activiteit mogen hierbij geen rol spelen. De gemeenten benadrukken hiermee het maatschappelijke belang van vrijwilligerswerk en willen zo de participatie van vrijwilligers stimuleren.

Meer informatie


Startersbeurs - Loopbaangeleiding (2B dienst)

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: nee

Diensten voor loopbaanbegeleiding en de administratieve afhandeling hiervan.

Meer informatie


Sanering Kilkade te Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 23 sep 2013
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:a. verwijderen van zwerfafval;b.verwijderen van puin en asfalt resten;c.verwijderen van elementen verhardingen incl kantopsluitingen;d.verwijderen van betonnen vloeren;e. verwijderen van betonnen funderingsbalken en palen tot aangegeven diepte;Een beschrijving opnemen die een duidelijk beeld schetst van het uit te voeren werk en de samenhang van de verschillende werkzaamheden.Geen hoeveelheden opnemen.Alleen werkzaamheden vermelden die in het bestek nader worden beschreven.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.f. verwijderen van groen; g.ontgraven en afvoeren van gronden;h. ontgraven en intern vervoeren van gronden;i.aanbrengen ontrekkings- en infiltratiedrainage;j. aanbrengen deepwells incl. afvoerleidingen; k. egaliseren terrein;

Meer informatie


Harmonisatie GBA-systemen

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: 16 sep 2013
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Onderhavige opdracht betreft het leveren en volledig werkend opleveren van een GBA systeem ten behoeve van de genoemde gemeenten, inclusief dataconversie, opleiding en onderhoud.

Meer informatie


Aansprakelijkheidsverzekering Gemeente Dordrecht.

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: nee

Het vanaf 1 januari 2014 voor vier jaar afsluiten van een aansprakelijkheids verzekering voor de gemeente Dordrecht met Centraal Beheer Achmea te Apeldoorn. De reden hiervoor is dat de enige verzekeraar in Nederland die deze aansprakelijkheidsverzekering mogelijk gegund zou willen krijgen is overgenomen door Achmea.

Meer informatie


Begeleidings- en ontwikkelingsprogramma - 130070SCD

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: nee

Het verzorgen van opleidingsdagen voor MT-leden, teamleiders en medewerkers van het SCD m.b.t. het omscholen naar zelf sturende teams.

Meer informatie


PROGRAMMA VAN EISEN: PREVENTIEF EN CORRECTIEF ONDERHOUD MINI- EN RIOOLGEMALEN A-0433/definitief

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: 07 aug 2013
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Dit programma van eisen (PVE) is bedoeld voor het uitvoeren van preventief- en deels het correctief onderhoud aan alle rioolgemalen, minigemalen voor drukriolering, rondspoelgemalen en bergbezinkinstallaties in de Gemeenten Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht en heeft tot doel het preventief onderhoud en het oplossen van storingen op te dragen aan de aannemer.

Meer informatie


Reconstructie Peulenlaan

Aanbestedende dienst: Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 20 jun 2013
Gesloten: ja (afgerond)

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. Frezen en opbreken bestaande asfaltverharding b. Opbreken bestaande elementen verhardingen c. Verwijderen groen d. Vervangen kolk- en huisaansluitingen e. Grondwerkzaamheden f. Aanbrengen fundering g. Aanbrengen van elementenverharding h. Aanbrengen asfaltverharding i. Aanbrengen markeringen j. Bijkomende werkzaamheden

Meer informatie


RAW bestek nr. SBH-102011Reconstructie riolering Grevelingenweg te Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 01 jul 2013
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:a) opbreekwerkzaamheden asfalt- en elementenverharding en bijbehorende kantopsluitingen;b) rioleringswerkzaamheden, aanpassen straatafwatering;c) verhardingswerkzaamheden elementenverharding (noodbestrating) op funderingslagen en bijbehorende kantopsluitingen;d) bijkomende werkzaamheden.

Meer informatie


Aanschaf, beheer en (door)ontwikkeling van een wetenschappelijk beproefd screeningsinstrument schuldhulpverlening

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: nee

Aanschaf, beheer en (door)ontwikkeling van een wetenschappelijk beproefd screeningsinstrument schuldhulpverlening: Tegen de achtergrond van de economische crisis, veranderingen in de aard, omvang en complexiteit van schuldenproblematiek en financiële druk op gemeenten, wil de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) beschikken over een wetenschappelijk beproefd screeningsinstrument voor schuldhulpverlening. In lijn met het programma 'Op weg naar effectieve schuldhulp' (Nibud, VNG, Divosa, MO-groep, NVVK, Wijzer in geldzaken en SZW) en de handreiking "Klantprofielen in de schuldhulpverlening" (publicatie SZW 2011), heeft de SDD het voornemen om te gaan werken met wetenschappelijk onderbouwde klantprofielen waar uniforme informatie over de motivatie, gedrag en vaardigheden van de klant centraal staan. Verder geeft een klantprofiel een indicatie van de mogelijkheden en de aard van de eventuele ondersteuning die past bij de klant. De inzet van klantprofielen, ingepast binnen een onderbouwde en gedeelde werkwijze, dient de effectiviteit, efficiency en kwaliteit/professionaliteit van de schuldhulpverlening op de volgende punten te verbeteren: . Het voorkomen van uitval uit de schuldregeling omdat klanten onvoldoende klaar/toegerust blijken voor een succesvolle regeling. Oftewel schuldregelingen aanbieden aan mensen die het echt nodig hebben en in staat zijn om de regeling met succes te doorlopen; . Het voorkomen van uitval uit andere ondersteuningstrajecten op basis van (meer) passende doorverwijzingen; . Tijdsbesparing op de diagnose-stelling (voorin de workshop gepositioneerd). Een klantprofiel, gecombineerd met een individueel gesprek, ondersteunt de trajectbegeleider (schuldhulpverlener) om samen met de klant sneller en op maat een bewuste keuze te maken over het in te zetten instrumentarium met de meeste kans op succes. . Faciliteren van een snellere, meer gerichte, en warme doorverwijzing naar ketenpartners. Om het werken met klantprofielen te ondersteunen is een handvat nodig aan de hand waarvan de SDD klanten kan indelen in profielen. Een dergelijk handvat is een screeningsinstrument. Het is feitelijk een assessmentinstrument die informatie verzamelt over de klant, rekenregels om de vragen te combineren tot profielen en een toelichting. Op verzoek van Divosa en financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van SZW hebben Regioplan Beleidsonderzoek B.V. en Social Force B.V. zo'n assessmentinstrument ontwikkeld: het methodisch screeningsinstrument schulddienstverlening Mesis© (hierna: Mesis©) (een digitale web-based vragenlijst). De onafhankelijke Stichting Beheer en Ontwikkeling Instrumenten Ondersteuning Vakmanschap Sociaal Domein (hierna: Stichting Instrumenten Vakmanschap) is verantwoordelijk voor het beheer en de (door)ontwikkeling van Mesis©, daaronder ook begrepen het waarborgen van de wetenschappelijke validiteit en het bieden van ICT-ondersteuning. Na een zorgvuldige marktverkenning heeft de SDD geconcludeerd dat Mesis© op dit moment het enige wetenschappelijk beproefde screeningsinstrument is die aan de bovenstaande doelstellingen van de SDD beantwoordt. De SDD is dan ook voornemens om de opdracht tot de levering, het beheer en de (door)ontwikkeling van een screeningsinstrument schuldhulpverlening onderhands te gunnen aan Stichting Instrumenten Vakmanschap, en publiceert deze mededeling uit het oogpunt van volledige vrijwillige transparantie.

Meer informatie


Geluidbeperkende voorziening N3 / Wilgendonk

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 31 mei 2013
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Het aanbrengen van een geluidsscherm incl. fundering en het ophogen van een grondwal met EPS-elementen, alsmede het aanbrengen van een ballastbed in een watergang incl. beschoeiing en kleine bijkomende werkzaamheden.

Meer informatie


Inhuur Projectleider eenduidige werkgeversaanpak (2B dienst).

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: nee

Projectleider tbv ontwikkeling eenduidelige werkgeversaanpak

Meer informatie


Bestek 2012-02 Groot onderhoud Nicolaas Beetstraat en omgeving

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: 17 mei 2013
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: -opbreekwerkzaamheden elementverharding; -opbreekwerkzaamheden riolering; -verwijderen groen; - het uitvoeren van grondwerken; -het aanbrengen van riolering; -het aanbrengen van elementverhardingen

Meer informatie


Bouwrijp maken Vlashof & Raapzaadhof

Aanbestedende dienst: Gemeente Alblasserdam
Type opdracht: Werken
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: nee

Lokale inkoop t.b.v. project "Bouwrijp maken Vlashof & Raapzaadhof"

Meer informatie


Baggeren Park Huis Kinderdijk

Aanbestedende dienst: Gemeente Alblasserdam
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: nee

Lokale inkoop t.b.v. project "Baggeren Park Huis Kinderdijk"

Meer informatie


Aanschaf Veegmachine

Aanbestedende dienst: Gemeente Alblasserdam
Type opdracht: Leveringen
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: nee

Lokale inkoop van een Veegmachine

Meer informatie


Web Archiveringstool

Aanbestedende dienst: Gemeente Alblasserdam
Type opdracht: Diensten
Sluitingsdatum: onbekend
Gesloten: nee

Advies t.a.v. de aanschaf en/of implementatie van een Web Archiveringstool

Meer informatie